sk  |  en
Utorok | 19.03.2019, 04:43 | meniny: Jozef; zajtra: Víťazoslav, Klaudius
  • | Sviatok sv. Jozefa

    Sviatok sv. Jozefa - Sviatok sv. Jozefa je oslavovaný na počesť sv. Jozefa, ktorý je patrónom otcov, tesárov a umierajúcich. Neexistuje oficiálny zoznam, čoho všetkého je patrónom. Líši sa to podľa krajín, regiónov, miest. Mnoho náboženských rádov a spoločenstiev sú uvádzané pod jeho záštitou.

doplňte alebo opravte informácie

prof. RNDr. René Matlovič PhD. ( 51 r.)

rektor Prešovskej uvinerzity

Kategória: funkcionári

* 31.07.1967 Slovensko, Prešov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 51 r.

Vzdelanie

1973 - 1981 Základná deväťročná škola Prešov
1981 - 1985 Gymnázium Prešov (dnes Gymnázium J. A. Raymana)
1985 - 1990 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor geografia a kartografia. Na základe obhajoby diplomovej práce a študijných výsledkov udelený titul doktora prírodných vied (RNDr.)
1992 - 1997 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Łodzki, Łódź, Poľsko. Doktorandské štúdium v odbore humánna geografia (PhD.)
2000 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, habilitácia v odbore humánna a regionálna geografia (doc.)
2007 vymenovaný za profesora v odbore 4.1.35. geografia po úspešnej inaugurácii na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

Životopis

René Matlovič sa stal novým rektorom Prešovskej univerzity 1. augusta 2007. Rozhodol o tom Akademický senát Prešovskej univerzity. Vo funkcii vystriedal Františka Mihinu a stal sa tak v poradí tretím rektorom Prešovskej univerzity.
Súčasný rektor Prešovskej univerzity pôsobil v rokoch 1990 - 1996 ako vedecký pracovník na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. Od roku 1997 pôsobil na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove, do roku 2000 ako odborný asistent, nasledujúce tri roky ako docent. V rokoch 2004 - 2007 vykonával funkciu mimoriadneho profesora a od roku 2007 funkciu profesora. Zároveň bol v rokoch 2000 - 2007 prodekanom Fakulty humanitných vied.
Okrem týchto funkcií René Matlovič pôsobil externe aj na iných inštitúciách:
1993 - 1995 Filozofická fakulta UPJŠ Prešov, Katedra slovenských dejín a archívnictva
2003 - 2004 Filozofická fakulta PU Prešov, Katedra politológie
2003 - 2005 Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, Ústav geografie
2003 - 2004 Ústav národnostných menšín a cudzích jazykov PU Prešov
2005 - Wydzial Socjologiczno-Historyczny UR, Rzeszów, Instytut Socjologii, Poľsko
2006 (apríl - máj) – inv. prof. - Université des Sciences et Technologies de Lille, Francúzsko

Profesor Matlovič absolvoval aj viaceré stáže a výskumné pobyty v zahraničí. V rokoch 1985 - 2007 absolvované študijné a prednáškové pobyty na univerzitách a vedeckých inštitúciách v Limericku (Írsko), Lille, Clermont-Ferrande (Francúzsko), v Maribore (Slovinsko), Prahe a Olomouci (Česko), Lódźi, Krakówe, Warszawe, Lubline (Poľsko), v nemeckom Halle, ukrajinksom Užhorode, či v Sofii (Bulharsko).

Členstvo v grémiách a celoštátnych a medzinárodných organizáciách

- predseda vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove (od r. 2007)
- člen vedeckej rady Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (od r. 2007)
- člen vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach (od r. 2007)
- člen Slovenskej rektorskej konferencie (od r. 2007)
- člen vedeckej rady Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (od r. 2000)
- člen vedeckej rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika (od r. 2006)
- člen vedeckej rady Ústavu vedy a výskumu Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici (od r. 2006),
- člen výboru EUGEO – asociácie geografických spoločností členských krajín EÚ,
- prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV (od r.2006)
- člen Slovenského národného geografického komitétu (od r. 2001)
- člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie – poradného orgánu Vlády SR - pre fyziku a vedy o Zemi a vesmíre (od r. 2003)
- člen komisie VEGA č. 3 pre vedy o Zemi a vesmíre (od r. 2005)
- člen spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia vo vednom odbore 13-03-9 regionálna geografia
- člen odborovej komisie a školiteľ doktorandského študijného programu regionálna geografia a regionálny rozvoj v študijnom odbore 4.1.38. regionálna geografia
- člen redakčnej rady (od r. 1998) a výkonný redaktor (od r. 1999) Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica
- člen redakčnej rady Peregrinus Cracoviensis (vydáva UJ Kraków) (od r. 2002)
- člen redakčnej rady Acta Collegii Evangelici Presoviensis (od r. 1997)
- člen redakčnej rady Geografická revue (od r. 2005)
- člen redakčnej rady Geografie – sborník České geografické společnosti (od r. 2007)

Ocenenia:

1990 Cena rektora Univerzity Komenského v Bratislave
2006 Cena rektora Prešovskej univerzity v Prešove

Tvorba

Špecializácia vedecko-výskumného zamerania:
- komplexné štúdium intraurbánnych štruktúr s osobitným zreteľom na ich premeny v kontexte sociálno-ekonomickej transformácie a globalizácie a konceptu kvality života
- regionálne disparity na Slovensku, regionálny rozvoj a konkurencieschopnosť regiónov
- religiózno-geografický výskum
- vývoj geografického myslenia na Slovensku v kontexte paradigmatického vývoja humánnej geografie
- demografické analýzy a prognózy

V evidencii 194 publikačných jednotiek, z toho 5 monografií, 6 učebných textov, 24 vedeckých prác v zahraničí a 66 vedeckých prác doma. V evidencii je 392 citácií a ohlasov.
zdroj: René Matlovič

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost