sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 05:48 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
 • | Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. RNDr. Vladimír Ďurikovič CSc. ()

matematik, vysokoškolský pedagóg a vedecký pracovník, bývalý dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave

Kategória: prírodné vedy, funkcionári, cirkev

*

Slovensko

2

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

1969 – obhajoba dizertačnej práce na MFF UK na tému „Existencia a jednoznačnosť riešenia okrajových úloh pre hyperbolické diferenciálne rovnice vyššieho rádu a konvergencia postupných aprocimácií“ a získanie titulu Kandidát vied (CSc.).
1967 – obhajoba rigoróznej práce na MFF UK na tému „Niektoré vlastnosti Picardových postupností a ich použitie pre hyperbolické rovnice“ a získanie titulu Doktor prírodných vied (RNDr.).
1961 – ukončené vysokoškolské vzdelanie zameranie matematika – chémia - Fakulta prírodných vied Vysokej školy pedagogickej
1957 – ukončené stredoškolské vzdelanie v Trenčíne
1953 – ukončené základné vzdelanie v Trenčíne

Životopis

2004 Zakladateľ a šéfredaktor matematického vedeckého časopisu „The Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics“.
2003 výberovým konaním som bol prijatý na funkčné miesto profesora na Katedre aplikovanej matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FPV UCM).
1990 doteraz – člen redakčnej rady vedeckého časopisu „Mathematica Slovaca“
1990 obhajoba habilitačnej práce na MFF UK na tému „Nelineárne hyperbolické a parabolické úlohy“ a získanie titulu Docent pre odbor matematickej analýzy.

1972 – 1990 odborný asistent Katedry matematickej analýzy, Matematicko – fyzikálnej fakulty UK (MFF UK) v Bratislave
1964 – 1972 odborný asistent Katedry matematiky UK v Bratislave
1962 – 1964 základná vojenská služba
1961 – 1962 asistent na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Komenského (FPV UK) v Bratislave

Vzhľadom k „svetonázorovej nespôsobilosti“ , disidentskej angažovanosti a viacnásobnému vyšetrovaniu štátnou bezpečnosťou (ŠtB) v rokoch 1969 – 1989 mu boli pozastavené pedagogické i vedecké postupy. V rokoch 1972, 1974, 1976 na pracovných previerkach mu bola obmedzená pedagogická činnosť, znemožnené cesty do zahraničia (prednáškový pobyt do Zambie, účasť na konferenciách v zahraničí). V roku 1974 bol Fakultou daný návrh na pozastavenie pedagogickej činnosti a vylúčenie z Fakulty pre šírenie „nevedeckého svetového názoru na škole.“ V roku 1990 bol dekanom MFF UK rehabilitovaný.

Po roku 1990 absolvoval prednáškové pozvané pobyty na Univerzitách vo Warszawe, v Krakowe, Clermont Ferrand (Univerzita B. Pascala) vo Francúzsku, Marquette University (Wisconsin) USA, Haife, Patrase (Grécko), Ríme atď.

Významné funkcie

 • od r. 2000 člen pápežskej rady pre laikov vo Vatikáne
 • od r. 1991 – doteraz – predseda redakčnej rady ROS
 • od r. 1985 – 1990 – šéfredaktor časopisu „Rodinné spoločenstvo“ (ROS)
 • od r. 1969 – doteraz – predseda Hnutia kresťanských rodín na Slovensku (HKR)
 • predseda Vedeckej rady fakulty
 • predseda Kolégia dekana
 • od 2003 – doteraz – dekan FPV UVM
 • 1998 – 2000 – prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť UCM
 • člen kolégia rektora
 • podpredseda Vedeckej rady univerzity
 • v rokoch 1997 – 1998; 2003 – vedúci Katedry aplikovanej matematiky FPV UCM
 • 1993 – 2000 – člen senátu Univerzity Komenského a predseda vedecko-pedagogickej komisie v celouniverzitnom senáte.
 • 1990 – 1992 – 1. námestník Ministerstva školstva mládeže a športu ČSR (pre vysoké školy)

  Práca a členstvo v organizáciách

 • Zakladateľ laického apoštolského hnutia „Hnutie kresťanských rodín na Slovensku“ (HKR), ktorého som predseda od jeho založenia v roku 1969 doteraz. Po roku 1990 bolo hnutie registrované na Ministerstve kultúry ako občianske združenie. Jeho cieľom je systematická preventívna práca s rodinami za účelom harmonického rozvoja manželstiev a rodín (muž, žena, deti).
 • Zakladateľ a šéfredaktor samizdatového časopisu, dvojmesačník „Rodinné spoločenstvo“ (ROS) od roku 1985. Od roku 1990 časopis vychádza legálne ako mesačník.
 • Zakladateľ formatívnych programov FIRES na Slovensku. Desať víkendových formatívnych programov je určených pre synov a dcéry, snúbencov, manželov, rodiny, jednotlivcov atď. Programy sa realizujú od roku 1986 (4 roky v ilegalite).
 • Zakladateľ spolupráce slovenských rodín s belgickými rodinami. V rámci projektu EUROCWHILDREN od roku 1990. Program sa realizuje dodnes formou prázdninových pobytov slovenských detí v belgických rodinách. Každoročne sa pobytu zúčastňuje 150 detí zo Slovenska.
 • Spoluzakladateľom a člen (v roku 1991) Asociácie katolíckych rodinných hnutí Európy za HKR.
 • Člen Celosvetovej konfederácie kresťanských rodinných hnutí (so sídlami v USA, Costa-Rice, v Bangkoku, Madride).

  Ocenenia

 • Zlatá medaila Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského udelená v roku 2000 dekanom fakulty za vedecko-pedagogickú prácu a mimofakultné aktivity v prospech školy.
 • Bronzová medaila Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského udelená v roku 1990 dekanom fakulty za vedecko-pedagogickú prácu a životné postoje.
 • Ocenenie rektora UK za najlepšie vysokoškolské skriptá v roku 1989 s názvom „Funkcionálna analýza. Nelineárne metódy.
 • Pamätná medaila udelená prezidentom Česko-slovenskej federatívnej republiky v roku 1992 za rozvoj vysokého školstva pri príležitosti 400 výročia narodenia J. A. Komenského.
 • Ocenenie predsedu KDH a predsedu parlamentu SR Pavla Hrušovského za prácu v prospech kresťanskej demokracie.
 • Pamätná medaila udelená rektorom UK v Bratislave z príležitosti 500 výročia založenia Akademie Instropolitany a 50. výročie založenia MFF UK v roku 1996.
 • Pamätná medaila udelená rektorom Vysokej školy lesníctva a drevárstva vo Zvolene pri príležitosti XVI. Česko-Slovenskej Univerziály ako ocenenie za podporu podujatí.
 • Pamätná medaila za dlhoročnú spoluprácu v pedagogickej a publikačnej oblasti pri príležitosti 50. výročia založenia Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave v roku 1990 udelená rektorom.
 • Pamätná medaila od Community Collage z vysokej školy Northern Essex USA za podporu a rozvoj spolupráce s VŠ na Slovensku, udelená v roku 1992.
 • Pamätná medaila Fakulty riadenia VŠE v Bratislave pri príležitosti 10. výročia jej založenia v roku 1981 za spoluprácu v pedagogickej a vedeckej oblasti udelená dekanom fakulty.
 • Pamätná medaila SVŠT udelená rektorom v roku 1991 pri príležitosti vzniku STU za podporu transformačného procesu SVŠT.
 • Pamätná medaila pápeža Jána Pavla II. udelená arcibiskupom bratislavsko – trnavskej arcidiecézy Mons. Jánom Sokolom, metropolitom v roku 2003 pri príležitosti návštevy Sv. Otca Jána Pavla II.
 • Pamätná medaila sv. Cyrila a Metoda udelená pápežom Jánom Pavlom II. pri príležitosti ich ustanovenia za spolupatrónov Európy.
 • Pamätná medaila Katolíckej univerzity v Lubline udelená rektorom lublinskej univerzity v roku 1992 pri príležitosti zahájenia spolupráce medzi lublinskou univerzitou a slovenskými univerzitami.
 • Čestné uznania udelené za vedenie študentských vedeckých prác s celoštátnym ocenením.

  Tvorba

  Tvorba a dielo

  V oblasti matematiky publikoval nasledovné diela a vedecké práce:

  Vysokoškolské celoštátne učebnice:
 • Matematická analýza (spoluautor M. Gera),Vydavateľstvo Alfa 1990
 • Matematika (spoluautori E. Benko, E Huťka), Vydavateľstvo ALFA 1990

  Vysokoškolské skriptá:

 • Funkcionálna analýza. Nelineárne metódy, Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského, 1989.
 • Aplikovaná funkcionálna analýza, Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, VEDA vydavateľstvo SAV Bratislava, 1999.
 • Matematická analýza 4. Integrálny počet v Rn. Univerzita Komenského 1997.
 • Parciálne diferenciálne rovnice, Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2005.

  Niektoré vedecké práce publikované v domácich a zahraničných časopisoch:

 • On the uniqueness of solutions and the convergence of successive approximation in the Darboux problem for certain differential equations of the type uxy=f(x,y,u,ux,uy), Archivum Mathematicum T 4 (1968), 223-235.
 • Niektoré vlastnosti Picardových postupností a ich použitie pre hyperbolické rovnice, Acta F. R. N. Univ. Comen.-Math. XIX (1968), 47-73.
 • Existence and uniqueness of solutions of boundary value problems in non-linear partial equations of the hyperbolic type, Acta F. R. N. Univ. Comen.-Math. XXIII (1969), 41-51.
 • On the existence and uniqueness of solutions and on the convergence of successive approximations in the Darboux problem for certain differencial equations of the type ux1...xn=f(x1,...,xn,u,...,ux1 ... xn, ...), Časopis pro pĕstování matematiky 2 (1970), 178-195.
 • On the uniqueness of solutions and on the convergence of successive approximations for certain initial problems of equations of the higher orders, Matematický časopis 20 (1970), 214-224.
 • Some remarks on the existence of solutions of hyperbolic partial differential equations, Acta F. R. N. Univ. Comen.-Math. XXIV (1970), 19-35.
 • The converegnce of successive approximations for boundary value problems of hyperbolic equations in the Banach spaces, Matematický časopis 21, (1971), 33-54.
 • On the existence of solution of a singular boundary value problem, Matematický časopis 23 (1973), 34-39 (spoluautorka Ma. Ďurikovičová).
 • On the solution of boundary value problems for linear parabolic equations of higher order, Časopis pro pĕstování matematiky 1 (1974), 1-14.
 • An initial-boundary value problem for quasi-linear parabolic system of higher order, Ann. Polon. Math. 30 (1974), 145-164.
 • A Darboux problem, Acta F. R. N. Univ. Comen.-Math. XXX (1975), 1-14.
 • Non-linear stationary parabolic boundary value problems in an infinite cylinder, Ann. Polon. Math. 36 (1979), 139-152.
 • Some properties of stationary parabolic mixed problem in the infinite cylinder, Ann. Polon. Math. 36 (1979), 153-162.
 • On a nonlineary stationary parabolic boundary value problem, Acta F. R. N. Univ. Comen.-Math. XXXV (1979), 55-75.
 • On some properties of stationary parabolic mixed problem, Acta F. R. N. Univ. Comen.-Math. XXXV (1979), 77-94.
 • A nonlinear eliptic boundary value problem generated by a parabolic problem, Acta Math. Univ. Comen. 44-45 (1984), 225-235.
 • Some generic properties of Nonlinear second order diffusional type problem, Archivum mathematicum (Brno) 35 (1999), 229-244 (spoluautorka Ma. Ďurikovičová).
 • Sets of solutions of nonlinear initial-boundary value problems, Topological methods in nonlinear analysis, Journal of the Juliusz Schauder Center 17 (2001), 157-182 (spoluautorka Mo. Ďurikovičová).
 • On F-differentiable Fredholm operators of nonstationary initial-bounday value problems, Archivum mathematicum (Brno) 38 (2002), 227-241 (spoluautorka Mo. Ďurikovičová).
 • On the Solution of Nonlinear Initial – Boundary Value Problems, Abstract and Applied Analysis 2004-5 (2004), 407-424 (spoluautorka Mo. Ďurikovičová).
 • Topological structure of solutions sets to parabolic problems, Topological Methods of Nonlinear Analysis, Journal of the Julius Schauder Center, vol. 25 (2005) 313-349 (spoluautorka Mo. Ďurikovičová).
 • A Fredholm Operator and Solution Sets to Evolution systems, Nonlinear Dynamics and Systems Theory, 5 (3) (2005), 229-249 (spoluautorka M. Ďurikovičová).
 • Nonlinear Vibration Problems, Journal of the Applied Mathematics, Statistics and Informatics, vol. 1 (1) (2005), 39-57 (spoluautorka B. Szomolayova).

  Niektoré publikácie prednášok v konferenčných zborníkoch:

 • Some Properties of Elliptic Boundary Value Problems, Zborník vedeckých prác SjF STU v Bratislave 22 (1994), 27-35 (spoluautorka M. Ďurikovičová).
 • Generic Properties of the Nonlinear Mixed Dirichlet Problem. Proceedings of luternational Scientific Conference of Mathematics, Žilina 1998, 57-63.
 • Sets of Solutions of Nonlinear Initial – Buondary Value Problems, International Scientific Conference on Mathematics, Košice, Herľany, October 21-23, 1999 SR, 79-84 (spoluautorka Mo. Ďurikovičová).
 • On F-differentiable Fredholm Operators of Evolution Initial-Boundary Value Problem, Collequium on Differential and Difference Equations Brno, September 5-8, 2000, 22-25 (spoluautorka Mo. Ďurikovičová)
 • Some Qualitative Properties of Sets for Solutions of Nonlinear Initial – Boundary Value Problems, V. Miedzynarodowa Konferencja MATEMATYKA w Naukach Technicznych I Przyrodniczych, Krakow – Krynica 4-7 Czerwca 2000, 13-18.
 • Topological Properties of Nonlinear Evolution Equations, Czechoslovak International Conference on Differential Equations and Their Applications EQUADIFF 10, Praha, August 27-31, 2001 (spoluautorka Mo. Ďurikovičová).
 • On the Solutions of Nonlinear Initial – Boundary Value Problem, International Conference on Differential, Difference Equations and Their Applications, 1-5 July 2002, Patras, Greece, Hiundawi Publishing Corporation, 153-170.
 • Klasická literatúra, preventívna práca s rodinami, animácia a organizácia rodinných programov FIRES. Spoločenské programy pre deti a mládež. Turistika.
  Osobné šťastie závisí od šťastia ľudí, s ktorými sa delíme o životné prostredie.
  zdroj: Vladimír Ďurikovič

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost