sk  |  en
Sobota | 15.08.2020, 16:15 | meniny: Marcela; zajtra: Leonard

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Samo Stankoviansky ( 72 r.)

Analytický chemik, vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník

Kategória: prírodné vedy

* 21.11.1907 Kráľovce-Krnišov

† 06.05.1980 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 40 r.

jubileum od narodenia 112 r.

Vzdelanie

1930 Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe
1925 Štátna priemyselná škola chemická v Banskej Štiavnici

Životopis

1968-1977 riaditeľ Chemického ústavu Univerzity Komenského,
1955-1959 vedúci Katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty,
1955 profesorom analytickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského menovaný v roku
1955-1980 Univerzita Komenského v Bratislave,
1953-1955 Vyššia priemyselná škola chemická v Bratislave, profesor,
1934-1953 profesor, a riaditeľ, 1939-1953 (táto škola v súčasnosti nesie meno profesora Sama Stankovianskeho)
Štátna priemyselná škola chemická v Banskej Štiavnici
1932-1934 Meštianska škola v Plešivci, učiteľ,
1930 Cukrovar v Kropáčovej Vrutici, inžinier

Vedecko-výskumné záujmy a aktivity

Polarografia na viackapilárnej ortuťovej elektróde, diferenciálna polarografia so synchronizovanými kvapkovými elektródami, analýza rúd polarografiou, polarografia organických látok, polarografické zakoncentrovanie látok a stopová polarografická analýza.
Komplexotvorné činidlá v analytickej chémii
Analytické metódy stanovenia kovov na báze komplexotvorných reakcií a základný výskum takýchto činidiel.
Analytické separačné metódy
Chromatografické metódy separácie látok a základné práce pri vývoji prístrojovej techniky pre kapilárnu izotachoforézu (tieto práce vyústili v roku 1983 vo výrobe izotachoforetických analyzátorov vo Výrobno-vývojovom závode prístrojov jadrovej techniky v Spišskej Novej Vsi).
V uvedených oblastiach viedol veľký počet úloh základného výskumu, vývojových a aplikačných projektov.

Školiteľ študentov a vedeckých pracovníkov:
Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského viedol viac než 80 diplomových prác študentov analytickej chémie.
Bol školiteľom 10 ašpirantov, ktorí obhájili kandidátske dizertačné práce.
Viacerí z jeho študentov sa stali docentmi a profesormi analytickej chémie alebo príbuzných chemických disciplín.

Realizácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti:

Výsledky vedecko-výskumnej práce prof. Sama Stankovianskeho našli široké uplatnenie v praxi. Najvýznamnejší v tomto ohľade bol jeho projekt zameraný na základný výskum v kapilárnej izotachoforéze. Tento vyústil do výroby analyzátorov pre kapilárnu izotachoforézu, kapilárnu zónovú elektroforézu a kapilárnu zónovú elektroforézu s on-line predúpravou vzoriek na báze izotachoforézy. Tento výrobný program, realizovaný od roku 1982 firmou VVZPJT (od roku 1992, Villa-Labeco) Spišská Nová Ves, prerástol hranice Slovenska (Československa) a od roku 2001 je realizovaný v kooperácii firmy Villa-Labeco s firmou J&M (Aalen, Nemecko).

Práca pre vedeckú a pedagogickú komunitu:

Bol členom Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského,
Bol členom komisie pre obhajobu doktorských dizertačných prác z analytickej chémie v bývalom Československu,
Bol predsedom komisie pre obhajobu kandidátskych dizertačných prác z analytickej chémie na Slovensku.
Členstvo vo významných vedeckých spoločnostiach
Bol spoluzakladateľom a dlhoročným predsedom Slovenskej chemickej spoločnosti a organizátorom viacerých Chemických zjazdov.
Bol jedným zo zakladateľov a dlhoročným členom redakčnej rady vedeckého časopisu Chemické zvesti (t.č., Chemical Papers).

Ocenenia vedecko-výskumnej a pedagogickej práce:

Zlatá medaila Univerzity Komenského v Bratislave
Medaily Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislava
Hanušova medaila Československej chemickej spoločnosti
Zlatá medaila Slovenskej chemickej spoločnosti

Tvorba

Učebnice a príručky analytickej chémie:

1942 S. Stankoviansky, Krátky prehľad analytickej chémie látok minerálnych, Spolok chemikov Slovákov, Bratislava, (prvá učebnica a príručka analytickej chémie napísaná v slovenskom jazyku)
1965 S. Stankoviansky, Analytická chémia kvalitatívna, Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, Bratislava, (vysokoškolská učebnica, po mnoho rokov používaná ako učebnica základov analytickej chémie)

Pôvodné vedecké práce:

V rokoch 1937-1980 publikoval 45 pôvodných vedeckých prác a to z podstatnej časti v časopisoch, ktoré sú v súčasnosti indexované Institute of Scientific Information.

Najvýznamnejšiu odozvu v prácach iných autorov dosiahla jeho práca:
S. Stankoviansky, P. Čičmanec, D. Kaniansky, Conductivity detection of zones in isotachohoresis with a high-frequency bridge, Journal of Chromatography, 106 (1975) 131-138. Táto sa radí medzi základné práce, ktoré vyriešili vodivostnú detekciu látok separovaných a analyzovaných kapilárnou izotachoforézou.

Patent, ktorý mu bol udelený na vodivostnú detekčnú celu pre kapilárnu izotachoforézu v roku 1978 sa výrobne využíva od roku 1983.
Príroda a jej ochrana a poľovníctvo

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost