sk  |  en
Piatok | 17.11.2017, 22:52 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

univ. prof. PaedDr. Vladimír Patráš CSc. ( 58 r.)

Vysokoškolský pedagóg, lingvista-slovakista

Kategória: spoločenské vedy

* 26.04.1959 Slovensko, Banská Bystrica

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 58 r.

Vzdelanie

Vzdelanie
V rokoch 1980 - 1985 vyštudoval na vtedajšej samostatnej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici učiteľstvo v špecializácii slovenský jazyk a literatúra – dejepis. Po zavŕšení štúdia a získaní akademického titulu PaedDr. prijal ponuku a nastúpil na Katedru slovenského jazyka a literatúry dnešnej Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobí na nej dodnes: postupne ako interný vedecký ašpirant (1987-1990), odborný asistent(1990 - 1996), docent (1996 - 2004), univerzitný profesor (2004). V rokoch 1991 - 1993 na domovskom pracovisku viedol oddelenie jazyka, v období 1993-1998 vykonával funkciu vedúceho katedry, v rokoch 1997-2000 pôsobil ako prorektor Univerzity Mateja Bela pre vedu a výskum.

Životopis

Profesionálny životopis a aktivity:

Vladimír Patráš funguje ako člen redakčných rád lingvistických periodík v zahraničí (Stylistyka – Poľsko; Stil – Srbsko a Čierna Hora), člen redakčnej rady lingvistickej revue SAV Jazykovedný časopis (od r. 1998); je stálym členom redakčnej rady vedeckého zborníka Acta linguistica na UMB (od r. 1997) a periodika Filologická revue. Na celoštátnej úrovni vykonáva funkciu člena Ústrednej jazykovej rady pri Ministerstve kultúry SR (od r. 2000), je členom 7 vedeckých, umeleckých a knižničných rád (SAV a VŠ, z toho 1 v zahraničí), podpredsedom Rady štátneho programu ,Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti (od r. 2002). Pôsobí vo viacerých univerzitných a fakultných orgánoch a komisiách; od r. 2004 funguje ako člen Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici. Za spoločenské, vedecké, výskumné a pedagogické aktivity získal 8 ocenení (o. i. Cena ministra školstva SR a dvakrát Cena rektora UMB).

Vo vedecko-výskumnej činnosti a interdisciplinárne orientovaných publikačných aktivitách najmä na platforme sociolingvistiky sa prof. Patráš venuje problematike medziľudskej komunikácie. Sústreďuje sa na fungovanie prirodzeného jazyka v (národných a multikultúrnych) spoločenstvách, na jazykovú a komunikačnú kultúru vo verejnom styku, mediálnej oblasti, v politickom živote, na bádania v oblasti hovorenej podoby jazyka v mestách a v rozličných záujmových a profesiových mikrospoločenstvách. Pozornosť zameriava aj na rétoriku, manažérsku komunikáciu, efektívnosť čítania a tvorivého písania vrátane umeleckej tvorby a sebaprezentácie, na štylistickú problematiku a na komunikačné technológie vo vyučovaní. Sústreďuje sa aj na vedecké, odborné a didaktické aspekty vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka pre špecifické cieľové skupiny (občania iných štátov pracovne pôsobiaci na Slovensku; príslušníci spoločensky znevýhodnených skupín – azylanti a migranti).

Na katedre a na pôde iných (domácich a zahraničných) inštitúcií Vladimír Patráš prednáša, vedie semináre a zabezpečuje výučbu v slovakistických a všeobecnolingvistických študijných disciplínach. Je stálym členom komisií na habilitácie docentov, vymenúvacie konania na profesorov a členom komisií v rámci doktorandského štúdia; pravidelne pôsobí v komisiách na doktorandské, rigorózne a záverečné štátne skúšky. Vedie diplomové a záverečné práce (doteraz 50 ukončených) a práce v rámci študentských vedeckých aktivít, predsedá komisiám na štátnych skúškach. Významne sa pričiňuje o uvádzanie nových zámerov, metód a postupov do všetkých stupňov vysokoškolského štúdia. Jeho koncepčné úsilia boli zúročené v 5 akreditovaných univerzitných študijných projektoch.

Kvantitatívne údaje o doterajšej publikačnej činnosti V. Patráša (do r. 2007): 4 vedecké monografie (z toho 3 v spoluautorstve), 2 kapitoly v sociolingvistických monografických prácach, 23 vedeckých štúdií v zahraničných a 28 vedeckých štúdií v domácich vedeckých časopisoch a zborníkoch, 60 odborných prác v domácich vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch, 12 odborných recenzií v časopisoch a zborníkoch, 27 oponentských posudkov na titul prof., doc. a PhD. a expertíznych posudkov na knihy a štúdie a i. Vystupoval na 23 zahraničných (Česká republika, Dánsko, NSR, Poľsko, Rakúsko) a 25 domácich vedeckých podujatiach. Vyriešil 4 domáce a 1 zahraničný vedecký projekt. Výsledky bádaní uplatňuje aj pri príprave učebníc (1 kapitola vo vysokoškolských učebných textoch; ako spoluautor doteraz pripravil 15 učebníc a cvičebníc pre základné školy). O úrovni jeho prác a ich prínose pre vedecké výskumy svedčí aj počet ohlasov v odbornej literatúre (doteraz zistených 70 zahraničných a 130 domácich citačných jednotiek). Známe sú aj jeho umelecké práce (doteraz 30 básnických a prozaických textov). Ako redaktor a zostavovateľ pripravil do tlače 25 publikácií.

patras@fhv.umb.sk

Tvorba

Výber z publikovaných prác:

Knižné publikácie:

1997 KLINCKOVÁ, Jana – ODALOŠ, Pavol – PATRÁŠ, Vladimír: Jazyk – komunikácia – spoločnosť.. Ed. V. Patráš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997. 114 s. ISBN 80-8055-108-1
1999 ODALOŠ, Pavol – PATRÁŠ, Vladimír – STEJSKALOVÁ, Mariana – OČENÁŠ, Ivan: Jazyk v komunikácii vybraných spoločenských prostredí. .Ed. P. Odaloš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Pedagogická fakulta; Fakulta humanitných vied, 1999. 150 s. ISBN 80-8055-328-9
2002 PATRÁŠ, Vladimír: Interdisciplinárne kooperácie. .Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela-Fakulta humanitných vied, 2002. 103 s. ISBN 80-8055-684-9
2003 KOL.: Jazyk, média, politika. Ed. S. Čmejrková – J. Hoffmannová. 1. vyd. Praha : Academia, 258 s. ISBN 80-200-1034-3


Vedecké štúdie:

1992 PATRÁŠ, Vladimír: Anketové sondy do bežnej komunikácie v meste. Slovenská reč,. 57, 1992, č. 1, s. 10 – 19.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Germanismenspuren in der gesprochenen Urbanform des Slowakischen.. In: Satz – Text – Diskurs. Akten des 27. Linguistischen Kolloquiums, Münster 1992. 1. diel. Hrsg. S. Beckmann – S. Frilling. Tübingen : Niemeyer, 1994, s. 283 – 289.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Die Pfeiler der Pragmatik in Fernsehwerbungskommunikaten. .In: Sprache – Sprechen – Handeln. Akten des 28. Linguistischen Kolloquiums, Graz 1993. 2. diel. Hrsg. D. W. Halwachs – I. Stütz. Tübingen : Niemeyer, 1994, s. 133 – 138.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Komunikatívny princíp v jazyku a video. .In: Kształczenie porozumiewania się. Materialy konferencji naukowej Opole 26. – 28. 09. 1994 r. Red. S. Gajda – J. Nocoń. Opole : Uniwersytet Opolski, 1994, s. 185 – 189.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Reklama – útok na slovenčinu? .In: Studia Academica Slovaca. Prednášky XXX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. 23. Red. J. Mlacek. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 1994, s. 180 – 188.
1995 PATRÁŠ, Vladimír: Sociolingvistický profil bežnej hovorenej komunikácie v Banskej Bystrici (90. roky).. In: Sociolinguistica Slovaca. 1. Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Zost. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava : Veda, 1995, s. 119 – 131. ISBN 80-224-0160-9
1996 PATRÁŠ, Vladimír: Sekundárne pomenovania (prezývky) a ich sociolingvistický rozmer vo formalizovaných mikrospoločenstvách.. In: Sociolinguistica Slovaca. 2. Sociolingvistika a areálová lingvistika. Zost. S. Ondrejovič. Bratislava : Veda, 1996, s. 45 – 56. ISBN 80-224-0479-9
1995 PATRÁŠ, Vladimír: Konflikt konvenčnosti a kreatívnosti v bežnej komunikácii. . Jazykovedný časopis, 46, 1995, č. 1, s. 12 – 16.
1995 PATRÁŠ, Vladimír: Sociálne vektory a dynamika variet v komunikácii obyvateľov miest.. In: Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące. Łódź, 17. – 19. maja 1994 r. Red. D. Bieńkowska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995, s. 179 – 185.
1996 PATRÁŠ, Vladimír: „Switching of code” v komunikácii obyvateľov súčasných miest.. In: Wokół społecznego zróżnicowania języka. Red. S. Kania. Szczcecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1996, s. 151 – 159.
1997 PATRÁŠ, Vladimír: Sociolingvistické kontexty školských prezývok.. In: Społeczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny. Red. S. Kania. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1997, s. 97 – 108.
1997 PATRÁŠ, Vladimír: Obscénnosť a jej sociolingvistické parametre. (Na fragmentoch slovenskej prózy 90. rokov.) .In: Studia Academica Slovaca. 26. Prednášky XXXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Ved. red. J. Mlacek. Bratislava : Stimul, 1997, s. 127 – 136.
1998 PATRÁŠ, Vladimír: Biblicky profilovaný text v štátnom rozhlasovom vysielaní.. In: Literatura a liturgia. Red. J. Okoń – M. Kwiek – M. Wichowa. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998, s. 132 – 144.
1998 PATRÁŠ, Vladimír: Vulgarizmy v postmodernom čase (slovensko-poľské lexikografické paralely).. In: Słowo i czas. Red. S. Gajda – A. Pietryga. Opole : Uniwersytet Opolski, 1998, s. 116 – 123.
1998 MIKOVÁ, Katarína – PATRÁŠ, Vladimír: Die Kommunikation deutschsprachiger und slowakischer Partner im Unternehmen.. In: Sprache und Sprechen. 34. Interkulturelle Kommunikation. Jonach, I. [Hrsg.]. München – Basel : Reinhardt, 1998, s. 229 – 235.
1998 PATRÁŠ, Vladimír: Jazyky tzv. malých národov v súčasnom európskom kontexte (na príklade slovenčiny).. In: Acta linguistica No 2. Ekonomika a cudzie jazyky. Cudzie jazyky a odborná jazyková výučba v krajinách strednej a východnej Európy. Ed. R. Muhr – K. Miková. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1998, s. 327 – 333.
1999 PATRÁŠ, Vladimír: Metodologické špecifiká pri výskumoch živej komunikácie v (slovenských) mestách.. In: Miasto – teren koegzystencji pokoleń. Red. Z. Staszewska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999, s. 163 – 169.
1999 PATRÁŠ, Vladimír: Estetizačné tendencie ako zdroj nedorozumenia v jazykovej komunikácii. .In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Materiály z 3. konferencie o komunikácii, Banská Bystrica – Donovaly 11. – 13. septembra 1997. I. diel. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB + Fakulta humanitných vied UMB, 1999, s. 72 – 80.
2000 PATRÁŠ, Vladimír: Synergia štýlov v rozhlasových ranných zamysleniach. In: Modlitba a jej jazykové, literárne a komunikačné hodnoty.. Súbor štúdií I. Ed. S. Očenášová – Štrbová. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Fakulta humanitných vied-Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, 2000, s. 148 – 158.
2000 PATRÁŠ, Vladimír: „Niky v chate.” (Pohľad na internetovské prezývky cez okienko sociolingvistiky.) .In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 6. – 8. júla 2000. Zborník referátov. Zost. J. Krško – M. Majtán. Bratislava – Banská Bystrica : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied + Pedagogická fakulta UMB, 2000, s. 209 – 221.
2001 PATRÁŠ, Vladimír: The Problem of Commercialism and Communication in Non-state Radio Broadcasting. .In: Filološki pregled (Filological Review), 28, 2001, č. 1 – 2, s. 169 – 176.
2002 PATRÁŠ, Vladimír: „Chatmánia“ v internetovej tlači versus mediálna komunikačná kultúra? (Nad elektronickými stránkami slovenských a poľských periodík.). In: Tekst w mediach. Red. K. Michalewski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, s. 163 – 184.
2002 PATRÁŠ, Vladimír: Ambície odborného štýlu v súčasnej interkultúrnej komunikácii. .In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe. Zborník referátov z medzinárodného seminára, Banská Bystrica 2. – 3. októbra 2002. Ed. A. Ďuricová – V. Křečková. Praha – Banská Bystrica : Jednota tlumočníků a překladatelů – Fakulta humanitných vied UMB, 2002, s. 76 – 83. [Publikované aj na rovnomennom CD – EAN 9788080556938]
2003 PATRÁŠ, Vladimír: Elektronicky sprostredkovaná komunikácia a novinový text.. In: Komunikácia a text. Ved. red. Z. Stanislavová. Prešov : Náuka, 2003, s. 244 – 257.
2003 PATRÁŠ, Vladimír: Inojazykové osobné mená v žurnalistickej komunikácii.. In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6. – 7. septembra 2002. Zost. P. Žigo – M. Majtán. Bratislava : Veda, 2003, s. 65 – 73.
2004 PATRÁŠ, Vladimír: Komunikačný kanál verzus slovenčina?. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Ed. M. Imrichová. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 143 – 149.
2004 PATRÁŠ, Vladimír: Kulturologické aspekty jazykovej komunikácie v elektronickom prostredí.. In: Súčasná jazyková komunikácia v interdiscipinárnych súvislostiach. Contemporary Language Communication with Interdisciplinary Connections. 5. medzinárodná konferencia o komunikácii Banská Bystrica 3. – 4. 9. 2003. Ed. V. Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 56 – 65.
2004 PATRÁŠ, Vladimír: Textový model v multimediálnom prostredí.. In: Analytické sondy do textu 1. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 20. 11. 2003 v Banskej Bystrici. Ved. red. I. Sedlák. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Filologická fakulta, 2004, s. 5 – 16.

Umelecké práce

Poézia:

1993 PATRÁŠ, Vladimír: Leto. Midas. Údel.. In: Správna chvíľa. Zost. V. Kondrót. Bratislava : PEREX, 1993, s. 66 – 67.
1996 PATRÁŠ, Vladimír: Nevidiacemu I. Nevidiacemu II. Túžba.. In: Čítanie z tváre. Zborník literárneho klubu LITERA 2. Red. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum, 1996, s. 68 – 69.
2003 PATRÁŠ, Vladimír: Metamorforézie. Postúpte ďalej. Trp(ezlivosť). .In: Hlavná úloha. Zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica-Literárne a hudobné múzeum, 2003, s. 52 – 54.
2004 PATRÁŠ, Vladimír: Mikrodej(iny). Teplý chlad. Chatový kompliment. .In: Tichý rozhovor. Zborník literárneho klubu LITERA 2. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 2004, s. 56 – 57.
Próza:
1992 PATRÁŠ, Vladimír: Kaki-fragment záklaďácky.. In: V ťažisku trojuholníka. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum, 1992, s. 25.
1992 PATRÁŠ, Vladimír: Sťabyúvod. Kaki-fragment katedristický. .Slovenský rozhlas, Slovensko 1, 25. 6. 1992.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Cifróza. In: Nepokojné duše. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum a Spolok slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, 1994, s. 44 – 50.
1995 PATRÁŠ, Vladimír: Gorgóny. Straty a nálezy. .In: Útek do raja. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum a Spolok slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, 1995, s. 74 – 93.
"Každý, s kým sa v živote stretnem, ma v niečom predstihuje. Tak sa od neho učím." Ralph W. EMERSON
zdroj: Vladimír Patráš

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost