sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 18:52 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

doc. PhDr. Ružena Kozmová CSc. ()

bývalá dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

Vzdelanie

1962 - 1965 Gymnázium, Trnava
1965 - 1969 Štúdium na pedagogickej fakulte UK Trnava, štud. odbor: Nemecký jazyk - Slovenský jazyk a literatúra
1976 - 1980 Štúdium na Filozofickej fakulte UK Bratislava Štud. odbor: Nemecký jazyk a literatúra- Slovenský jazyk a literatúra
1981 Obhajoba dizertačnej práce (PhDr.) na FF UK Bratislava
1992 Obhajoba kandidátskej dizertačnej práce: Germanizmy v slovenčine, FF UK Bratislava - CSc. (PhD.)
2001 Habilitačné konanie na PdF UK Bratislava (Doc.)

Študijné pobyty:

1990 Augsburg
1991 Düsseldorf
1992 Jena
1993 Graz
1994 - 1995 Köln: Slawistisches Institut, Institut f. Germanistik)
1996 Graz
1997 Wien

Životopis

Priebeh zamestnaní:

1969 - 1972 Stredná odborná škola Piešťany
1972 - 1990 Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom
1976 - 1990 Metodik pre stredné odborné školy na MC Tomášikova 34, Bratislava
1985 - 1990 Externý metodik pre FF UK Bratislava
1990 Pedagogická fakulta UK Bratislava Katedra nemeckého jazyka a literatúry
1991 - 1994 Vedúca Oddelenia nemeckého jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta UK Bratislava
1994 - 1995 Študijný pobyt a lektorská činnosť na: Institut f. Slawistik Univerzita Köln, SRN
1996 - 2001 Odborný asistent na PdF UK Bratislava: Katedra moderných jazykov, Oddelenie nemeckého jazyka a literatúry
2001 - 2002 Vedúca Katedry germanistiky na Filozofickej fakulte UCM Trnava
2001 - 2002 Prodekan pre vedu a výskum, Filozofická fakulta UCM Trnava
2002 - 2005 Dekan Filozofickej fakulty UCM Trnava (16. 03. 2002 - 16. 03. 2005)
2005 - Prorektor pre vedu, výskum a rozvoj UCM Trnava (01. 04. 2005 - 31. 08. 2006)

Pedagogicko-výskumná činnosť:

* Súčasný nemecký jazyk (morfológia, syntax)
* Textová lingvistika
* Kontrastívna lingvistika (verbálna oblasť - kategórie slovesa, slovesný čas, slovesný rod, valencia slovesa) lingvididaktické prístupy vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka: gramatika vo vyučovaní Nj, syntax odborného jazyka, práca s odborným textom

Členstvo a funkcie v zahraničných vedeckých spoločnostiach:

- Gesellschaft f. Sprache und Sprachen (München/Bochum)
- Komisia pri MŠ SR pre dalšie vzdelávanie učitelov
- Assotiation für europäische Lehrerausbildungsprogramme (COMPARE-TE)
- Spolok germanistov a učitelov nemeckého jazyka
- Komisia pre vedu a výskum pri Rade vysokých škôl
- Komisia pre rozvoj pri Rade vysokých škôl
- Predseda vedeckej rady FF UCM Trnava (16. 03. 2002 - 16. 03. 2005)
- Člen Vedeckej rady FF UCM od 2002
- Podpredseda vedeckej rady UCM Trnava (01. 04. 2005 - 31. 08. 2006)
- Člen Vedeckej rady UCM od 2002

Tvorba

Účasť na vedeckých projektov:

PHARE 2/B: 1992 - 1996, koordinátor pre nemecký jazyk a literatúru
TEMPUS: 1994 - 1996 Vzdelávanie učitelov, člen expertnej skupiny (Fremdsprachenlehrerausbildung, Teilnahme am Ausbildungsprogramm für deutsche Sprache)
KEGA 2002 - 2005: Vedecko-výskumný projekt: Die kommunikative Grammatik: Výstup: učebnica pre nefilologické odbory: Sprechen, argumentieren, diskutieren
SOCRATES: Comenius 2.1. ENTNIS, 2008 - 2010: Príprava začínajúcich učitelov Koordinátor: University Liverpool, Velká Británia R.Kozmová:koordinátor pre SR
KEGA: 2006 - 2008: 3/5114/07 - Koncepcia medziodborového štúdia: Fyzioterapia-Nemecký jazyk (Die Kommunikation in der Fachsprache), výstup: Učebnica Nj pre fyzioterapeutov
SOCRATES: COMENIUS 2008 - 2010 Lehrbuch DAF: Učebnica Nj pre študentov zúčastnených štátov (Bulharsko, Polsko, Slovensko, SRN) Koordinátor: Universität Göttingen, riešitel za SR: R.Kozmová

Monografie:

Kozmová, R. Die Verbalkategorien des Deutschen und des Slowakischen aus der kontrastiven Sicht. Trnava: ROTAP. 1998. 135 strán. ISBN 80- 967854-2-7


Kozmová, R. Slovesný čas v nemeckom jazyku a slovenskom. Bratislava: FRAUS, tlač: Prikler . 2004. 160 str. ISBN 80-969143-4-0.

Ružena Kozmová: Von der Funktion zur Bedeutung. Verbvalenz kontrastiv. Berlin:LIT Verlag, 2013, 167 str.

Učebnice pre VŠ/SŠ:

Kozmová, R. - Lohde, M. Das Passiv im Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. Počet strán 139. Bratislava 1998. ISBN 80 - 88868 –40-8

Kozmová, R.: Grammatisches Grundwissen. FF UCM Trnava 2002. ISBN 80- 89034-23-3. 156 strán.

Kozmová, R./E.Berglová/E.Formánková/M.Mašek: Moderná gramatika nemčiny. Preklad a úprava. Výklad, cvičenia, kľúč.Bratislava 2003: FRAUS. ISBN 8O-88844-20-7. Počet strán 312.

Kozmová, R./D. Drinková a kol. Sprechen, argumentieren, diskutieren. Učebnica pre nefilologické odbory s dôrazom na komunikáciu. Kľúč správnych odpovedí.Vydavateľstvo: FF UCM Trnava. Počet strán: Učebnica 168, Kľúč: 28, ISBN 80-89220-03-7

Deutsch für Physiotherapeuten / Ružena Kozmová ... [et al.]. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2009. - 193 s. - ISBN 978-80-8105-141-8.

Deutsch im interkulturellen Dialog / Ružena Kozmová ... [et al.]. - Plovdiv : Lettera Verlag, 2009. -
170 s. + 1 CD-ROM. - ISBN 978-954-516-638-9.

Skriptá, učebné texty:

Kozmová,R. - H.Hanuljaková: Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Vysokoškolské učebné texty pre štúdium popri zamestnaní. MC: Bratislava. 2001. 154 s. ISBN 80-8052-126-3.

Zu den Schwerpunkten der deutschen Grammatik. Übungsbuch. VEDA: Bratislava 2000. 101 s. ISBN 80-224-0623-6

Cvičenia z nemeckej gramatiky. Študijný materiál k prijímacím skúškam z NJ. Bratislava: PdF UK 1999. 96 s.

Essen und Trinken. Učebné texty pre ZŠ.Goethe-Institut München 1991. M. Saupe &Co. München. 60 s. (spoluautor)
zdroj: UCM - Trnava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost