sk  |  en
Nedeľa | 25.09.2022, 15:56 | meniny: Vladislav, Vladislava; zajtra: Edita

doplňte alebo opravte informácie

Dr.h.c.prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. ( 81 r.)

člen Európskej akadémie vied a umení, vedec, podnikateľ, pedagóg, predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.

Kategória: funkcionári

* 11.07.1941 Miskolc (Maďarsko)

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie rak

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 81 r.

Vzdelanie

1955 - 1958 Odborné učilište štátnych pracovných záloh v Považskej Bystrici, výučný list – sústružník
1959 - 1964 Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach, maturita
1970 Strojnícka fakulta, Vysoká škola technická (VŠT) v Košiciach, inžinier
1970 - 1976 Fakulta žurnalistiky, Univerzita Karlova (UK) v Prahe, magister 1976 Doktor filozofie (PhDr.), rigorózne skúšky na Univerzite Karlovej (UK) v Prahe
1977 Ukončená vedecká ašpirantúra (CSc.) v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
1996 Habilitačné konanie, menovaný za docenta vo vednom Odvetvové a prierezové ekonomiky, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
2000 Vymenovanie za hosťujúceho profesora, Fraunfhofer Gesellschaft v Mníchove
2001 Udelenie vedeckej hodnosti doktora ekonomických vied (DrSc.) v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky, Slovenská akadémia vied v Bratislave
2002 Inauguračné konanie, vymenovanie za vysokoškolského profesora v odbore Inžinierstvo riadenia priemyslu Žilinská univerzita v Žiline

Životopis

Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. sa narodil 11. júla 1941 v Miškolci. V roku 1958 sa vyučil za sústružníka v Závodoch ťažkého strojárstva v Považskej Bystrici. Ako sústružník pracoval v Opravovniach poľnohospodárskych strojov v Košiciach. V priebehu rokov bol konštruktérom, stredoškolským učiteľom, televíznym redaktorom a zahraničným spravodajcom ČST v Budapešti, Juhoslávii a Rumunsku. Po skončení zahraničnej misie sa stal šéfredaktorom Hlavnej redakcie programov zo zahraničia. Neskôr bol riaditeľom Ústredia novinárskych informácií v Prahe a Bratislave, riaditeľom Central European Development Company so sídlom vo Veľkej Británii a napokon na základe medzinárodného tendra sa stal spoluvlastníkom Pečivární Sereď (1991) a Figaro Trnava (1992). Vo vrcholných funkciách I.D.C. Holding, a.s. pracuje doteraz ako predseda dozornej rady. Organizačne pôsobí vo vedeckej sfére ako člen Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu (City University USA), odborne ako člen redakčnej rady časopisov Produktivita a inovácie (Slovenské centrum produktivity) a Marketing és Menedzsment v Budapešti.
Vyššie a univerzitné vzdelanie získal postupne popri zamestnaní. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku v Košiciach a v roku 1970 Strojnícku fakultu Technickej univerzity (vtedy VŠT) v Košiciach. Štúdium na Karlovej univerzite v Prahe ukončil v roku 1976 doktorátom filozofie (PhDr.) Vedeckú ašpirantúru absolvoval na Katedre ekonomiky a riadenia priemyslu na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. Vedecká hodnosť kandidáta ekonomických vied z odvetvových a prierezových ekonomík mu bola udelená v roku 1977 na STU (SVŠT) v Bratislave (CSc.). V roku 1996 sa habilitoval na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a bol menovaný za docenta vo vednom odbore odvetvové a prierezové ekonomiky. AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) absolvoval v roku 1998 v Japonsku. Vedeckú hodnosť DrSc. z odvetvových a prierezových ekonomík získal na SAV v Bratislave v roku 2001 a profesorom v odbore Inžinierstvo riadenia priemyslu bol vymenovaný prezidentom republiky v roku 2002.
Medzi jeho najdôležitejšie vedecké publikácie patria: kvadrológia Marketingová stratégia firmy holdingového typu (1998-2001), Reengineering podnikateľských procesov (1999), Podnik svetovej triedy (2001), The world Class Company Strategy (2001), Stratégia podniku svetovej triedy (2002), pentalógia Podnik a podnikanie (prvý zväzok 2006, druhý zväzok 2008) O využitie vedeckého diela a jeho praktických impulzov prejavuje záujem zahraničná odborná verejnosť, pre ktorú už boli preložené najvýznamnejšie práce prof. Kassaya do šiestich jazykov.

Praktické skúsenosti
Profesor Kassay mimoriadnym úsilím, opierajúcim sa o vysokú erudovanosť a praktické skúsenosti z riadenia veľkého podniku v problematike marketingovej stratégie, reinžinieringu a teórie holdingu vytvoril celý rad odborných štúdií a vedeckých publikácií, v ktorých aplikoval svetové tendencie na súčasný rozvoj moderných podnikov u nás v procese globalizácie a transformácie na Slovensku. Jeho dielo je na Slovensku jedinečné, vo všetkých analýzach originálne a výsledky sú overeným východiskom pre modernú podnikovú prax. Poskytuje komplexnú šírku špecifických metód riadenia na všetkých úrovniach korporácie. Profesor Kassay dnes patrí medzi bazálnych autorov slovenskej ekonomickej vedy a jeho prínos pre teóriu aj prax znamená výrazný posun vedeckých poznatkov a výskumných metód v oblasti riadenia, podnikovej filozofie a Komunačnej stratégie. Jeho tetralógia na základe odporúčania predstaviteľov SAV bola za rok 2000 ocenená certifikátom kvality a zlatou medailou Slovak Gold. Je dvojnásobným nositeľom titulu Prominent ekonomiky SR a Neformálnym ekonomickým fórom mu bol udelený Zlatý podnikateľský biatec. Za jeho vedeckopedagogickú a podnikateľskú činnosť mu boli udelené viaceré zahraničné ocenenia (The 1000 Leaders of World Influence USA 2000, Cambridge Veľká Británia 2000). American Biographical Institute mu priznal „Zlatý záznam“ (Gold Record In Honor of Career Excelence and Outstanding Contributions to International Society (2000)). Získal cenu za spoluprácu v rámci celosvetovej humanity (For Outstanding Achievement and Cotributions to Worldwide Humanity USA 2002. The United Cultural Convention).
Profesor Kassay je mimoriadnou a vynikajúcou osobnosťou slovenského priemyslu ako vedec a vrcholový manažér. Jeho teoretické dielo v danom odbore nemá na Slovensku obdobu ani v rozsahu publikovaných kníh a štúdií a ani v konkrétnosti nových poznatkov a vedecko-výskumných výsledkov. Predovšetkým široká priemyselná prax získava v jeho prácach orientáciu v nových prúdoch svetového vývoja a zároveň metodologický návod na budovanie podnikov svetovej triedy. A to sú najdôležitejšie smery využitia a aplikácie vedy v súčasnej priemyselnej praxi. Dôkazom týchto tvrdení sú dosahované ekonomické výsledky I.D.C. Holding, a.s., kde vytvára podmienky na osobnostný rast nových adeptov vedy a špičkových riadiacich pracovníkov v podniku. Sú podložené údajmi vo výročnej správe podniku. V roku 1997 podnik získal certifikát ochrannej značky kvality a Zlatú medailu Slovak Gold za kvalitu svojich produktov, v roku 1998 Gran Prix za expozíciu a kvalitatívnu úroveň produkcie vystavovateľa, v roku 2000 Certifikát ochrannej značky kvality a Zlatú medailu Slovak Gold za mimoriadne vlastnosti a kvalitu výrobku Verbena, v roku 2003 v rámci komplexného reprezentatívneho prieskumu na Slovensku zameraného na kvalitu značiek za výrobok Tatranka pod značkou Sedita prvé miesto Inštitútu pre prieskum trhu Gfk Koloseum za vnímanie značiek v kategórii sušienky, napolitánky, prvé miesto v ankete HIT 2003 v ČR v kategórii Bonbóny a žuvačky, v roku 2005 v rámci Národného programu podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín udelená Značka kvality splnením všetkých kritérií kvality a bezpečnosti potravín v zmysle legislatívy EÚ, Ocenenie Zlatý dukát (Moderní obchod), ocenenie „Dodávateľ SR“. Cena v súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine organizovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny: Udelené ocenenia dokumentujú rastúce postavenie podniku na trhoch SR, ČR a rozvíjajúcu sa spoluprácu s národnými i medzinárodnými reťazcami.
V súčasnosti je prof. Kassay predsedom dozornej rady I.D.C. Holding. a.s. a zároveň aj riešiteľom komplexných podnikateľských problémov. Jeho pracovná kariéra je spätá s podnikateľskou aktivitou v symbióze s riadiacou a vedeckovýskumnou a publikačnou činnosťou. Významne napomohol k rozvoju priemyselnej praxe a zároveň s budovaním vedného odboru Inžinierstvo riadenia priemyslu a významne prispel k rozvoju slovenskej vedy a odbornej pedagogickej literatúry. Osobitne dôležité je jeho celoživotné úsilie o symbiózu vedy a praxe.
Potvrdzuje to na jednej strane bohatá odborne publikačná činnosť a vedecké štúdie, na druhej strane skutočnosť, že za obdobie od roku 1992 doteraz vybudoval medzinárodne uznávanú nadnárodnú korporáciu I.D.C. Holding, a.s., kde zastáva vrcholovú riadiacu funkciu (predseda dozornej rady). O rozvoj vedy a vzdelávania sa zasluhuje ako zakladateľ a prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na rozvoj vedy a vzdelávania. V rámci nadácie vydal viacero vedeckých publikácií, je aktívny vo vedeckovýskumnej a pedagogickej práci. Jeho vedecko-pedagogický profil prekračuje rámec SR, čo potvrdzuje rad ohlasov a medzinárodných uznaní.
Pedagogické pôsobenie prof. Kassaya je úzko späté s vedeckovýskumnou a podnikateľskou činnosťou. Dôsledne využíva prostredie veľkého podniku, ktoré ponúka neoceniteľný zdroj priemyselnoinžinierskych informácií tvoriacich hodnotný podklad pre vedenie výskumu a pedagogickej činnosti. Efektívnosť jeho koncepcií sa plne prejavuje pri presadzovaní zmien, zvyšovaní produktivity práce a všestrannej efektívnosti korporácie. Výsledky prezentuje na domácich a zahraničných konferenciách. Je zakladateľom novokoncipovaného výskumu vo veľkej korporácii, konceptorom a zodpovedným riešiteľom rozsiahleho podnikového výskumu. Pôsobí ako školiteľ a ako konzultant sa zúčastňuje na výchove odborníkov pre priemyselnú prax a je riešiteľom aktuálnych úloh aj v iných podnikoch. Vychoval desiatky diplomantov a doktorandov. Viacerí jeho graduanti zastávajú popredné funkcie.. Pedagogické pôsobenie koncentruje na odbornú spisbu a tvorbu vysokoškolských učebníc. Jeho najvýznamnejším dielom je kvadrológia Marketingová stratégia firmy holdingového typu a pentalógia Podnik a podnikanie. Do tlače pripravil vysokoškolskú učebnicu Priemyselné inžinierstvo v súčasnej praxi.

Organizačno - vzdelávacia činnosť:

1997 Založenie akciovej spoločnosti Medzinárodná korporácia podpory podnikania, a.s. (International Corporation for Enterprise Support, Inc.). Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. Bratislava
1997 Ustanovenie Detašovaného pracoviska Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra Manažmentu a marketingu, Trnava. Vedúci Detašovaného pracoviska.

Manažérske a organizačné skúsenosti, schopnosti

Zakladateľ a spoluzakladateľ viacerých podnikov v SR i v zahraničí, zastávanie vrcholných riadiacich funkcií, generálny riaditeľ, predseda dozornej rady, prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na rozvoj vedy a vzdelávania.

Koordinácia a vedenie ľudí, projektov, rozpočtov v práci, dobrovoľná činnosť

Riadenie a koordinácia výskumných projektov, vedenie výskumno-realizačných tímov v rámci Medzinárodnej korporácie podpory podnikania a na univerzitných pracoviskách, modelovanie a projektovanie, aplikácie Witness v podmienkach I.D.C. Holding, a.s.

Členstvo v organizáciách a združeniach

Zakladateľ a prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na rozvoj vedy a vzdelávania.
Člen Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu (City University) v Trenčíne
Člen Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline
Člen Vedeckej rady Trenčianskej univerzity v Trenčíne Fakulta mechatroniky
Člen redakčnej rady časopisu Marketing és Menedzsment v Budapešti
Člen redakčnej rady časopisu Produktivita a inovácie v Žiline (SLCP)
Člen redakčnej rady a vedecký redaktor časopisu Acta Mechanica Slovaka
Člen redakčnej rady časopisu Ekonomický časopis (SAV)

Ocenenia:

a/ Zahraničné ocenenia

2007 Lifetime Achviement Award Excelence in Business United Cultural Convention
2000 The 1000 Leaders of World Influence in the U.S.A.
2000 Man of the Year 2000 by ABI in the U.S.A. International Man of the Year
1999/2000 by IBC Cambridge, UK.

b/ Domáce ocenenia:

2012 Cena SAV za dlhoročnú spoluprácu, organizačnú a publikačnú činnosť a šírenie dobrého mena Slovenskej akadémie vied
2012 Špeciálna cena Ernst&Young za celoživotné prepájanie vedy a podnikania
2008 Štátne vyznamenanie Pribinov kríž udelené na návrh vlády prezidentom Slovenskej republiky k 15. výročiu vzniku Slovenskej republiky
2007 Pamätná medaila pri príležitosti 55. výročia Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
2006 Kniha Ponik a podnikanie zaradená medzi najkrajšie knihy roka. Slovenský literárny fond
2002 Dvojnásobný nositeľ ceny Prominent ekonomiky SR udelenej Hospodárskym klubom Nezávislého ekonomického fóra a hlasovaním širokej verejnosti prostredníctvom novín Hospodársky denník
2001 Zlatý podnikateľský biatec za osobný vklad do poznávacieho procesu ekonomickej transformácie SR
2001 Pamätná medaila Materiálovo technologickej fakulty SVŠT v Bratislave
1999 Zlatá medaila Slovak Gold za duševný produkt Marketingová stratégia firmy holdingového typu I. - IV.
1987 Pamätná medaila Vysokej školy technickej v Košiciach (1987)

Rodina:

Štefan Kassay je ženatý. Manželka Mária, tri deti Slavomír (1965), Mgr. Martin (1973), Ing. Lucia, MBA (1976).

Tvorba

Publikačná činnosť:

23 monografií a učebníc:

Mimoriadny autorský počin pentalógia Podnik a podnikanie (rozsah cca 4500 strán)
2006 I. zväzok : Podnikateľské prostredie VEDA, vydavateľstvo SAV
2008 II. zväzok: Ekonomika a financie. VEDA, vydavateľstvo SAV
2008 III. zväzok: Strategická komunikácia VEDA, vydavateľstvo SAV
Ďalšie zväzky pentalógie sú pripravené do tlače.
IV. zväzok: Interné procesy VEDA, vydavateľstvo SAV 2009
V. zväzok: Učenie a rast VEDA, vydavateľstvo SAV 2009

16 vedeckých prác
120 odborných prác a viac ako 100 článkov
59 vystúpení na zahraničných a domácich konferenciách
5 patentov a vynálezov


Odborné publikácie preložené do 6 cudzích jazykov

Najvýznamnejšie knižné publikácie

2008 Podnik a podnikanie III. Strategická komunikácia VEDA, vydavateľstvo SAV
2008 Podnik a podnikanie II. Ekonomika a financie. Vydavateľstvo Veda SAV Bratislava, s. 550
2006 Podnik a podnikanie I. Podnikateľské prostredie. Zmeny vlastníckych štruktúr v období ekonomickej transformácie. Vydavateľstvo Veda SAV Bratislava, s. 671
2001 Monografia: World Class Company Strategies. Wydawnictvo Politechniki lódzkej. Filii w Bielsku-Bialej 2001, s. 1 – 132.
2001 Monografia: Marketingová stratégia firmy holdingového typu. (IV.časť), Uplatnenie svetových tendencií korporačného rozvoja v I.D.C. Holding, a.s., Druhé, upravené vydanie. Strateg 2000, s. 510.
2000 Monografia: Marketingová stratégia firmy holdingového typu. (IV.časť). Uplatnenie svetových tendencií korporačného rozvoja v I.D.C. Holding, a.s., Strateg 2000, s. 510.
2000 Monografia: Podnik svetovej triedy. Strateg 2000, s. 1 – 372.
1999 Monografia: Marketingová stratégia firmy holdingového typu. (III.časť) Manažment strategického marketingu. Strateg 1999, s.309.
1999 Monografia: Marketingová stratégia firmy holdingového typu. (II. časť) Podnikateľská a marketingová stratégia. Strateg 1999, s. 355.
1999 Monografia: A Holding – típusu cég piacügyi stratégiája I. A társulati fejlődés irányzatai. (Marketingová stratégia firmy holdingového typu - preklad do maďarčiny). Bagolyvár könyvkiadó Budapest, 1999, s. 450.
1999 Monografia: Marketingová stratégie firmy holdingového typu. (I.část-preklad do češtiny). Tendence korporačního rozvoje. Strateg 1998, s. 454.
1999 Monografia: Marketingová stratégia firmy holdingového typu.(I.časť). Tendencie korporačného rozvoja. Strateg 1998, s. 454.
1999 Učebné texty. Stratégia podniku.(spoluautor Z. Souček 50%). Katedra manažmentu a marketingu. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1996, s. 82.
1999 Kniha. Ako pripraviť a presadiť efektívnu stratégiu podniku. (spoluautor Z. Souček 50%). Strateg, 1996, s. 140.
1996 Kniha Privatizacijata v Čechija s. Slovakija (spoluautorské dielo 33%). Vydavateľstvo Delfin Burgas, 1996, s. 208.

šport (behy na dlhé trate, fitnes), kultúra (beletria, filatélia, numizmatika)
Zmyslom života nie sú peniaze, ale to, čo človek vytvorí a čím prispeje k spoločnému dielu.
zdroj: prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost