sk  |  en
Nedeľa | 12.07.2020, 04:17 | meniny: Nina; zajtra: Margita

doplňte alebo opravte informácie

Doc. Ing. Oto Barborák CSc. ( 67 r.)

docent Fakulty špeciálnej techniky, prorektor pre informatizáciu, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Katedra špeciálnej, výrobnej a mobilnej techniky

Kategória: technika, funkcionári

* 21.09.1952 Holíč

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 67 r.

Vzdelanie

1971 Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Holíč
1976 Fakulta strojní, Vysoká škola strojní a textilní, Liberec, odbor Konštrukce textilních a oděvních stroju, Ing.
1989 Fakulta strojní, Vysoká škola strojní a textilní, Liberec, odbor Textilní technika CSc.
2002 Fakulta strojní, Vysoká škola strojní a textilní, Liberec, odbor Konstrukce stroju a zařízení, Doc.

Životopis

Docent Oto Barborák pôsobí od roku 2007 ako dekan Fakulty špeciálnej techniky na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. V rokoch 2002 / 2007 pôsobil ako vedúci Katedry špeciálnej, výrobnej a mobilnej techniky. V roku 2008 absolvoval študijný pobyt na Iženskej štátnej technickej univerzite.
Je garantom bakalárskeho štúdia na Fakulte špeciálnej techniky a od roku 2006 spolugarantom bakalárskeho študijného programu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove.

Priebeh zamestnaní:

1977 – 1990 pracovník v textilnom a odevnom priemysle na rôznych riadiacich postoch
1985 Forschungsinstitut RAKO (Rationalisierung Konfektion) Berlín (dnes SRN) – štúdijný pobyt v odevnom výskumnom ústave - 2 mesiace
1989 CSc – práca: Manipulátory v odevnej výrobe
1990 – 1992 Synatex – konfekčná výrobná firma, Tunis, (Tunisko) – štúdijno – pracovný pobyt v odevnej firme
1992 – 1997 práca v odevnom priemysle, podnikanie
1997 pedagóg na Fakulte špeciálnej techniky, odborný asistent na Katedre mechaniky
2002 Doc, práca: Kinematika a dynamika podávacieho mechanizmu šijacieho stroja
2002 – 2007 vedúci Katedry špeciálnej, výrobnej a mobilnej techniky
2007 dekan Fakulty špeciálnej techniky
2008 študijný pobyt na Strojníckej fakulte Iževskej štátnej technickej univerzity, Iževsk, Ruská federácia, spojený s prednáškovou činnosťou.
2012 Dr.h.c. udelený Iževskou štátnou technickou univerzitou

Garantovanie študijných programov:

Garant bakalárskeho štúdijného programu na Fakulte špeciálnej techniky
* Štúdijný odbor: Inžinierstvo strojov a zariadení (od roku 2002)
* Štúdijný odbor: Výrobná technika (od roku 2005)
* štúdijný program: Výrobná technika v spracovateľskom priemysle

Spolugarant bakalárskeho štúdijného programu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove
* Štúdijný odbor: Materiály (od roku 2006)
* štúdijný program: Textilná technológia a návrhárstvo (od roku 2006)

Garant doktorandského štúdia (III. stupeň) na FŠT v odbore 23-01-9 Časti a mechanizmy strojov

Člen rady garantov študijných odborov doktorandského štúdia na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka

Školiteľ v rámci doktorandského štúdia na Fakulte špeciálnej techniky
* vedný odbor 23-01-9 Časti a mechanizmy strojov
* vedný odbor 23-07-9 Strojárenské technológie a materiály

Ocenenia:

2007 Cena rektora Trenčianskej univerzita A. Dubčeka za vysokoškolskú učebnicu: „Tkacie stroje v textilnej výrobe“

2007 Strieborná medaila Maximiliána Hella, udelená rektorom TnU AD

2005 Cena rektora Trenčianskej univerzita A. Dubčeka za vysokoškolskú učebnicu: „Mechanické technológie a stroje na výrobu netkaných textílií“

Vedecké a výskumné aktivity:

- Kinematika a dynamika strojov a zariadení
- Časti strojov a mechanizmov – zameranie predovšetkým na textilné a odevné stroje
- Spoľahlivosť strojov a zariadení

Riešenie projektov:

Zodpovedný riešiteľ vedeckej grantovej úlohy VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR)
1. VEGA č. 1/1093/05 pre roky 2005 - 2007 – hlavný riešiteľ
Názov:
Rozpracovanie teórie a metodiky prognózovania spoľahlivosti šijacích strojov z hľadiska predlžovania životnosti ich funkčných častí a z pohľadu materiálového zloženia zašívaných častí

Zodpovedný riešiteľ vedeckej grantovej úlohy VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR)
2. VEGA č. 1/0421/08
pre roky 2008 - 20010 – hlavný riešiteľ
Názov:
Výskum možnosti využitia nekovových a kompozitných materiálov pri výrobe akčných členov na výrobnej technike

Riešenie univerzitných projektov na TnUAD:

1) Univerzitný grant TnU AD AD - hlavný riešiteľ
č. 4/03: Vplyv prevádzkových technických parametrov na opotrebovanie a spoľahlivosť práce ihly na šijacom stroji (ukončená záverečnou správou).

2) Univerzitný grant TnU AD - hlavný riešiteľ
č. 9/04: Výskum vplyvu textilného materiálu na opotrebovanie povrchu strojovej šijacej ihly v oblasti uška a hrotu (ukončené záverečnou oponentúrou na FŠT).

3) Univerzitný grant TnU AD - hlavný riešiteľ
č.11/05: Výskum dôsledku interaktívneho styku strely a špeciálnej ochrannej textílie (ukončené záverečnou oponentúrou na FŠT).

Realizované technické diela:

Č. 1/2002/FŠT: Konštrukčná úprava časti stroja MEMMINGER 541 na výrobu textilných lán

Č. 1/2003/kŠT: Uchytenie návinu a jeho brzdenie pri prevíjaní textilných lán

Č. L1/2005/FŠT/ KŠaVT: Spracovanie návrhu konštrukcie umiestnenia a uchytenia rozvodovky
v karosérii PVSaPC


Č. 1/2005/FŠT/ KšaVT: Riešenie spôsobu navíjania textilných lán väčších priemerov na stroji
HERZOG 65829


Č. 3/2005/FŠT/ KšaVT: Riešenie spôsobu miešania materiálu na výrobu vlákien pre výrobu textilných lán

Č. 2/2005/FŠT/ KšaVT: Riešenie spôsobu navádzania textilných lán do fixačného stroja

Č. /2005/FŠT/ KŠaVT: Riešenie uchytenia sietí pri ich splietaní

Č. 1/2006/KšaVT/FŠT: Riešenie renovácie nožov , používaných na automatizovanom rezacom
pracovisku pre rezanie textílií


Č. 1/2007/FŠT/KŠVaMT: Spôsob miešania materiálu a výroba prototypu miešacieho zariadenia na prípravu suroviny na výrobu textilných lán

Č. 2/2007/KŠVaT/FŠT: Riešenie odstránenia kmitania navíjacieho hriadeľa pri prevíjaní textilných lán

Iné:

Od 1. 9. 2005 zaradenie na Fakulte špeciálnej techniky na funkčné miesto mimoriadny profesor

Vedúci Katedry špeciálnej, výrobnej a mobilnej techniky, Fakulta špeciálnej techniky TnU AD

Člen hodnotiacej pracovnej skupiny SLOVAK GOLD (2007)

Garant a lektor podiplomového štúdia príslušníkov OS SR na FŠT

Garant a lektor štúdia príslušníkov OS SR na FŠT v spolupráci s firmou DELTA DEFENCE, a.s. Prešov

Získaný certifikát Goetheho inštitútu /SRN/ - absolvovanie lekcií nemeckého jazyka so skúškou

Tvorba

Publikačné aktivity:

Doc. Ing. Oto Barborák, CSc. je autorom alebo spoluautorom viac ako 100 vedeckých a odborných prác v odborných časopisoch, na medzinárodných vedeckých konferenciách a v Zborníkoch vedeckých prác a štúdií.

Monografie, vysokoškolské učebnic a skriptá:

Barborák O., Beran J., Božková O.: Strojová šijacia ihla, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, 2005, (ISBN 80-8075-084-X, EAN 9788080750848) – podiel 75%

Barborák O., Chrpová E.: Mechanické technológie a stroje na výrobu netkaných textílií, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, 2005 (ISBN 80-8075-056-4, EAN 9788080750565) – podiel 80%

Barborák O., Chrpová E.: Tkacie stroje v textilnej výrobe, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, 2006 (ISBN 80-8075-103-X, EAN 9788080751036) – podiel 50%

Barborák O.: Technická mechanika, /vysokoškolská učebnica/, Dubnický technologický inštitút – súkromná vysoká škola, Dubnica nad Váhom, 2007, ISBN 978-80-969615-6-6, EAN 9788096961566

Barborák O.: Vláknité a textilné materiály, /vysokoškolská učebnica/, Dubnický technologický inštitút – súkromná vysoká škola, Dubnica nad Váhom, 2007, ISBN 978-80-969615-8-0, EAN 9788096961580

Lahučký D., Barborák O.: Technická dokumentácia, /vysokoškolská učebnica/, Dubnický
technologický inštitút – súkromná vysoká škola, Dubnica nad Váhom, 2008, ISBN 978-80-969615-5-9, EAN 9788096961559/ 50%

Barborák O., Hakim A.H., Andrejčák I.: Prevádzková spoľahlivosť výrobnej techniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, 2008, (50%)

Barborák O.: Kinematika - úvod do riešenia rovinných mechanizmov, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, 2000, (ISBN 80-88914-21-3)

Barborák O.: ODEVNÍCTVO I - Vrchné odevné textilné materiály, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, 2001, (ISBN 80-88914-38-3)

Barborák O.: ODEVNÍCTVO II - Šijacie stroje v odevnej výrobe, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín, 2002, (ISBN 80-88914-77-9)

Barborák O., Kotras Š., Backárová H.: Odevné stroje a výrobné systémy – Zásady prevádzky šijacej techniky, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín, 2004, (ISBN 80- 8075-032-7, EAN:9788080750329) – podiel 80%

Barborák O.: Základy stavby výrobnej techniky – vybrané kapitoly, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, 2007, (ISBN 978-80-8075-194-4, EAN 9788080751944)

Barborák O.: Projektový manažment – Vybrané kapitoly, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, 2007, (ISBN 978-80-8075-211-8, EAN 9788080752118)

Pôvodný článok vo vedeckom a odbornom časopise:

Barborák O.: Analýzy opotrebovania vytypovaných častí prieťahového vlnárskeho stroja N. Schlumberger, typ GN 5, Zborník vedeckých prác a štúdií FŠT č. 1, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2001 (ISBN 80-88914-52-3)

Barborák O.: Výpočet kinematických a dynamických parametrov podávacieho mechanizmu šijacieho stroja, Zborník vedeckých prác a štúdií FŠT č.2, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita A.Dubčeka, Trenčín, 2002, (ISBN 80-88914-99-X, EAN 9788088914990)

Barborak O., Blagodarny V., Božkova O.: Kinematické parametre kulisového ihlového a niťového mechanizmu priemyselného šijacieho stroja, časopis Manufacturing Engineering – Výrobné inžinierstvo č. 4, Prešov, 2004, Barborák O.: Ihla ako aktívny člen ihlového mechanizmu šijacieho stroja, Zborník vedeckých prác a štúdií FŠT č. 3, Trenčianska univerzita A:Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín, 2004, (ISBN 80-8075-046-7, EAN 9788080750466 )

Barborák O.: Kinematické parametre šesťčlenného kulisového mechanizmu, Sborník Vojenské akademie v Brně, řada B – technické a přírodní vědy, č. 1, Brno, 2004, VA Brno, ( ISSN 1211-1023) Backárová H., Barborák O.: Vplyv tribologických aspektov na pohyb mechanizmu šijacieho stroja, Zborník vedeckých prác a štúdií FŠT č. 4, Trenčianska univerzita A:Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín, 2005, (ISBN 80-8075-106-4, EAN 9788080751067, ISSN 1336-9008)

Barborák O.: Štúdia o významných faktoroch, vplývajúcich na spoľahlivosť práce šijacieho stroja a možnosti odstránenia ich negatívnych účinkov, Zborník vedeckých prác a štúdií FŠT č.5, trenčianska univerzita A. Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín, 2006 (ISSN 1336-9008, ISBN 80-8075-170-6, EAN 9788080751708)

Lipták,P., Barborák, O., Kopecký,I.: Diagnostikovanie vybraných technických parametrov šijacieho stroja a ich vplyv na spoľahlivosť jeho práce, Technická diagnostika, Z1, ročník XVI., 2007, ISSN 1210- 311X, (50%)

Blagodarny V., Barborák O., Pavlenko S.: Hodnotenie spoľahlivosti šijacích strojov, Manufacturing Engineering – Výrobné inžinierstvo, číslo 1, ročník VII, 2008, str.75, ISSN 1335-7972 /podiel 0,40/0,4/0,2

Barborák O., Blagodarny V., Andrejčák I.: Urýchlené únavové skúšky zariadení výrobnej techniky, Zborník vedeckých prác a štúdií FŠT č. 6, Trenčianska univerzita A:Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčín, 2007, str. 23 až 27, (ISBN 978-80-8075-267-5, EAN 9788080752675, ISSN 1336- 9008), podiel 50/20/30

Blagodarny V., Barborák O., Pavlenko S.: Hodnotenie spoľahlivosti šijacích strojov, Zborníkvedeckých prác a štúdií FŠT č. 6, Trenčianska univerzita A:Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky,Trenčín, 2007, str. 29 až 40, (ISBN 978-80-8075-267-5, EAN 9788080752675, ISSN 1336-9008), podiel 40/40/20
zdroj: Doc. Ing. Oto Barborák, CSc.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost