sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 08:27 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

Prof. PhDr. Soňa Szomolányi PhD. ( 76 r.)

politologička, sociologička, profesorka na Filozofickej Fakulte UK

Kategória: veda a vzdelanie, spoločenské vedy

* 05.12.1946 Slovensko, Poprad

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie strelec

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 76 r.

Vzdelanie

Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor sociológia ukončila v r. 1971, habilitovala v odbore politológia v r. 1994 a profesorský titul z politológie získala v r. 2000.

Životopis

Je vydatá, manžel prednáša logiku na FF UK. Má jednu dcéru, ktorá vyštudovala a žije v Prahe.
V súčasnosti je vedúca Katedry politológie, FF UK v Bratislave. Profesionálnu dráhu začala na Katedre sociológie na FF UK, v rokoch 1992 ‑ 1994 viedla Inštitút stredoeurópskych štúdií na UK. Následne tri roky pracovala ako vedúca vedecká pracovníčka na Sociologickom ústave SAV . Výskumne, koncepčne a editorsky prispela k preskúmaniu a explanácii kritických bodov demokratizácie Slovenska po roku 1989. Prednášala na univerzitách vo Freiburgu, Švajčiarsko, v Gothenbergu a Umea, Švédsko, na Central European University (Praha). K početným prednáškam na medzinárodných podujatiach patria aj pozvané referáty na Univerzitách v Stanforde, Mexiku City, Sapporo, Tokiu a  Paríži. Okrem veľkého počtu vedeckých, odborných štúdií a esejí doma i v zahraničí je autorkou monografie „Kľukatá cesta Slovenska k demokracii“ (1999) a editorkou a spoluautorkou „Španielsko a Slovensko - dve cesty k demokracii“ (2002). Je členkou Výkonného výboru European Political Science Net, a členkou redakčných rád časopisov „Central European Political Science Review“; a Slovak Foreign Policy Affairs“.

 • Členstvo
 • vo vedeckých radách, orgánoch SAV:

  Výbor Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV: 1986 ‑ 1992
  Výbor Československej sociologickej spoločnosti pri ČSAV 1990 - 1992
  Redakčná rada časopisu Sociologický obzor, Praha 1990 - 1994
  Moravská rada pre postgraduálne štúdium v odbore sociológia 1994
  Výbor Slovenského združenia pre politické vedy 1994 - 1998
  Board of Advisors, Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, USA
  Selection Commitee, SOCO Programme, Intitut fur die Wissenschaften vom Menschen, Vienna : 1996 - 2000
  International Advisory Commitee, „Central European Political Science Review“;
  International Advisory Board, „Slovak Foreign Policy Affairs“
  Executive Commitee of European Political Science Net, Paris (EPS Net)
  Komisie pre obhajoby doktorských prác v odbore sociológia 1992 - 1998
  Vedecké kolégium SAV pre sociológiu a politológiu: 1990 - 1998
  Odborná komisia pre logiku, politológiu a sociológiu pri MŠ SR : 1990 - 1992
  Komisie pre obhajoby PhD., teória politiky
  Členka Vedeckej grantovej agentury SAV a MŠ SR
  Čestné doktoráty, zahraničné pobyty:
  1991 - (prednáškový pobyt - február) Univerzita vo Freiburgu, Švajčiarsko
  1993 - (prednáškový pobyt - máj) Univerzita v Gothenbergu a Umea, Švédsko
  1994 - prednáškový pobyt - marec) - Central European Univesity, Sociology Department, Praha,
  1993 - (2 mesiace)"Karl Deutsch Profesorship" na Wissenschaftszentrum fur Sozialforschung v Berlíne
  1997 - (6 mesiacov) Visiting Fellow , IWM Wiedeň, Rakúsko
  2005 - (3 mesiace) Stanford University, the Hoover Institution

 • Iné
 • významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity:

  Rada pre vedu pri Vláde SR: 1991 ‑ 1992
  Akreditačná komisia pri MŠ SR : 1991 ‑ 1992
  Správna rada „Higher Education Support Program, Open Society Fund“
  Pracovná skupina Akreditačnej komisie v oblasti sociálnej vedy : 1999 - 2002

 • Výskumné
 • úlohy a projekty:

  - East Central Europe 2000. Národný tematický koordinátor medzinárodného výskumného projektu "Sociálno - politické premeny Slovenska". Komisia DGXII, European Commission, Brusel, 1992 - 1993.
  - "Modernizácia Slovenska a integrácia Európy: analýza socio-kultúrnych a politických aspektov." Ústavná úloha na SÚ SAV, 1995 - 1996, hlavný riešiteľ
  - „Changing Elites and Changing Rules of the Game „ Projekt koordinovaný prof. Gyorgy Lengyel, „Economy and Society Research Commitee of the ISA and the Economic Sociology
  Research Network of the ESA at the Budapest University of Economic Sciences. 1997 - 1998, riešiteľ
  - “Populists” and “Westernizers”, koordinátor J.Kovacs IWM, Viedeň, 1997 - 1998.
  - Stredoeurópsky variant tranzície a Slovensko. č. 1/4098/97A, hlavný riešiteľ, 1997 - 1999.
  - Projekt „Kvalitativný výskum elit 2001 - 2002, 403/01/0868 Grantové Agentúry ČR, Sociologický ústav AV ČR, Praha , koordinátor prof. P.Machonin.
  - „Post - autoritárske tranzície: komparatívna analýza dvoch prípadov Španielska a Slovenska“, Universita Complutense v Madride v rámci riešenia projektov Katedry A. Dubčeka na Univerzite Komenského. 2000 - 2001, hlavný riešiteľ

 • Vedecké
 • granty:

  - Úloha v rámci štátneho programu výskumu a vývoja, 2003 SP 51/028 06 00/028 06 07: "Vonkajšie a vnútorné podmienky formovania politického systému na Slovensku". Zodpovedná riešiteľka.
  - Fifth EU Framework programme: „Mapping of Research in Social Sciences and Humanities in Europe“, Koordinátor European University Association, Brussels. (2003 - 2004), národný koordinátor.
  - Sixth EU Framework programme “Integrated and United? A Quest for Citizenship in an ‘Ever Closer Europe’”, national coordinator (2005 - 2008).

  Tvorba

 • Vedecké
 • monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
  Kľukatá cesta Slovenska k demokracii / Soňa Szomolányi

 • Články
 • a state charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
  Sociálne a politické premeny Slovenska na začiatku 90. rokov a scenár
  zmien / Soňa Szomolányi
  História zrodu a formovania sociologického pracoviska SAV / Soňa
  Szomolányiová

 • Kapitoly
 • vo vedeckých monografiách v zahraničí:
  Political elites and institution-building in Slovakia / Soňa
  Szomolányi

 • Vedecké
 • práce v zahraničných karentovaných časopisoch:
  Parties and Society in Slovakia / G. Wightman, Soňa Szomolányi

 • Vedecké
 • práce v domácich karentovaných časopisoch:
  Formovanie politických elít na Slovensku / Soňa Szomolányi
  Central European Transition Paths, Parallels and Differences : The
  Case of Slovakia / Soňa Szomolányi
  K niektorým problémom funkcionálnej analýzy v sociológii / Soňa
  Szomolányiová
  Súčasné modifikácie štruktúrneho funkcionalizmu / Soňa Szomolányiová
  O teoretickom pluralizme v súčasnej nemarxistickej sociológii / Soňa
  Szomolányiová
  Hľadanie východísk z krízy a nové makrosociologické prístupy v
  sociológii / Soňa Szomolányiová
  Pokus o sebareflexiu slovenskej sociológie ako je problémové a
  participatívne skúmanie / Soňa Szomolányiová
  'Malé veličiny' a ich význam pre sociálnu dynamiku / Soňa
  Szomolányiová
  Príspevok o vedeckých osobnostiach / Soňa Szomolányiová
  História zrodu a formovania sociologického pracoviska SAV / Soňa
  Szomolányiová
  Zauzlenia a trendy vývinu v Československu / Soňa Szomolányiová,
  Vladimír Krivý

 • Vedecké
 • práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch:
  The Inevitable Breakup? / Soňa Szomolányi
  Was the Dissolution of Czechoslovakia inevitable? / Soňa Szomolányi
  A politikatudomány mai helyzete Szlovákábian / Soňa Szomolányi

 • Vedecké
 • práce v domácich nekarentovaných časopisoch:
  Dôsledok parlamentných volieb '92 v Československu / Soňa Szomolányi
  Elity ... : Víťaz neberie všetko / Soňa Szomolányi, John Gould
  Szlovákia társadalmi-politikai fejlödésének forgatókönyve [Scenár
  spoločensko-politického vývoja Slovenska] / Soňa Szomolányiová

 • Vedecké
 • práce v medzinárodných recenzovaných zborníkoch:
  The National Elite and the Democratic Deficit in Slovakia / Soňa
  Szomolányi
  Elite Division and Convergence in Slovakia / Soňa Szomolányi

 • Vedecké
 • práce v domácich recenzovaných zborníkoch:
  Old Elites in the New Slovak State and Their Current Transformations
  / Soňa Szomolányi
  Aký režim sa vynára na Slovensku? / Soňa Szomolányi
  Identifying Slovakia's Emerging Regime / Soňa Szomolányi
  Tranzičná cesta Slovenska a voľby 1998 / Soňa Szomolányi
  Slovakia's Transition Path and the 1998 Elections / Soňa Szomolányi
  Slovakia's Transition Path and the 1998 Elections / Soňa Szomolányi

 • Vedecké
 • práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch:
  Country reports: Slovakia / Zdenek Lukas, Soňa Szomolányi
  Environmental Issues and Social Change / Soňa Szomolányi
  Post-Totalitarian Transition and Constitutional Changes : The Case of
  Czechoslovakia / Soňa Szomolányi
  Socio-political Context of Constitutional Changes in Post-Communist
  Transition / Soňa Szomolányi
  Nationale Eigenstaatlichkeit - eine historische Notwendigkeit? Der
  Fall Slowakei / Soňa Szomolányi
  Die alten Eliten im neuen slowakischen Staat / Soňa Szomolányi
  Cultural Determinants of Central European Paths : The case of
  Slovakia / Soňa Szomolányi
  Country reports: Slovakia / Soňa Szomolányi, D. W. Bricke, Z. Lukas
  Das Parteiensystem der Slowakei / Soňa Szomolányi, Grigorij
  Mesežnikov

 • Vedecké
 • práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch:
  Formovanie politických elít na Slovensku / Soňa Szomolányi
  Prečo tak ťažko? : ... prebieha konsolidácia demokracie na Slovensku
  / Soňa Szomolányi
  Report 1996 on Slovakia's Capacity for the EU Integration Political
  and Social Dimensions / Soňa Szomolányi
  Prehistória, zrod a rola aktéra novembra '89 - VPN / Soňa Szomolányi
  Slovakia 2005. Scenario of Socio-Political Changes / Soňa
  Szomolányiová, Ján Bunčák
 • Pozvané
 • referáty na medzinárodných vedeckých konferenciách:
  Why Slovakia's Transition Trajectory Has Been So Difficult / Soňa
  Szomolányi

 • Príspevky
 • na medzinárodných vedeckých konferenciách:
  Structuring the Party System and Political Stability in Slovakia /
  Soňa Szomolányi
  Country Reports on Political Research : Slovak Republic / Soňa
  Szomolányi
  Slovakia between Eastern and Central European Ways of Transition /
  Soňa Szomolányi

 • Príspevky
 • na domácich vedeckých konferenciách:
  Zostáva Slovensko v rámci stredoeurópskeho variantu tranzície? / Soňa
  Szomolányi
  Politický kontext transformácie sociálnej politiky v strednej Európe
  / Soňa Szomolányi
  Does Slovakia Deviate from the Central European Variant of
  Transition? / Soňa Szomolányi
  'Kríženie modernity a tradicionality' : slovenská mutácia / Soňa
  Szomolányiová

 • Správy
 • o vyriešených vedeckovýskumných úlohách:
  Eastern Central Europe 2000 : Transformations of Slovak Society and
  of its Political Sciene at the Beginning of 1990s and the Scenario of
  Changes until 2005 / rieš. Soňa Szomolányi
  Slovakia. Steps towards EC Membership : Final Report / Ľubomír Falťan
  rieš. Soňa Szomolányi, rieš. Karol Pekník, rieš. Eduard Šarmír

 • Odborné
 • práce vydané v domácich vydavateľstvách - monografické:
  Národná správa o ľudskom rozvoji : Slovensko 1998 / M. Bútora, Z.
  Bútorová, M. Huba ; B. Chmelík, M. Ivantyšyn, E. Jurzyca, Silvia
  Miháliková, M. Lubyová, V. Rosa, M. Rusnák, Soňa Szomolányi, L.
  Vagač, M. Vašečka
  Národná správa o ľudskom rozvoji : Slovenská republika 1999 / Lucia
  Haulíková ; Mikuláš Huba, Mikuláš Jurzyca, Daniel Kovács,
  Rastislav Kováčik, Martina Lubyová, Vladislav Rosa, Emília
  Sičáková, Soňa Szomolányi, Luboš Vagač, Daniela Zemanovičová
  National Human Development Report : Slovak Republic 1999 / Lucia
  Haulíková ; Mikuláš Huba, Mikuláš Jurzyca, Daniel Kovács,
  Rastislav Kováčik, Martina Lubyová, Vladislav Rosa, Emília
  Sičáková, Soňa Szomolányi, Luboš Vagač, Daniela Zemanovičová

 • Kapitoly v odborných knihách domácich:
  Zostáva Slovensko v rámci stredoeurópskeho variantu tranzície? / Soňa
  Szomolányi

 • Stredoškolské
 • učebnice:
  Kapitoly zo života spoločnosti : Dočasné učebné texty pre stredné
  školy. / Jozef Kučerák, Soňa Szomolányiová, Teodor Münz, Ondrej
  Mészáros
  Fejezetek a társadalom életéröl : Ideiglenes tanulmányi szöveg a
  középiskolák számára / V. Krivý, J. Kučerák, András Mészáros, Soňa
  Szomolányiová, T. Münz, I. Németh
  Kapitoly zo života spoločnosti : Dočasné učebné texty pre stredné
  školy / Vladimír Krivý, Jozef Kučerák, Ondrej Mészáros, Soňa
  Szomolányiová, Katarína Zavacká
  Kapitoly zo života spoločnosti : Dočasné učebné texty pre základné
  školy / Alexander Bröstl, Vladimír Krivý, Jozef Kučerák, Soňa
  Szomolányiová
  Kapitoly zo života spoločnosti : Dočasné učebné texty pre základné
  školy / Alexander Bröstl, Vladimír Krivý, Jozef Kučerák, Soňa
  Szomolányiová, Ľubor Cibulka, Ľubomír Fogaš

 • Heslá
 • v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách:
  Slovenská sociológia / Soňa Szomolányi

 • Odborné
 • práce v domácich recenzovaných časopisoch:
  Metareflexia histórie SÚ SAV / Soňa Szomolányi
  Spoločenská transformácia na Slovensku / Soňa Szomolányi, Ľubomír
  Falťan
  Čo zmôže sociológia? / Soňa Szomolányiová

 • Odborné
 • práce v ostatných zahraničných časopisoch:
  Bridging the Chasm in Slovakia / John Gould, Soňa Szomolányi
  Prečo tak ťažko ... sa konsoliduje demokracia na Slovensku? / Soňa
  Szomolányi
  Rozhovor dvoch autorov o krajine im neznámej / Soňa Szomolányi
  O čom vypovedajú parlamentné voľby '98 na Slovensku? / Soňa
  Szomolányi

 • Odborné
 • práce v domácich časopisoch:
  Intelektuál a moc : Diskusia / Miroslav Kusý, Soňa Szomolányiová
  Politická scéna na Slovensku / Soňa Szomolányi
  Paradox konzervativizmu na Slovensku / Soňa Szomolányi
  Základy demokracie na Slovensku ešte existujú / Soňa Szomolányi
  Bez zápasu a kompromisov to nepôjde ani na Slovensku / Soňa
  Szomolányi
  Pomýleným idealizmom k tretej prehre demokratov? / Soňa Szomolányi
  Formovanie politickej scény Slovenska / Soňa Szomolányi, Grigorij
  Mesežnikov
  Je sociálna zmena mimo nás? / Soňa Szomolányiová
  Kto je kto v slovenskej politike / Soňa Szomolányiová
  Kto je kto v slovenskej politike 2 / Soňa Szomolányiová
  Krívanie na pravú nohu nám ešte nehrozí / Soňa Szomolányiová
  Ľudia a ich sociálne svety : Kapitoly zo sociológie / Soňa
  Szomolányiová, Vladimír Krivý
  Ľudia a ich sociálne svety 2 / Soňa Szomolányiová, Vladimír Krivý
  Ľudia a ich sociálne svety 3 / Soňa Szomolányiová, Vladimír Krivý

 • Odborné
 • práce v domácich recenzovaných zborníkoch:

  Introduction: A Transition to Democracy? / Soňa Szomolányi

 • Odborné
 • práce v medzinárodných nerecenzovaných zborníkoch:

  Diskusia / Soňa Szomolányi

 • Kvalifikačné
 • práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...):

  Systémový prístup a funkcionálna analýza v sociológii : Kandidátska
  dizertačná práca / Soňa Szomolányiová
  Sociálne a politické premeny Slovenska na začiatku 90. rokov :
  Habilitačná práca / Soňa Szomolányiová

 • Recenzie
 • v časopisoch a zborníkoch:

  Test občianskej zrelosti / Soňa Szomolányi
  Formovanie a podstata systémového prístupu / Soňa Szomolányiová
  Systémová sociológia J. Buriánka / Soňa Szomolányiová
  Monografia o G. Simmelovi / Soňa Szomolányiová

 • Prehľadové
 • práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

  Spor sociológov alebo spor o sociológiu? / Zora Bútorová, Tatiana
  Rosová, Oľga Gyarfášová, Marián Timoracký, Soňa Szomolányiová,
  Iveta Radičová, Vladimír Krivý, Imrich Vašečka
  Úvod editora / aut. úv. Soňa Szomolányi

 • Redakčné
 • a zostavovateľské práce (bibliografie, katalógy,
  slovníky, encyklopédie):


  Príloha: Vybrané dokumenty / hl. zost. Soňa Szomolányiová
  Transformations of Slovak Society and of Its Political Scene at the
  Beginning of 1990s and the Scenario of Changes until 2005 / hl. zost.
  Soňa Szomolányi
  Slovensko - kroky k Európskemu spoločenstvu. Zv. 1 : Scenár
  sociálno-politických súvislostí do roku 2005 / edit. Soňa Szomolányi
  Slovensko: voľby 1994 : Príčiny - dôsledky - perspektívy / edit. Soňa
  Szomolányi, edit. Grigorij Mesežnikov
  The Slovak Path of Transition - to Democracy? / edit. Soňa
  Szomolányi, edit. Grigorij Mesežnikov
  Slovakia: Parliamentary Elections 1994 : Causes - Consequences -
  Prospects / edit. Soňa Szomolányi, edit. Grigorij Mesežnikov
  Slovensko: Problémy konsolidácie demokracie : ...spor o 'pravidlá
  hry' pokračuje / edit. Soňa Szomolányi
  Slovakia: Problems of Democratic Consolidation : and the Struggle for
  the Rules of the Game / edit. Soňa Szomolányi
  zdroj: Univerzita Komenského, Soňa Szomolányi
  posledná aktualizácia 21.12.2015

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost