sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 20:09 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Rybár PhD. ( 72 r.)

riaditeľ Ústavu geoturizmu Fakulty baníctva, ekológie riadenia a geotechnológii Technickej univerzity v Košiciach, bývalý dekan fakulty

Kategória: prírodné vedy, funkcionári

* 21.02.1950 Slovensko, košice

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 72 r.

Vzdelanie

Fakulta BERG, Technická Univerzita, Košice – Profesor, od roku 1999
Technická Univerzita, Košice - Docent, od roku 1991
Technická Univerzita, Košice - VV pracovník, CSc. od roku 1986
Technická Univerzita, Košice - VV pracovník, od roku 1976
Stredná všeobecnovzdelávacia škola Kováčska 28, Košice, maturita, 1968

Študijné pobyty:

1983 Juhoslávia
1986, 1987, 1988, 2002 Francúzsko
2000, 2001 Fínsko
2004 USA

Životopis

Zamestnanie:

V súčasnosti vedie Pavol Rybár Ústav geoturizmu na Fakulte baníctva, ekológie riadenia a geotechnológii Technickej univerzity v Košiciach.

od roku 2000 Dekan Fakulty BERG, Technická Univerzita Košice
1997 - 2000 Prodekan Fakulty BERG, Technická Univerzita Košice
1993 - 1997 Vedúci Katedry dobývania ložísk, Fakulta BERG, TU Košice
1991 - 1993 Docent, Katedra dobývania ložísk, Fakulta BERG, TU Košice
1988 - 1990 Expert - Union de Mineria y Sal, Havana, Kuba
1979 - 1988 VV pracovník, Katedra dobývania ložísk, Fakulta BERG, TU Košice
1976 - 1979 Geolológ, Geologický prieskum, Spišska Nova Ves, Slovenská republika

Pedagogická a vedecká činnosť:

do roku 1988: Povrchové dobývanie ložísk, Trhacie práce, Geoštatistika a modelovanie ložísk nerastov.
do roku 1988: Optimalizácia parametrov trhacích prác – povrchové dobývanie.
1988 - 2000: Expert, Union de Mineria y Sal, Havana, Kuba, Oddelenie vývoja: Zavádzanie výpočtovej techniky v baníctve, využitie zeolitov v poľnohospodárstve, priemysle a pri ochrane životného prostredia, výroba soli z morskej vody v salinách.
od roku 2001: Oceňovanie ložísk nerastov, Matematická štatistika, Geoštatistika, Modelovanie ložísk nerastov a plánovanie ťažby v banských závodoch počítačovými modelmi, Zem a zemské zdroje, Oceóvanie ložísk, Alternatívne zdroje energie
od roku 2001: Oceňovanie ložísk nerastov, Technológia Litho Jet na hĺbenie štíhlych vertikálnych diel v horninovom masíve, Vodíkový reaktor pre spracovanie nízkokvalitných surovín a výrobu čistých látok, Uskladňovanie veternej energie.
Od roku 2002: Hosťujúci profesor na AGH University of Scienece and Technology, Krakow, Poľsko (Geoturizmus, Banský turizmus, Ochrana životného prostredia)
Od roku 2007: (TU Košice) Geoturizmus, Banský turizmus, Geografia cestovného ruchu, História techniky, História baníctva
Od roku 2011: Hosťujúci prednášajúci na TU Bergakademie Freiberg (Nemecko): Geoturizmus, Ťažba nerastov z hlbokomorského dna.

Ocenenia, vyznamenania:

2012: Čestný doktorát (Dr.h.c.) udelený univerzitou v Miškovci (Miskolci Egyetem), Maďarsko
2006 Medaila Agricola, Cena VŠB TU Ostrava, Česká republika,
2005Cena “Szt. Borbála érem”, Ministerstvo hospodárstva, Budapešť, Maďarsko,
2005 Ocenenie “Ehrenmitglied des ungarischen Bergbaus”, Prezídium maďarských banských spoločností, Budapešť, Maďarsko
2004 Cena mesta Banská Štiavnica (SR) Za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta
2000 The International Directory of Distinguished Leadership, ninth Edition, 2000, American Biographical Institute, Raleigh, North Carolina, USA.
1999 Man of the year 1999, American Biographical Institute, Raleigh, North Carolina, USA

Členstvo vo vedeckých a odborných komisiách a redakčných radách:

- Zahraničný člen Ruskej banskej akadémie vied od roku 2006
- Prezident medzinárodnej organizácie IAGt (International Association for Geotourism) so sídlom v Krakove, Poľsko
- (Svetová) Asociácia banských profesorov – prezident, od roku 2004
- Medzinárodná organizácia INTER OCEAN METAL so sídlom v Štetíne, Polsko, – zástupca Slovenskej republiky pre ťažbu minerálov z morského dna, od roku 2004
- FEMP, (Federation of European Mining Programs), Delft, Holandsko – člen predstavenstva spoločnosti, od roku 2004,
- Slovenská banská komora – člen predstavenstva, od roku 2001
- Konwient polskich dziekanow gornych a geologicznych wydzialow – člen od roku 2002
- Mikovínyi Iskola Tanácsa, Miskolc, Univerzita, Miškolc, Maďarsko, od roku 2003
- Vedecká rada Hornicko geologické fakulty Vysoké školy báňské, Technická univerzita Ostrava, Česká republika – člen, od roku 2000
- Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach, - člen od roku 1998,
- Vedecká rada Fakulty BERG, Technická univerzita Košice – predseda vedeckej rady, od roku 2000,
- Komisia pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) – Spoločná komisia pre baníctvo 020600, člen
- Celoštátna Spoločná odborová komisia (SOK) vedného odboru Dobývanie ložísk nerastov a geotechnika, 21-02-9, predseda,
- Celoštátna Spoločná odborová komisia studijného odboru tretieho stupňa “Získavanie a spracovanie zemských zdrojov”, predseda
- Redakčná rada medzinárodného vedeckého časopisu Acta Montanistica Slovaca, Slovenská republika – striedavo člen redakčnej rady a jej predseda, od roku 1996,
- Redakčná rada Zborníka vedeckých prác Vysoké Školy báňské, TU Ostrava, Fakulty Hornické Ostrava, Česká republika
- Redakčná rada vedeckého časopisu Geoturystyka/Geotourism, Stowarzyszenia Naukowego im. Stanislawa Staszica, Krakow, Poľsko,
- Redakčná rada štvrťročníka Górnictwo i Geoinžynieria, AGH Krakow, Poľsko
- Redakčná rada vedeckého časopisu Falulteta za organizacijske vede Kranj, Slovinsko

Tvorba

Publikačná činnosť:

Vedecké a odborné monografie a ich časti a vysokoškolské učebnice:14
Učebné texty:18
Domáce a zahraničné vedecké a odborné články:80
Zborníky z konferencií (domáce a zahraničné):60
Citácie a ohlasy: 185

Realizované vynálezy a úžitkové vzory: 6
Počet ukončených doktorandov: 27

Garant študijných programov:

Alternatívne zdroje energie, I.stupeň (Bc)
Využívanie a ochrana zemských zdrojov II. stupeň (Ing.)
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, III. Stupeň (PhD.)

zdroj: TU - Košice, pavol.rybar@tuke.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost