sk  |  en
Streda | 19.01.2022, 17:07 | meniny: Drahomíra, Mário; zajtra: Dalibor

doplňte alebo opravte informácie

Dr. h. c. prof. Ing. Dr. techn Peter Danišovič ( 114 r.)

Prof. Danišovič stál pri zrode najvýznamnejších vodných diel na Slovensku.

Kategória: technika

* 01.06.1907 Boleráz

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 114 r.

Vzdelanie

1944 riadny profesor
1939 mimoriadny profesor SVŠT
1935 Dr. techn. ČVUT Praha
1932 Ing. ČVUT Praha

Životopis

Svoje celoživotné dielo rozvíjal v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby s dôrazom na hydrotechnické problémy, konštrukcie a diela. Jeho vedeckovýskumná aktivita bola zameraná najmä na problémy vodohospodárskeho, energetického a stavebného využívania štrkonosných tokov s konkretizáciou na Dunaj a Váh a na štúdium regulačných stavieb na veľkých štrkonosných tokoch.
Presadzoval myšlienku energetického využitia Dunaja a zlepšenia plavebných podmienok na ňom.

1939 - 1947 pôsobil ako prednosta I. ústavu staviteľstva a hospodárstva vodného, neskôr ako prodekan a dekan Odboru inžinierskeho staviteľstva

Na SVŠT prednášal hydrauliku, hydrológiu, úpravy tokov a vodárenstvo pre poslucháčov inžinierskeho staviteľstva, vodné právo a vodné staviteľstvo pre študentov zememeračstva a lesníctva.
Bol zakladateľom vedného odboru hydrotechnika na Slovensku.

Spolu s prof. Bellom patrí k tvorcom vedeckých základov vodohospodárskej teórie i praxe a k tvorcom slovenskej školy odboru vodné hospodárstvo a vodné stavby. Dodnes patrí k vynikajúcim predstaviteľom vodohospodárskej praxe.

Pracoval v Hydroprojekte, neskôr v Hydroconsulte a bol autorom a spoluautorom mnohých štúdií a projektov na vodohospodárske diela.

Je pôvodcom myšlienky a spoluautorom projektu sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros na Dunaji.

Od r. 1950 sa venoval plánovaniu, koordinácii a vyhodnocovaniu rozsiahleho prieskumu a výskumu prírodných podmienok v záujmovej oblasti, neskôr sa venoval vypracovaniu podrobných vedecko-technických a ekonomických analýz pre výber optimálneho variantu sústavy vodných diel a expertnej činnosti v Dunajskej komisii. Vytvoril potrebnú vedeckú dokumentáciu o sústave vodných diel.

Zrealizovaná časť vodného diela Gabčíkovo - Čunovo získala titul Stavba 20. storočia v kategórii vodohospodárske stavby.

Prof. Danišovič sa významnou mierou pričinil o prípravu prvej vysokoškolsky vzdelanej vodohospodárskej generácie na Slovensku a položil tak vedecké základy rezortu vodného hospodárstva.


Členstvo vo vedeckých organizáciách:

- člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác
- člen skúšobných komisií pri obhajobách diplomových prác ale aj ako
vedúci diplomových prác
- externe prednášal vybrané state niektorých predmetov
- vedecké kolégium SAV
- vedecké kolégium ČSAV

Ocenenia:

2006 Zlatá medaila Matice slovenskej za prínos v oblasti aplikácie dlhoročného vodohospodárskeho výskumu, vedúceho k výstavbe Vodného diela Gabčíkovo

2003 plaketa akademika Bellu za celoživotné dielo a významný príspevok k rozvoju Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Ďakovný list rektora STU za prácu, ktorú vykonal pre rozvoj a zviditeľnenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Tvorba

Prof. Danišovič je autorom mnohých originálnych myšlienok, ktoré pozitívne ovplyvnili rozvoj teoretických poznatkov vo vodnom hospodárstve a najmä v hydrotechnike.

Získané poznatky z vedeckej práce boli publikované vo viac ako 80 vedeckých, odborných a popularizačných článkoch a publikáciách, boli mnohokrát využité pre konkrétne riešenia a návrhy vodohospodárskych zásahov a pri príprave vodných diel na Dunaji a Váhu.
zdroj: Foto: web.svf.stuba.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost