sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 22:01 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Rudolf Dupkala CSc. ( 66 r.)

dekan Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 27.08.1956

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 66 r.

Životopis

Rudolf Dupkala je slovenský filozof, špecialista na dejiny slovenskej filozofie a vedecký ateizmus.
V súčasnosti je dekanom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.
Stredoškolské štúdium absolvoval Rudolf Dupkala na Gymnáziu Horný Val v Žiline. Na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove študoval filozofiu a vedecký ateizmus.
Realizoval študijné pobyty na Lomonosovovej univerzite v Moskve (1984) a L` Université d´été v Paríži (1993), Masarykovej univerzite v Brne (1998) a Uniwersytete Rzeszowskim v Rzeszowe (2005).
V minulosti pôsobil na katedre Marxisticko-leninskej filozofie a vedeckého ateizmu Filozofickej fakulty UPJŠ.
Pedagogicky a výskumne sa orientuje na problematiku dejín slovenskej a slovanskej filozofie v ich európskom ideovom kontexte. Publikuje v odborných filozofických, teologických a literárnohistorických časopisoch doma i v zahraničí. (Filozofia, Theologos, Ateizmus, Slavica Slovaca, Tvorba-T, Slovenské pohľady, Romboid, Slavie, Lelkilpasztor, Colloquia Communia, Dialogue and Universalism, Parerga, Doctrina atď.).

Tvorba

Učebné texty:
1992 Česká a slovenská filozofia (Metodické centrum, Prešov)
1993 Filozofia dejín ((Metodické centrum, Prešov)
1994 Kultúra a náboženstvá najstarších civilizácií (Metodické centrum, Prešov)
1995 Slovenská mytológia (Metodické centrum, Prešov)

Vedecké monografie:
1985 Cyrilometodovská tradícia v plánoch klerikalizmu (Bratislava; spoluautor M. Sidor)
1989 Klerikalizmus a mariánsky kult (Bratislava)
1996 Štúrovci a Hegel (Prešov)
1998 Úvod do filozofie dejín (Bardejov)
1999 Prešovská škola /Filozofia na ev. kolégiu v Prešove/ (Prešov)
2001 Reflexie európskej filozofie na Slovensku (Michalovce)
2003 O mesianizme. Filozofické reflexie (Prešov)
2004 The Prešov School. Philosophy at the Evangelical College in Prešov (Prešov)
2005 O mesjanizmie. Refleksje filozoficzne (Katowice)

Odborné štúdie (výber):

Náboženské východiská "disidentskej filozofie" (Ateizmus 3/1984, s. 299-30)

Poľsko v plánoch katolíckeho klerikalizmu (K otázke cirkevnopolitického vývoja v Poľsku), (Ateizmus, 4/1984, s. 378-406)

Fenomén duševnej krízy v Patočkovom spise "Přirozený svet jako filosofický problém" (In: Pojem krízy - genealógia, distribúcia, reflexia. Prešov 1997, s. 108-116)

Reflexie Európskej filozofie na "prešovskej škole" v 17. storočí (Filozofia 54/1999 č. 7, s. 428-441)

Reflexie humanity v Herderovej filozofii dejín (In: Gluchman, V.: Reflexie o humánnosti a etike, 1999)

Ako spoluautor sa podieľal na publikáciách:
Dejiny filozofie (1993, 1994, 1996, 1999)
Metamorfózy poklasickej filozofie (1994, 1999).

Je spolueditorom prvého zväzku Antológie z diel profesorov prešovského evanjelického kolégia (1999) a editorom zborníkov Prešovské ev. kolégium v kontextoch európskeho, historického a filozofického vývinu (1999), Fenomén mesianizmu I. a II. /Filozofické, teologické a literárno-historické reflexie/ (2000, 2001) a Fenomén slovanstva I. (2004 a 2005).
zdroj: Prešovská univerzita

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost