sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 20:45 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Tatiana Čorejová PhD. ( 63 r.)

rektorka Žilinskej univerzity v Žiline

Kategória: technika, funkcionári

* 12.02.1959 Slovensko, Trenčín

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie vodnár

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 63 r.

Vzdelanie

1978 - 1982 Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Vedecké hodnosti:
CSc. – 1990, Žilinská univerzita v Žiline
Doc. – 1994, Žilinská univerzita v Žiline
Prof. – 1998, Žilinská univerzita v Žiline

Životopis

Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. je v súčasnosti dekankou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Na túto pozíciu nastúpila v roku 2002.
V rokoch 1999 - 2002 pracovala ako vedúca Katedry spojov na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity. V rokoch 1996 - 1999 zastávala na rovnakej fakulte pozíciu prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy. Dva roky predtým (1994 - 1996) bola prodekankou pre výchovnovzdelávaciu činnosť.

Priebeh zamestnania:

2010 - doteraz rektorka - Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline
1982 - 1984, 1986 - 1989,1993 - 2010
Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
1990
Ústav rozvoja komunikácií
1991 - 1993
Fakulta riadenia
1984 - 1986
Výskumný ústav spojov Praha, pracovisko Žilina


Ocenenia:

2003 Pamätná medaila Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, Odbor ekonomiky a manažmentu
2003 Strieborná medaila Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Výskumné projekty:

MADECISE Managerial development of civil servants. TEMPUS IB_JEP-14380-1999, EK, termín riešenia: 1999 - 2002

INTRANSNET – projekt v rámci 5. rámcového programu EÚ, riešiteľka WP1 a WP5, ZU Žilina, December 2004

Spoluriešiteľka MVTS SK-PL projektu u zodp. rieš. Prof. Ing. Jana Štofková, PhD. Poľ/Slov/01 Metodika marketingového prieskumu podnikania v cezhraničnom regióne Euroregiónu Beskydy

riešiteľka: Štátny program “Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015 (Vypracovaná metódou Technology Foresight)“, Evidenčné číslo úlohy: 2003SP51/0280700/0280701, 3. etapa Identifikácia základných rozvojových oblastí v SR v podmienkach udržateľného rozvoja a globalizácie. SWOT analýza – Infraštruktúra spoločnosti 2004

riešiteľka: Štátny program „Zlepšenie podmienok pre využívanie vedecko-technického potenciálu mladých vo výskume“, Zodp. rieš.: prof. Schlosser, doc. Rostášová

zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy „Systémy zvyšujúce výkon dopravy – pre použitie v Európskom rámci a cezhraničných oblastí“ v rámci vedecko-technického projektu (MŠ SR) „Technológie a služby inteligentnej dopravy v podmienkach SR“ č. úlohy: 0220203-02/204

Systém na podporu rozhodovania a ekonomického riadenia vo fáze prepravy a dodania poštových zásielok, grantovej úlohy GAT - MŠV SR, termín riešenia: 1992 - 1995

Nástroje diagnostiky prostredia v oblasti prepravy zásielok, VEGA - MŠV SR č. 1/5270/98, termín riešenia: 1998 - 2000

R 41-128-003-02/13 Zvýšenie prevádzkyschopnosti spojových zariadení, plánovanie a financovanie ich opráv. Koordinátor VÚ - VÚS Praha a VŠDS Žilina, termín riešenia:1985

Postupy diagnostikovania kvality pri preprave zásielok VEGA MŠ SR 1/8336/01 termín riešenia: 2001 - 2003

Výskum v zahraničí:

Razrabotka metodologii i ocenka effektivnosti funkcionirovanija svjazi. MEIS Moskva 09-11/1987

spolupráca s vysokými školami, ústavmi a praxou v zahraničí v rámci projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, konzultačnej činnosti (Bydgoszcz Poľsko, EkF VŠB-TU Ostrava, Slezská univerzita Opava, MEIS Moskva, Česká pošta, s.p., SPT Telecom Praha, FH Mittweida, VU Amsterdam, TU Ufa, TU Dresden, HTW Dresden), 1993 - doteraz

Výskumné témy:

Výskum problémov ekonomického riadenia elektronických komunikácií, pôšt, telekomunikácií, ako aj ostatných sieťových systémov, najmä na:

- sledovanie a definovanie vývojových tendencií v elektronických komunikáciách, telekomunikáciách a pošte, modelovanie dopytu v závislosti na charakteristikách ponuky, trhovej štruktúry a štruktúry hospodárstva
- efektívnosť riadenia procesov v elektronických komunikáciách, telekomunikáciách a pošte
- optimalizáciu a racionalizáciu poštovej siete a služieb vrátane nasadzovania prostriedkov výpočtovej techniky, systémov na podporu rozhodovania v jednotlivých procesoch v pošte
- diagnostikovanie podnikateľského prostredia vrátane diagnostiky prepravy zásielok spolu s diagnostikou technologických postupov
- vzájomné vzťahy technológie, ekonomiky a riadenia v elektronických komunikáciách, telekomunikáciách, pošte
- výskum odvetvových zoskupení firiem a sieťových procesov poznanie prejavov globálnych procesov v oblasti rozvoja informačných a komunikačných technológií na regionálnej úrovni resp. v podnikateľskom prostredí

Tvorba

Publikácie (počtet):

* monografie - 4
* iné časopisy - 25
* zborníky - 112
* patenty - Realizované metodiky (2), realizované projekty (7)


Aplikácie výsledkov a licenčná činnosť, učebnice, expertízy:

- členka Rady ministra výstavby a regionálneho rozvoja pre regionálny rozvoj (od roku 2007)
- členka Komisie výboru NR SR pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií (v rokoch 2003 - 2006)
- člen spoločnej odborovej komisie SOK pre vedný odbor 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky
- podpredseda spoločnej odborovej komisie SOK pre vedný odbor 37-01-9 Dopravná a spojová a technológia a  zároveň predseda špecializácie Spojová technológia
- členka odborových komisií doktorandského štúdia Cestovný ruch, Poštové služby, Poštové technológie, Doprava, Odvetvové a prierezové ekonomiky, Ekonomika a manažment podniku
- členka Vedeckej rady fakulty PEDAS, Vedeckej rady Žilinskej univerzity, Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica, Vedeckej rady Fakulty hospodárskej informatiky EÚ Bratislava
- člen odbornej komisie pre novelizovanie Koncepcie rozvoja pošty do roku 2000 v II. etape (1996 - 1999)
- externý člen finančnej skupiny finančného riaditeľa SP,š.p. Banská Bystrica (1996 - 1997)
- predseda dozornej rady SP, š.p. a členka dozornej rady SP, š.p. (1994 - 1999)

Autorka a spoluautorka odborných publikácií, vysokoškolských učebníc a skrípt:

12
zdroj: Žilinská univerzita

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost