sk  |  en
Nedeľa | 02.10.2022, 18:00 | meniny: Levoslav; zajtra: Stela
  • | Medzinárodný deň bez násilia

    Medzinárodný deň bez násilia bol vyhlásený OSN v roku 2007. V tento deň roku 1869 sa narodil Mahátma Gándhí, vodca nenásilného povstania Indov proti britskej koloniálnej nadvláde, priekopník filozofie a stratégie nenásilia, nenásilného odporu. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je šírenie odkazu a posolstva nenásilia prostredníctvom vzdelávania a informovanosti verejnosti a zabezpečenie mieru, tolerancie, porozumenia a nenásilia.

  • | Svetový deň hospodárskych zvierat

    Svetový deň hospodárskych zvierat bol vyhlásený medzinárodným fórom ochranárskych organizácií v roku 1982. Každoročne si pripomíname, že na našej planéte žije 21 miliárd hospodárskych zvierat chovaných pre naše potreby. Podstatou tohto dňa je zvýšenie kontroly chovu hospodárskych zvierat, aby boli zabezpečené ich etologické potreby.

  • | Svetový deň úsmevu

    Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Václav Chaloupecký ( 69 r.)

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 12.05.1882 Dětenice

† 21.11.1951 Praha

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie kôň

jubileum od úmrtia 70 r.

jubileum od narodenia 140 r.

Vzdelanie

1939, 1945 - 1951 profesor českých dejín FIF UK v Prahe
1931 - 1937 senátor AS UK
1930/31 prodekan FIF UK
1929/30 dekan FIF UK
1938/39 prorektor UK
1937/38 rektor UK
1923 - 1938 riaditeľ Historického proseminára FIF UK
1922 - 1938 riaditeľ Historického seminára FIF UK
1922 - 1938 riadny profesor československých dejín FIF UK v Bratislave
1922 docent československých dejín FIF UK v Bratislave
1919 - 1921 štátny inšpektor archívov a knižníc pre Slovensko
1914 - 1918 vojenská služba na frontoch monarchie
1908 - 1914, 1918 - 1919 archivár a knihovník u kniežaťa Lobkovitza na zámku v Roudnici
1904 - 1905 vojenská služba v Bregenzi a v Innsbrucku
1908 PhDr. na FIF KFU v Prahe
1907 FIF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1903 Gymnázium v Mladej Boleslavi a v Prahe II.

Životopis

Jeden z hlavných predstaviteľov strednej generácie českých historikov medzivojnového obdobia, žiak profesora Pekařa. V ranom období svojej vedeckej činnosti sa špecializoval na kultúrne problémy prvých Luxemburgovcov, neskôr ho zaujala otázka sedliactva v dobe predhusitskej a husitskej a sociálne pomery poddaných v Čechách pred Bielou Horou. Po príchode do Bratislavy sa venoval stredovekej a novovekej problematike českých a slovenských dejín. Počas svojho takmer dvadsaťročného pôsobenia na FIF UK sa zaslúžil o vybudovanie historického seminára a proseminára. Z jeho podnetu sa pri USŠ vytvorila komisia na vydávanie edície prameňov listinnej, listovej a naračnej povahy k dejinám Slovenska. Vypracoval však aj niekoľko osobitne poňatých prác a teórií, v ktorých ako stúpenec čechoslovakizmu zastával výlučne české stanovisko. Zdôrazňovaním českej a slovenskej národnej jednotnosti sa snažil vytvoriť koncepciu jednotných českých a slovenských dejín, čím sa dostal do polemík so starou i nastupujúcou mladou generáciou slovenských historikov. Objektívnejšie boli jeho edície významných slovenských právnych a literárnych prameňov.

Tvorba

Publikačná činnosť (výber):

1953 Středověké legendy prokopské
1949 Inaugurační diplomy krále Jana z r. 1310, 1311
1948 Karlova universita v Praze 1348 až 1409
1947 Valaši na Slovensku
1946 Praha románská
1942 Na úsvitě křesťanství
1939 Svatováclavský sborník
1937 Počátky státu česklého a polského
1937 Středověké listy ze Slovenska. Sbierka listov a listín písaných jazykom národným z rokov 1462-1490
1936 Doba Lucemburská
1935 Universita Petra Pázmánya a Slovensko
1934 Slovenská liturgie
1934 Svatý Vojtěch
1934 Kniha Žilinská
1931 Der modus vivendi und die Slowakei
1930 Zápas o Slovensko - 1918
1930 Nitra a počátky křesťanství na Slovensku
1929 O znaku Slovenska
1928 Martinská deklarace a její politické osudy
1928 Slovenské diaecese a tak řečená apoštolská práva uherská
1927 Radla-Anastazius, druh Vojěchův, organizátor uherské církve
1926 Selská otázka v husitství
1926 Česká hranice východní koncem XI. století
1925 Pře kněžská z roku 1562
1925 K dějinám valdenských v Čechách před hnutím husitským
1925 Padělky staroslovenských zpěvů historických
1925 Dvě studie k dějinám Podkarpatska
1924 Na úsvitě křesťanství
1923 Das historische recht der magyarischen Nation auf die territoriale Integrität
1923 Unsere Grenze gegen Ugarn
1923 Staré Slovensko
1922 Československé dějiny
1922 K nejstarším dějinám Bratislavy
1920 Dvě úvahy o národním probuzení na Slovensku
1919 Praga caput regni
1919 O Řipu
1918 Česká rebelia na Podřipsku 1619-1621
1914 Štítný a Chelčický
1912 Palacký v archivu roudnickém
1912 František Palacký
1912 Účet pokladníka arcibiskupství pražského z let 1382/83
1912 Jan IV. z Dražíc, poslední biskup pražský
1911 Zur kritik der älteren bömisch-mährischen Landesprivilegien
1910 O privilegiu vydaném Čechům a Moravanům při nastoupení krále Jana Lucemburského
1909 Privilegium krále Jana Čechům a Moravanům z r. 1310

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda Duchovednej triedy Učenej spoločnosti Šafárikovej, predseda Skúšobnej komisie pre učiteľstvo na stredných školách pri FIF UK, predseda bibliotečnej komisie UK, hlavný redaktor Sborníka a Spisov FIF UK, člen Českej akadémie vied a umení, člen Zboru pre vedecký výskum Slovenska a Podkarpatskej Rusi pri Slovanskom ústave, člen Československej národopisnej spoločnosti, člen Spoločnosti pre štúdium národnostných otázok, člen Československej národnej rady bádateľskej, člen Národnej rady Československej, člen Extenzie UK, člen Kuratória pre postavenie univerzitného internátu a akademickej menzy, člen stavebnej komisie UK, čestný člen Rumunskej akadémie vied, člen-korešpondent Kráľovskej českej spoločnosti náuk.

Vyznamenania

Komander Radu Rumunskej koruny
zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost