sk  |  en
Streda | 20.11.2019, 19:15 | meniny: Félix; zajtra: Elvíra
 • | Deň spriemyselnenia Afriky

  V decembri 1989 Valné zhromaždenie OSN uznalo 20. november Dňom spriemyselnenia Afriky (Africa Industrialization Day). Jedná sa o deň, kedy vlády a ostatné organizácie v mnohých Afrických krajinách prezentujú skúmané spôsoby stimulácie Africkej industrializácie.

 • | Medzinárodný deň bez fajčenia

  Medzinárodný deň bez fajčenia, alebo tiež nefajčiarsky deň, je podporovaný Medzinárodnou úniou boja proti rakovine (UICC). Tento deň je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o cigaretách, o ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, o riziku ochorenia na rakovinu pľúc a vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Hlavným cieľom je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali tejto drogy a spoločne vyvinuli úsilie boja proti zákerným chorobám vedúcich k predčasnej smrti.

 • | Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov

  Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev a prenasledovaných kresťanov je podporovaný Medzinárodnou evanjelickou alianciou od roku 1996. Deň je venovaný modlitbám za veriacich po celom svete, ktorí kvôli viere v Ježiša Krista trpia prenasledovaním a násilím. Cieľom je upozorniť na túto skutočnosť a vytvoriť vhodné opatrenia k vytvoreniu náboženskej slobody.

 • | Svetový deň detí

  Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. V tento deň by sme si mali pripomínať bratstvo a porozumenie medzi deťmi a mali by sme ho venovať aktivitám s deťmi, myslieť na ich dobro a životné podmienky vo svete. Výbor tiež odporúčal zasvätiť tento deň myšlienke a cieľom Charty národov.

doplňte alebo opravte informácie

JUDr. Štefan Osuský ( 84 r.)

politik, právnik, diplomat, pedagóg, publicista

Kategória: politici minulosti

* 31.03.1889 Brezová pod Bradlom

† 27.09.1973 Herndo­n (USA)

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie byvol

jubileum od úmrtia 46 r.

jubileum od narodenia 130 r.

Vzdelanie

Vzdelanostný základ dostal na bre­zovskej evanjelickej škole, ktorý chcel rozvíjať na bra­tislavskom lýceu. Nebolo mu to umožnené, lebo sa vysťahoval do USA.
1906 - 1910 štúdium teológie, Springfield
1910 - 1913 štúdium filozofie, Springfield
1913 - 1915 štúdium práva, Chicago
1916 získal doktorát

Životopis

Pochádzal z chudobnej garbiarskej rodiny, ktorá nemohla svojim trom de­ťom dať hmotný blahobyt, ale vštepovala im poklady ducha, z ktorých národný cit a vedomie boli na najvyššom mieste. Aj vďaka tomu sa stal výnimočnou osob­nosťou v európskej i svetovej politike. Mal vrodený diplomatický talent umoc­nený vzdelaním, inteligentné a kultivo­vané vystupovanie. Jeho víziou bola zjednotená Európa, Európa bez vojen, demokratická a slobodná.

Patril k najskúsenejším a najinformova­nejším československým diplomatom, udržiavajúcim blízke kontakty s domá­cimi a zahraničnými politickými špička­mi. Počas pôsobenia v Paríži sa odmietol podrobiť nátlaku Ber­lína, nerezignoval na post vyslanca a udr­žal úrad v činnosti. Ba navyše, po abdi­kácii a odchode Beneša do zahraničia, rozvinul úspešné diplomatické úsilie.

Spolu s francúzsko-slovenským generálom Milanom Rastislavom Štefánikom a Eduardom Benešom, ktorý sa neskôr stal prezidentom, pripravovali v Paríži rozbitie zastaranej monarchie a na jej troskách založenie Československej republiky.

V roku 1919 sa zúčastnil ako generálny tajomník československej delegácie na mierovej kon­ferencii v Paríži. Uvedomoval si, že pre rodiace sa Československo bolo životne dôležité stabilizovať a zakotviť štát v rámci vznikajúcej mapy novej Európy v súlade s po­stojom víťazných mocností. Spolu s Benešom (ministrom zahraničných vecí) podpísali 4. júna 1920 Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá znamenala definitívne uznanie Československej republiky. Štefan Osuský vtedy povedal: "Keď som o trištvrte na päť dňa 4. júna 1920 pod zmluvu nesúcu meno 'Trianon’ napísal svoje meno, vedel som, že podpisujem vyúčtovanie slovenského národa s bývalým Uhorskom, vyúčtovanie účtov popísaných od vrchu až dolu krvou, utrpením a biedou môjho národa. A také vyúčtovanie je večné."

Výrazne sa angažoval v prospech rozvoja vzájomných francúzsko-slovenských vzťahov a v medzivojnovom období bol výnimočným veľvyslancom. Francúzsko sa stalo centrom česko­slovenského zahraničného protifašistic­kého odboja v Európe. S premiérom Edoardom Daladierom podpísal 2. októbra 1939 významný dokument - Zmluvu o obnovení česko­slovenskej armády vo Francúzsku. Na základe nezhôd s Benešom sa v roku 1943 stiahol do úzadia. Prednášal dejiny diplomacie a medzinárodných vzťahov na Oxforde. Do Ameriky sa ­mohol vrátiť až na jeseň 1945. Aj tu prednášal na univerzite Colgate v Ha­miltone. Po februári 1948 sa aktívne za­pojil do práce v exile. Odvtedy už Československo nenavštívil, ale jeho vývoj naďalej pozorne sledoval a komen­toval. Okrem politickej a pedagogickej práce sa prezentoval aj ako publicista ­–politológ.

Pracoval aj v novovznik­nutej medzinárodnej organizácii - Spo­ločnosti národov. Stal sa predsedom jej Kontrolnej komisie, v ktorej pracoval štrnásť rokov.

Pôsobenie:

Od 1906 žil v USA
1915 ako funkcionár slovenských krajanských spolkov sa zapojil do česko-slovenského zahraničného odboja
1916 Slovenská liga ho vyslala do Európy, aby v zmysle Clevelandskej dohody spolupracoval v boji za národné oslobodenie; spolupracovník Národnej rady československej
1917 - 1918 riaditeľ Česko-slovenskej tlačovej kancelárie (Bureau de la presse tchecoslovaque, Ženeva
8. - 10. 4. 1918 spolu s M. R. Štefánikom sa zúčastnil na Kongrese utláčaných národov v Ríme, ktorý sa vyslovil za rozbitie Rakúsko-Uhorska a vytvorenie národných štátov
1918 - 1920 čs. vyslanec vo Veľkej Británii
1921 - 1932 zastupoval československý štát v Reparačnej komisii; pracoval v Delimitačnej ko­misii, ktorá mala stanoviť nové európske hranice
1921 - 1939 čs. vyslanec v Paríži; generálny sekretár čs. delegácie na parížskej mierovej konferencii; splnomocnený delegát ČSR na rokovaní o trianonskej mierovej zmluve; zástupca ČSR, Poľska, Grécka, Juhoslávie a Rumunska v reparačnej komisii Spoločnosti národov; jeden zo spolutvorcov Malej dohody; funkcionár Spoločnosti národov; mobilizoval čs. armádu vo Francúzsku (2 pešie pluky a 1000 letcov)
1922 - 1939 vystúpil za ČSR na rôznych medzi­národných konferenciách v Španielsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Ho­landsku, vo Veľkej Británii a pod.
1939 spolu s premiérom Edoardom Daladierom podpísal 2. októbra Zmluvu o obnovení česko­slovenskej armády vo Francúzsku
1939 - 1940 člen Čs. národného výboru v Paríži
Od 1939 mal sústavné rozpory s Benešom v otázke zahraničnej politiky, organizácie čs. zahraničného odboja, povojnového usporiadania republiky a najmä v riešení slovenskej otázky
1940 - 1942 minister emigrantskej vlády a člen Štátnej rady v Londýne
1941 v Bratislave v neprítomnosti odsúdený na doživotie za organizovanie odboja proti Nemecku
1942 odvolaný z funkcií
1943 - 1945 prednášal dejiny diplomacie a medzinárodných vzťahov na Oxforde
Od 1945 žil v USA; spolupracoval s niektorými buržoáznymi emigrantskými organizáciami v boji proti socialistickému Československu
1945 - 1948 prednášal na univerzite Colgate v Ha­miltone
1948 aktívne sa zapojil do práce v exile

Zásluhy:

 • Radí sa medzi zakladateľov Spoločnosti národov, predchodkyne OSN.
 • Zohral kľúčovú úlohu pri zrode a podpise Trianonskej dohody 4. 6. 1920 a Malej dohody.

  Ocenenia:

  2001 Rad bieleho dvojkríža II. trieda, in memoriam

  Pocty:

  1999 pamätník na námestí M. R. Štefánika, vedľa pamätníka Jána Papánka (autor akademický sochár Ján Hoffstädter) v Brezovej pod Bradlom

  Bibliografia

  Hodža a Osuský, názory a pozície v rokoch 1939 - 1940. In: Milan Hodža - štátnik a politik. Zborník, Bratislava VEDA 2002, Ústav politických vied SAV, str. 301-318.
 • zdroj: Encyklopédia Slovenska, IV. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1980; Michálek Slavomír: Diplomat Štefan Osuský, Bratislava, VEDA 1999, 1. vydanie; spracovala Viola Tóthová

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost