sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 05:46 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

prof. MUDr. Pavel Traubner PhD. ( 80 r.)

Prednosta I. neurologickej kliniky FNsP v Bratislave, bývalý dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, čestný predseda

Kategória: medicína, funkcionári, cirkev

* 02.05.1941 Slovensko, Ilava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 80 r.

Vzdelanie

1991 Menovanie profesorom pre odbor neurológia na základe prednesenia inaguračnej prednášky z oblasti dopplerovej metódy v experimentálnom i klinickom sledovaní cerebrovaskulárnych ochorení, najmä cievnych akútnych mozgových ischémií, subarachnoidálnych krvácaní, vertebrobazilárnej insuficiencie, vasomotorickej cefaley, anomálneho priebehu extrakraniálneho úseku karotických artérií, demencií.
1985 Menovanie docentom z odboru neurológia. Habilitoval prácu na tému "Možnosti dopplerovej ultrasonografie v diagnostike vaskulárnych ochorení mozgu"
1978 Obhájenie vedeckej hodnosti kandidáta lekárskych vied CSc. (PhD.)
1978 Atestácia II. stupňa z odboru neurológia
1969 Atestácia I. stupňa z odboru neurológia
1958 - 1964 Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1955 - 1958 jedenásťročná stredná škola v Ilave
1947 - 1955 Osemročná základná škola v Ilave

Znalosti cudzích jazykov:

nemecky, anglicky, rusky

Životopis

Priebeh zamestnaní:

2003 - 2007 dekan LF UK v Bratislave (II.funkčné obdobie)
2000 dekan LF UK v Bratislave
1996 prodekan LF UK
1991 - doteraz 1. neurologická klinika FN a LF UK, Bratislava, profesor
1985 - 1991 Katedra neurológie, Bratislava docent
1967 - 1985 Katedra neurológie LF UK, Bratislava, odborný asistent - učiteľ
1966 - 1967 Neurologická klinika FN, Bratislava, sekundárny lekár
1965 - 1966 Ústav patologickej anatómie FN, Bratislava sekundárny lekár
1964 - 1965 Základná vojenská služba
1964 Ústav patologickej anatómie FN, Bratislava, sekundárny lekár
1963 - 1963 Katedra patologickej anatómie LF UK, Bratislava asistent

Konkrétne vedecké zameranie:

Ultrazvuková diagnostika v neurológii - echoencefalografia, dopplerovská ultrasonografia a B-scan extrakraniálnych úsekov karotických i vertebrálnych artérií.

Najvýznamnejšie funkcie:

bývalý dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave
hlavný odborník MZ SR pre odbor neurológia
predseda Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK
člen Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave
člen Kolégia rektora Univerzity Komenského v Bratislave
člen Komisie pre obhajoby doktorských a kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore neurológia
člen Vedeckých rád - JLF UK v Martine, LF UPJŠ v Košiciach, Slovenskej zdravotníckej univerzity
čestný člen Českej neurologickej spoločnosti
člen Exekutívneho výboru neurosonologickej spoločnosti Svetovej neurologickej federácie
člen Rady riaditeľa Fakultnej nemocnice v Bratislave
viceprezident Slovenskej neurologickej spoločnosti
člen výboru "Central and Eastern European Stroke society"
člen prezídia Európskej neurosonologickej spoločnosti
predseda prac. skupiny Kategorizačnej komisie MZ SR pre neurofarmaká
člen Kolégia ministra kultúry
čestný predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku

Vyznamenania:

- nositeľ štátneho vyznamenania udeleného prezidentom republiky SR a vládou SR "Pribinov kríž II. stupňa"
- medaila Jána Jessenia, udelená predsedom SAV
- strieborná a zlatá medaila UK
- bronzová, strieborná a zlatá medaila LF UK
- Dérerova medaila, udelená ministrom zdravotníctva SR
- Laureát Krištáľové krídlo

Rodinný stav:

ženatý - manželka Katarína (Ing. - chem. inžinierka), vedúca analytického kozmetického laboratória
- dve dcéry: Ronnie (MUDr. - neurologička), Wanda, (Mgr. - psychopédka)

Tvorba

Publikácie doma i v zahraničí: 290

Vedecké prednášky: 232

Citácie: karentované v zahraničí: 203, karentované doma: 45
Ži a nechaj žiť!
zdroj: Pavol Traubner

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost