sk  |  en
Streda | 20.03.2019, 04:21 | meniny: Víťazoslav, Klaudius; zajtra: Blahoslav
  • | Medzinárodný deň štastia

    20. marec bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napr. prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít.

  • | Svetový deň divadla pre deti a mládež

    Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku 2001 Svetový deň divadla pre deti a mládež. Je určený na podporu práv detí a mládeže na umelecké a kultúrneho obohacovanie sa. V detskom divadle sa stáva mladé publikum svedkom nielen známych životných skúseností, ale aj doposiaľ neznámych, ktoré mu rozširujú obzory.

doplňte alebo opravte informácie

Štefan Náhalka ( 58 r.)

organizátor slovenského katolíckeho exilu, náboženský spisovateľ

Kategória: spisovatelia, politici minulosti

* 16.03.1916 Liptovská Teplička

† 06.03.1975 Rím, Taliansko

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie drak

jubileum od úmrtia 44 r.

jubileum od narodenia 103 r.

Vzdelanie

Gymnázium v Levoči
teológia v Ríme (za kňaza vysvätený v roku 1942, doktorát teológie v r. 1944 na teologickej fakulte v Bratislave)

Životopis

Štefan Náhalka bol rodákom z Liptovskej Tepličky, základnú školu vychodil v rodisku, gymnázium skončil v Levoči. Kňazskú formáciu dostal v Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého v Ríme a teologické štúdiá absolvoval na Pápežskej Lateránskej univerzite. Sviatosť kňazstva prijal 19. decembra 1942 v Ríme.

Po príchode do Ríma pracoval najprv v Ústredí katolíckej kancelárie, neskôr ho pápež vymenoval za člena Najvyššej rady pre emigráciu pri Konzistoriálnej kongregácii, pre emigrantov zriaďoval misie najmä vo Veľkej Británii a v Brazílii. V roku 1958 navrhol založiť a pomohol uskutočniť knižnú edíciu Series Cyrillomethodiana na vydávanie slovakistických prác vo svetových jazykoch a vedeckú ročenku Slovak Studies. S podporou slovenských katolíkov v USA začal budovať Slovenský ústav sv. Cyrila a sv. Metoda v Ríme, ktorý sa stal bázou mnohých akcií slovenského katolíckeho exilu. Založil Slovenské nakladateľstvo sv. Cyrila a sv. Metoda. Stal sa predsedom prípravného výboru pre vybudovanie tejto ustanovizne a bez jeho osobného pričinenia by sa toto dielo nikdy neuskutočnilo. V roku 1961 sa stal jej prvým rektorom, ktorým bol až do 28. februára 1973, kedy sa funkcie vzdal. Bol spoluzakladateľom Slovenského ústavu Cleveland – Rím. a od 1. októbra 1972 až do svojej predčasnej smrti bol jeho predsedom. Od roku 1954 až do roku 1966 bol aj redaktorom časopisu slovenských katolíkov hlasy z Ríma a dal podnet k publikovaniu periodika Slovenský kňaz, ktorý sa neskôr premenil na mesačník Diakonia.

Sústredil okolo seba elitu katolíckeho duchovenstva v slovenskom exile – M. Lacko, F. Litva, J. Tomko, A. Botek, S. Faltin, D. Hrušovský a iní. Pod jeho vedením vyšli desiatky knižných publikácií. Prispieval do slovenských časopisov v zahraničí a do cudzojazyčných časopisov (napr. Osservatore Romano, Der neue Ackermann atď.)

Z pozície kresťanského realizmu vysvetľoval moderné filozofické smery, marxizmus-leninizmus, ako aj problémy morálky a vierouky. Literárne začal pracovať ešte na Slovensku, kde napísal početné štúdie.


Zomrel nečakane 6. marca 1975 v Ríme. Pochovali ho na rímskom cintoríne Campo Verano odkiaľ jeho telesné pozostatky neskôr preniesli do hrobky Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda na nový rímsky cintorín Prima Porta.
Za svoj príkladný kňazský život i za prácu pre Cirkev mu Pavol VI udelil 14. augusta 1963 titul monsignora, 30. decembra 1967 hodnosť pápežského preláta.


Pôsobenie:

1942 - 1945 kaplán a administrátor fary v Ružomberku
1945 - 1951 tajomník spišského biskupa Jána Vojtaššáka, profesor teológie v seminári v Spišskej Kapitule
1953 emigrácia do Ríma
od roku 1965 vedúci Slovenského katolíckeho ústredia v Ríme, monsignore
1967 pápežský prelát

Tvorba

Publikácie a štúdie

1947 Filozofia zúfalcov? Verbum
1947 Láska ako etos osobnosti. Verbum
1954 O správnu orientáciu človeka. Most
1954 Die Entwicklung des slowakischen Katholizismus (Sudetendeutsche Rundschau 2
1955 Nepoškvrnená v slovenskej literatúre a umení na Slovensku. Most
1956 Kresťanský realizmus a dialektický materializmus. Most
1957 La Slovacchia per la fede e per il Somo Pontifice. Rím
1957 La Slovachcia d´oggi. Rím
1961 The persecution of the Catholic Church in Slovacchia. Slovak Studies I
1961 Osudy „Memoranda národa slovenského“ vo Viedni. Most
1962 Exul familia Slovacorum. Rím
1963 O plný zmysel cyrilometodskej misie a jej 1100. ročného jubilea. Most
1973 Pamätnica Slovenského ústavu sv. Cyrila a sv. Metoda. Rím

zdroj: Matica slovenská: Sto slávnych Slovákov. Zostavil Milan Ferko. Matica slovenská Martin 1997, spracovala M. Remiašová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost