sk  |  en
Utorok | 07.12.2021, 11:29 | meniny: Ambróz; zajtra: Marína
  • | Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy – ICAO

    Tento deň bol v roku 1996 vyhlásený Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) za Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (International Day of civil air traffic). Bol vyhlásený na počesť podpísania Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým založili ICAO.

doplňte alebo opravte informácie

Samuel Jurkovič ( 77 r.)

priekopník slovenského a európskeho družstevníctva, národovec, spolutvorca Nitrianskych žiadostí slovenského národa, spoluzakladateľ Matice slovenskej

Kategória: politici minulosti, divadlo, film a TV

* 09.02.1796 Brezová pod Bradlom

† 13.07.1873 Brezová pod Bradlom

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie drak

jubileum od úmrtia 148 r.

jubileum od narodenia 225 r.

Vzdelanie

štúdium v Rábe, Trnave, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a na evanjelickom lýceu v Bratislave

Životopis

Samuel Jurkovič bol priekopník slovenského a európskeho družstevníctva, národovec, bojovník za hospodárske povznesenie slovenského ľudu, učiteľ, organizátor ochotníckeho divadelníctva, zakladateľ v poradí druhého úverového družstva, spoluzakladateľ Slovenského národného divadla nitrianskeho, spolutvorca Nitrianskych žiadostí slovenského národa a spoluzakladateľ Matice slovenskej.

Popri učiteľskom povolaní sa sústreďoval na vtedajší hospodársky a kultúrny život širokého okolia. Vyvrcholením jeho pôsobenia v Sobotišti bolo založenie druhého úverového ľudového družstva v Európe (len tri mesiace po družstve v anglickom Rochadale) pod názvom Spolok gazdovský. Jeho cieľom bolo sporenie a poskytovanie pôžičiek. Pre svojich členov - výnimočne aj na to odkázaných nečlenov - obstarával lacný úver z prostriedkov, ktoré vznikali pravidelným sporením a vkladaním úspor do družstevnej pokladne. Spolok ochotne poskytol pôžičku usilovnému remeselníkovi na rozšírenie dielne či zlepšenie výroby. Jeho členovia prijali záväzok, ktorý stanovoval podmienky, za ktorých mohol žiadateľ získať pôžičku (napríklad mravne a čestne žiť, vyvarovať sa opilectvu, nočnému túlaniu a hraniu v karty). Mravný život vyžadovali aj od svojich dlžníkov. Pôžičku mohol dostať iba statočný, usilovný, pracovitý a šetrný. Členovia tiež každý rok vysadili každý po dva stromy na obecných pozemkoch.

Týmto činom sa trvalo zapísal do dejín svetového družstevníctva a bol považovaný za peňažného pioniera Európy. Podľa tohto vzoru vzniklo na Slovensku veľa podobných ľudových združení, tzv. gazdovské spolky, hospodárske spolky, sporiteľne. Najmä v druhej polovici 19. storočia čelili úžere a vykorisťovaniu slovenských roľníkov a vychovávali ich k sociálnemu pokroku a národnému povedomiu. Spolok gazdovský ukončil činnosť v roku 1851. Jurkovič sa ešte pokúsil obnoviť jeho činnosť, krátko na to ho však opäť rozpustili. Napriek svojmu krátkemu trvaniu položil Spolok gazdovský základy slovenského úverového družstevníctva. Pomocou ľudových hospodárskych spolkov neskôr štúrovci získali podporu ľudu pre svoj národný program. Začiatkom 20. storočia sa začali vytvárať potravinové družstvá, z ktorých vznikali spotrebné družstvá. Spolu ich bolo 29. V ďalších 24 obciach, kde neboli potravinové družstvá, vznikli nové prevádzky. V rokoch 1950 - 1952 sa všetky spojili do Jednoty oblastného družstva v Skalici.Družstevné hnutie a ľudové hospodárske spolky sa neskôr rozšírili do celého sveta.

Ako všestranne činný kultúrno-osvetový pracovník sa zaslúžil o zvýšenie úrovne dedinských škôl, stál pri zrode čitateľských spolkov a knižníc pre široké ľudové vrstvy. V Sobotišti založil spolu s J. M. Hurbanom Slovenské národné divadlo nitranské, ktoré sa stalo vzorom pre rozvíjajúce sa slovenské ochotnícke divadelníctvo.

Prispieval do Slovenských pohľadov, Obzoru, Cirkevných listov a i. Ako člen Slovenskej národnej rady a spolutvorca tzv. Nitrianskych žiadostí slovenského národa sa zúčastnil na zasadnutiach Tatrína a na príprave Slovenského povstania. V revolučnom roku 1848 šíril národnobuditeľské myšlienky štúrovskej generácie, a tak jeho zásluhou zohralo Záhorie významnú úlohu.

Po potlačení povstania bol prenasledovaný, a tak ušiel na Moravu (Rusava) a potom do Prahy. Tu sa zúčastňoval na podujatiach Slovanskej lipy a Slovanskej besedy. Po porážke revolúcie sa vrátil do rodiska, kde bojoval proti sociálnemu a národnostnému útlaku a venoval sa osvetovej práci každého druhu. Okrem iného bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a podporovateľom všetkých významnejších akcií slovenského národného hnutia.


Pôsobenie:

1817 - 1831 učiteľ, Nové Mesto nad Váhom
1831 - 1848 učiteľ, Sobotište
1849 - 1859 notár, Brezová pod Bradlom
1848 - 1849 člen Slovenskej národnej rady a spolutvorca tzv. Nitrianskych žiadostí slovenského národa
1859 predčasne penzionovaný

Aktivity, zásluhy:

1841 viedol divadelný spolok Slovenské národné divadlo v Stolici nitrianskej, Sobotište
1845 založil Spolok gazdovský, prvý úverový ústav na družstevnom základe, Sobotište
1851 pokúsil sa obnoviť činnosť Spolku gazdovského

Tvorba

Učebnice (zostavovateľ):
Prírodopis pre školy (ostal v rukopise)
Předměty a porádek školního vyučování
Dejepis cirkevný
Bibliographiae Rectorum Scholae evangelicae aug. Conf. Addictorum Szabatistensis (rukopisná kronika) a iné

Poézia:
1841 Zvestoň, čili: Orel Nitranský Tatry navštěvující
1837 Slávy navštívení v Sobotišti ... (rukopisná skladba)

Príležitostná známka:
1995 príležitostná poštová známka Gazdovský spolok, Sobotište, 1845 v nominálnej hodnote 9 Sk, vydalo Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR

Pamätná strieborná minca:
v hodnote 200 Sk vydaná k 200. výročiu narodenia Samuela Jurkoviča (autor mince akademický sochár Patrik Kovačovský)

Múzeum Samuela Jurkoviča:
Nachádza sa v Nyaryiovskom kaštieli v Sobotišti. Otvorené bolo v roku 1994. Jedna časť stálej expozície je venovaná osobnosti Samuela Jurkoviča, jeho kontaktom so štúrovcami a jeho priekopníckej práci v kultúrno-osvetovej činnosti - založenie čitateľského spolku, školskej knižnice, Slovenského divadla nitranského, kde po prvýkrát vystupovali na scéne aj ženy.

Bibliografia:
Fraňo Ruttkay: Kvet, ktorý nebol zašliapnutý. Samuel Jurkovič - priekopník európskeho družstevníctva. HR 4, 1993, č. 1, s. 22-23.
Oto Virsik: V službách národa. Výrobné a živnostenské družstvá v stopách Samuela Jurkoviča. Bratislava, Slovenský zväz výrobných družstiev, Vydavateľstvo Eleprint 1993. 292 s. (resumé slov., angl., nem., franc.)
Samuel Jurkovič "Najstarší kriesiteľ života národného v Nitriansku". Zborník referátov z konferencie 9. 2. 1996 v Brezovej pod Bradlom (zost.: Suchožová, Stanislava. Br., Národné osvetové centrum 1997. 47 s.)
Marián Tkáč: Osobnosti bánk a spoločenského života. In: Ľudia, peniaze, banky. Bratislava, Národná banka Slovenska, odbor verejných informácií vo vyd. Academic Electronic Press 2003, s. 453-465, s. 520-521.
zdroj: Encyklopédia Slovenska, II. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1978; Fraňo Ruttkay: Samuel Jurkovič - priekopník slovenského družstevníctva a jeho doba, Obzor, Bratislava, 1965; www.nbs.sk; foto: www.snk.sk; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost