sk  |  en
Piatok | 09.12.2022, 16:43 | meniny: Izabela; zajtra: Radúz
  • | Medzinárodný deň boja proti korupcii  

    Medzinárodný deň boja proti korupcii (International Anti-Corruption Day) sa oslavuje od roku 2004, ako pripomienka Dohovoru OSN proti korupcii na konferencii v Méride (Mexiko). Sviatok slúži na upozornenie spoločnosti na celosvetový výskyt korupcie a na prezentovanie návrhov na jej potláčanie.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. RNDr. Peter (Ján) Lukáč DrSc., MInstP. ( 83 r.)

spoluzakladateľ vedeckého a študijného odboru "fyzika plazmy" na Slovensku,univerzitný profesor fyziky plazmy

Kategória: prírodné vedy

* 03.03.1939 Ábelová

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 83 r.

Vzdelanie

1945-1949 ĽŠ Ábelová od okt.1948 Komárno
1949-1953 Meštianská škola Komárno
1953-marec 1954 Banícke učil. ŠPZ Nováky
apríl 1954-1956 JSŠ Komárno
1956-1961 Prírodovedecká fakulta UK, vysokofrekvenčná a vákuová fyzika, promovaný fyzik
1967- RNDr. PFUK, experimentálna fyzika
1969-CSc., PFUK, experimentálna fyzika
1972-obhájenie habil. práce z exp. fyziky
1975-docent exp. fyziky na PFUK
1987-DrSc., odbor fyzika plazmy
1989-Vysokoškolský profesor z odboru fyzika plazmy
2008-Ehrenbuerger der Leopold-Franzens Universität in Innsbruck, Rakúsko

Životopis

Prof. RNDr. Peter (Ján) Lukáč, DrSc., MInstP., "čestný občan" LFU (Ehrenbuerger der Leopold-Franzens Universität in Innsbruck), univerzitný profesor fyziky plazmy, spoluzakladateľ vedeckého a študijného odboru "fyzika plazmy" na Slovensku.
Prof. Lukáč sa narodil v rodine evanjelického farára Eugena Lukáča a matky učiteľky základnej školy, ako štvrté dieťa.

Pracovné zaradenie:
1961-1964 asistent na Katedre exp.fyziky PF UK Bratislava
1961-1963 základná vojenská služba – 26 mesiacov
1964-1975 odborný asistent KEF PF UK
1975-1989 docent na KEF PF a MFF UK
1989-1990 profesor KEF a KFP MFF UK
1990-1991 prodekan (4 mesiace)MFF UK
1990-1996 vedúci Katedry fyziky plazmy
1996-1999 profesor na KFP MFF UK
1999-2004 vedúci KFP MFF UK
2004-2007 dôchodca a 50% úväzok na KEF
2006- doteraz emeritný profesor MFF UK

Pobyty v zahraničí:
1969-1970 12 mesiacov, Physics Dept., Royal Holloway College, London University, Egham, Surrey
1979-1980 3 mesiace, Inst. f. Atomphysik Innsbruck Universität, Austria
1988 a 1991 po 2 mesiace Inst. Fuer Ionenphysik,Univ.,Innsbruck
1993 2 mesiace. Dept. of Electr Engng., Univ.of Salford, GB
1993 2 mesiace Phys. Dept., Univ. College of Swansea, Wales
1993 3 mesiace Lab.Phys.Atomique et Moleculaire, Univ. de Rennes, Francúzsko
1994 2 mesiace, Inst. Phys. Chemie, Univ. Heidelberg, Nemecko
1994 2 mesiace Dept.of Elec.Engng. Aston Univ., Birmingham, GB
2007 1 mesiac hosťujúci prof. Na Inst.f.Ionenphysik, Innsbruck

Krátkodobé prednáškové pobyty na pozvanie:
Paris-Sud, Orsay(1989),Univ. Graz(1994),
Univ. Ljubljana(1993), Univ. Freiburg
(2000), Univ. Groningen(1998), Einhoven
Tech.Univ.(1994), Univ. Kent(1994),
Univ. di Padova(1996), Univ. Bremen(1996)

Tvorba

Dosiahnuté výsledky:
Prof. Lukáč pracuje v oblasti nízkoteplotnej plazmy a vákuovej fyziky už 50 rokov. Je spoluzakladateľom (spolu s Prof. Veisom a Prof. Martišovitšom) vedeckého a študijného odboru "fyzika plazmy" na Slovensku. Podieľal sa na vybudovaní známej Bratislavskej školy o elementárnych procesoch v nízkoteplotnej plazme - elektrických výbojov.

Vedecky pracoval v týchto oblastiach:

- Elementárne procesy v plazme pri nízkych energiách ako:
zrážky elektrónov s atómami Ar a Kr,
pohyblivosti atómových a molekulových iónov inertných plynov,
konverzia atómových iónov na molekulové,
ionizácia nárazom elektrónov atómov, molekúl a klastrov, disociatívny záchyt elektrónov molekulami,
disociatívna rekombinácia molekulových iónov inertných plynov a jej závislosť od teploty elektrónov i neutrálneho plynu, čistoty i zloženia plynu, kataforetické javy v zmesiach plynov.
- Chemické a ión-molekulové reakcie:
prenos náboja v reakcii iónu Ar s molekulou dusíka,
energetické závislosti niektorých reakcií molekulových iónov dusíka s atómami a molekulami, reakcie atómových iónov inertných plynov s molekulou chlóru a antracénu, štúdium korónového výboja ako chemického reaktora na tvorbu klastrových iónov a rozloženie halogénuhľovodíkov, na štúdium reakcií vzduchu s freónmi a chlorovanými uhľovodíkmi.
- Environmentálne aplikácie plazmy:
základné vzťahy medzi plazmou a ekológiou,
aplikácie netermickej plazmy na karbonizáciu odpadov, využitie el. výbojov na čistenie výfukových plynov,
interakcia nízkoenergetických iónov s biologickým materiálom aj na sterilizáciu,
rozklad prchavých organických látok (VOC),
katalýza alebo ekologické reakcie v atmosférických výbojoch.
- Plazmové technológie na ovplyvňovanie povrchov a tvorby tenkých vrstiev:
štúdium základných fyzikálnych vlastností vrstvy kompozitu kov/tvrdý uhlík
pôsobenie korónového výboja na hliníkové a strieborné plôšky v zmesi freón kyslík, suché leptanie hliníka v plazme chloridu uhličitého,
tvorba vrstiev Al2O3 vytvorených metódou depozície iónov - IBAD a štúdium ich vlastností, najmä odolnosti voči korózii
- Mikrovlnová a optická diagnostika plazmy:
zmeranie vplyvu otvorov v základniach valcových rezonátorov kmitajúcich na módoch TM010, TM020, TE011 i stien valcových výbojok na presne určenie koncentrácie elektrónov, určenie priestorového rozdelenia el. poľa v toroidnom i valcových rezonátoroch, vypracovanie metódy kalibrácie rezonátorov, meranie radiálneho rozdelenia koncentrácie elektrónov aj v zhášanej plazme, rozptyl mikrovĺn na valcovej plazme, aplikácia časovo rozlíšiteľnej optickej spektrometrie na meranie parciálnych koeficientov rekombinácie a aktinometrické štúdium vysokofrekvenčného výboja v kyslíku.
- Vákuová fyzika:
adsorpčné procesy vo vákuových systémoch, zmeranie čerpacích vlastností molekulových sít-zeolitov, metódy čistenia inertných plynov.

Publikačná činnosť:
Je spoluautorom monografie "P.Lukáč a V.Martišovitš: Netesnosti vákuových systémov", ALFA, Bratislava 1981 a autorom alebo spoluautorom 4 vysokoškolských učebných textov. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 220 registrovaných prác (EVIPUB UK), z toho 20 pôvodných vedeckých prác publikovaných vo významných zahraničných karentovaných časopisoch, ďalej 8 prác publikovaných v domácich karentových časopisoch, 30 pôvodných vedeckých prác publikovaných v zborníkoch zo zahraničných vedeckých konferencií a práve toľko aj v zborníkoch z domácich
vedeckých konferencií a 24 vedeckých prác publikovaných v domácich recenzovaných časopisoch alebo zborníkoch. Je autorom alebo spoluautorom aj 8 pozvaných referátov na konferenciách.

Celkový počet citácií:
Má viac ako 350 evidovaných citácií. Je spoluautorom jednej z približne 2O prác na UK, ktoré majú viac ako 100 SCI citácií.

Zodpovedný riešiteľ výskumných úloh:
3 čiastkových úloh ŠPZV
4 grantové úlohy VEGA
3 projekty v Aktion Austria-Slovakia
2 projekty programu CEEPUS
1 projekt JET TEMPUS "PEGAS"
3 zmluvy v rámci programu SOCRATES
4 úlohy VHČ
zapojenie do európskej siete EUPEN
koordinátor za SR v sieti EMSPS EPS

Vedecká škola:
Ako vedúci Oddelenia fyziky plazmy KEF MFF UK (po smrti prof. Veisa v roku 1981) sa stal vedúcou osobnosťou fyziky plazmy na Slovensku. Ako vedúci Katedry fyziky plazmy MFF UK ju dokázal viesť tak, že sa stala popredným vedeckým pracoviskom na UK.
Viedol desiatky diplomových prác a prác ŠVOČ.
Úspešne vyškolil 14 ašpirantov, resp. doktorandov, ktorí sú v súčasnosti významní vedci a vedúci pracovníci pripadne vysokoškolskí profesori.

Pedagogická činnosť:
Pedagogickej práci sa venoval 44 rokov. Viedol najprv základné praktiká z fyziky, vybudoval a viedol špeciálne praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy. Prednášal celý základný kurz fyziky pre poslucháčov učiteľskej kombinácie M-Dg a M-Z a pre poslucháčov 1. a 2. ročníka všetkých odborov chémie na PFUK (1980-2004). Konal špeciálne prednášky "Fyzika nízkych tlakov (Vákuová fyzika)","Vlny v plazme", "Diagnostika plazmy", "Vybrané partie z fyziky".
Realizoval viac ako 3000 semestrálnych skúšok. Bol členom komisií pre štátne záverečné skúšky, rigorózne a kandidátske skúšky. Bol garantom študijného odboru "fyzika plazmy" a doktorandského štúdia odboru "astrofyzika".

Členstvo v redakčných radách:
Czechoslovak Jour. of Physics(1993-2007)
Pokroky matematiky, fyziky a astronómie (1973-1990)
Acta Physica Univ. Comenianae od 1993
Československý časopis pro fyziku (2008)

Členstvo v medzinárodných vedeckých, programových alebo organizačných výboroch konferencií:
V roku 1973 spolu s ďalšími významnými fyzikmi založil Európsku konferenciu o atómovej a molekulovej fyzike ionizovaných plynov - ESCAMPIG, ktorá sa prvýkrát konala vo Versailles, bol členom vedeckého komitetu ESCAMPIG 1 až 5 (1973 - 1980), tajomník a predseda org. výboru ESCAMPIG 3 (1976) a ESCAMPIG 13 (1996), HAKONE 4-5 (1993-1996), spoluorganizátor sympózia EPCLP 91 Kuhtai (1991), ICPEAC 20 Viedeň (2002), spoluzakladateľ a neskôr predseda org. výboru sympózia o EPCHRNTP 1 až 11 (1975-1996), premenovaného na SAPP 12 až 15 (1998-04)
ICTP 12 Bratislava (2002), 6th JVC Bled (1995)
13th JVC Štrbské pleso (2010),
5th Int. Seminar EAPE Bratislava (1999)
38th EPS Conf on Plasma Physics Strassbourgh (2011).

Bol prípadne ešte je členom skoro 20 rôznych odborných komisií, organizácií alebo vedeckých spoločností.

Jeho práca bola ocenená udelením viac ako 10 čestnými titulmi, medailami a oceneniami.
zdroj: Peter Lukáč

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost