sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 08:44 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

univ. prof. PaedDr. Vladimír Patráš CSc. ( 63 r.)

Vysokoškolský pedagóg, lingvista-slovakista

Kategória: spoločenské vedy

* 26.04.1959 Slovensko, Banská Bystrica

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 63 r.

Vzdelanie

Vzdelanie
V rokoch 1980 - 1985 vyštudoval na vtedajšej samostatnej Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici učiteľstvo v špecializácii slovenský jazyk a literatúra – dejepis. Po zavŕšení štúdia a získaní akademického titulu PaedDr. prijal ponuku a nastúpil na Katedru slovenského jazyka a literatúry dnešnej Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobí na nej dodnes: postupne ako interný vedecký ašpirant (1987-1990), odborný asistent(1990 - 1996), docent (1996 - 2004), univerzitný profesor (2004). V rokoch 1991 - 1993 na domovskom pracovisku viedol oddelenie jazyka, v období 1993-1998 vykonával funkciu vedúceho katedry, v rokoch 1997-2000 pôsobil ako prorektor Univerzity Mateja Bela pre vedu a výskum.

Životopis

Profesionálny životopis a aktivity:

Vladimír Patráš funguje ako člen redakčných rád lingvistických periodík v zahraničí (Stylistyka – Poľsko; Stil – Srbsko a Čierna Hora), člen redakčnej rady lingvistickej revue SAV Jazykovedný časopis (od r. 1998); je stálym členom redakčnej rady vedeckého zborníka Acta linguistica na UMB (od r. 1997) a periodika Filologická revue. Na celoštátnej úrovni vykonáva funkciu člena Ústrednej jazykovej rady pri Ministerstve kultúry SR (od r. 2000), je členom 7 vedeckých, umeleckých a knižničných rád (SAV a VŠ, z toho 1 v zahraničí), podpredsedom Rady štátneho programu ,Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti (od r. 2002). Pôsobí vo viacerých univerzitných a fakultných orgánoch a komisiách; od r. 2004 funguje ako člen Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici. Za spoločenské, vedecké, výskumné a pedagogické aktivity získal 8 ocenení (o. i. Cena ministra školstva SR a dvakrát Cena rektora UMB).

Vo vedecko-výskumnej činnosti a interdisciplinárne orientovaných publikačných aktivitách najmä na platforme sociolingvistiky sa prof. Patráš venuje problematike medziľudskej komunikácie. Sústreďuje sa na fungovanie prirodzeného jazyka v (národných a multikultúrnych) spoločenstvách, na jazykovú a komunikačnú kultúru vo verejnom styku, mediálnej oblasti, v politickom živote, na bádania v oblasti hovorenej podoby jazyka v mestách a v rozličných záujmových a profesiových mikrospoločenstvách. Pozornosť zameriava aj na rétoriku, manažérsku komunikáciu, efektívnosť čítania a tvorivého písania vrátane umeleckej tvorby a sebaprezentácie, na štylistickú problematiku a na komunikačné technológie vo vyučovaní. Sústreďuje sa aj na vedecké, odborné a didaktické aspekty vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka pre špecifické cieľové skupiny (občania iných štátov pracovne pôsobiaci na Slovensku; príslušníci spoločensky znevýhodnených skupín – azylanti a migranti).

Na katedre a na pôde iných (domácich a zahraničných) inštitúcií Vladimír Patráš prednáša, vedie semináre a zabezpečuje výučbu v slovakistických a všeobecnolingvistických študijných disciplínach. Je stálym členom komisií na habilitácie docentov, vymenúvacie konania na profesorov a členom komisií v rámci doktorandského štúdia; pravidelne pôsobí v komisiách na doktorandské, rigorózne a záverečné štátne skúšky. Vedie diplomové a záverečné práce (doteraz 50 ukončených) a práce v rámci študentských vedeckých aktivít, predsedá komisiám na štátnych skúškach. Významne sa pričiňuje o uvádzanie nových zámerov, metód a postupov do všetkých stupňov vysokoškolského štúdia. Jeho koncepčné úsilia boli zúročené v 5 akreditovaných univerzitných študijných projektoch.

Kvantitatívne údaje o doterajšej publikačnej činnosti V. Patráša (do r. 2007): 4 vedecké monografie (z toho 3 v spoluautorstve), 2 kapitoly v sociolingvistických monografických prácach, 23 vedeckých štúdií v zahraničných a 28 vedeckých štúdií v domácich vedeckých časopisoch a zborníkoch, 60 odborných prác v domácich vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch, 12 odborných recenzií v časopisoch a zborníkoch, 27 oponentských posudkov na titul prof., doc. a PhD. a expertíznych posudkov na knihy a štúdie a i. Vystupoval na 23 zahraničných (Česká republika, Dánsko, NSR, Poľsko, Rakúsko) a 25 domácich vedeckých podujatiach. Vyriešil 4 domáce a 1 zahraničný vedecký projekt. Výsledky bádaní uplatňuje aj pri príprave učebníc (1 kapitola vo vysokoškolských učebných textoch; ako spoluautor doteraz pripravil 15 učebníc a cvičebníc pre základné školy). O úrovni jeho prác a ich prínose pre vedecké výskumy svedčí aj počet ohlasov v odbornej literatúre (doteraz zistených 70 zahraničných a 130 domácich citačných jednotiek). Známe sú aj jeho umelecké práce (doteraz 30 básnických a prozaických textov). Ako redaktor a zostavovateľ pripravil do tlače 25 publikácií.

patras@fhv.umb.sk

Tvorba

Výber z publikovaných prác:

Knižné publikácie:

1997 KLINCKOVÁ, Jana – ODALOŠ, Pavol – PATRÁŠ, Vladimír: Jazyk – komunikácia – spoločnosť.. Ed. V. Patráš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997. 114 s. ISBN 80-8055-108-1
1999 ODALOŠ, Pavol – PATRÁŠ, Vladimír – STEJSKALOVÁ, Mariana – OČENÁŠ, Ivan: Jazyk v komunikácii vybraných spoločenských prostredí. .Ed. P. Odaloš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Pedagogická fakulta; Fakulta humanitných vied, 1999. 150 s. ISBN 80-8055-328-9
2002 PATRÁŠ, Vladimír: Interdisciplinárne kooperácie. .Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela-Fakulta humanitných vied, 2002. 103 s. ISBN 80-8055-684-9
2003 KOL.: Jazyk, média, politika. Ed. S. Čmejrková – J. Hoffmannová. 1. vyd. Praha : Academia, 258 s. ISBN 80-200-1034-3


Vedecké štúdie:

1992 PATRÁŠ, Vladimír: Anketové sondy do bežnej komunikácie v meste. Slovenská reč,. 57, 1992, č. 1, s. 10 – 19.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Germanismenspuren in der gesprochenen Urbanform des Slowakischen.. In: Satz – Text – Diskurs. Akten des 27. Linguistischen Kolloquiums, Münster 1992. 1. diel. Hrsg. S. Beckmann – S. Frilling. Tübingen : Niemeyer, 1994, s. 283 – 289.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Die Pfeiler der Pragmatik in Fernsehwerbungskommunikaten. .In: Sprache – Sprechen – Handeln. Akten des 28. Linguistischen Kolloquiums, Graz 1993. 2. diel. Hrsg. D. W. Halwachs – I. Stütz. Tübingen : Niemeyer, 1994, s. 133 – 138.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Komunikatívny princíp v jazyku a video. .In: Kształczenie porozumiewania się. Materialy konferencji naukowej Opole 26. – 28. 09. 1994 r. Red. S. Gajda – J. Nocoń. Opole : Uniwersytet Opolski, 1994, s. 185 – 189.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Reklama – útok na slovenčinu? .In: Studia Academica Slovaca. Prednášky XXX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. 23. Red. J. Mlacek. Bratislava : Filozofická fakulta UK, 1994, s. 180 – 188.
1995 PATRÁŠ, Vladimír: Sociolingvistický profil bežnej hovorenej komunikácie v Banskej Bystrici (90. roky).. In: Sociolinguistica Slovaca. 1. Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Zost. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava : Veda, 1995, s. 119 – 131. ISBN 80-224-0160-9
1996 PATRÁŠ, Vladimír: Sekundárne pomenovania (prezývky) a ich sociolingvistický rozmer vo formalizovaných mikrospoločenstvách.. In: Sociolinguistica Slovaca. 2. Sociolingvistika a areálová lingvistika. Zost. S. Ondrejovič. Bratislava : Veda, 1996, s. 45 – 56. ISBN 80-224-0479-9
1995 PATRÁŠ, Vladimír: Konflikt konvenčnosti a kreatívnosti v bežnej komunikácii. . Jazykovedný časopis, 46, 1995, č. 1, s. 12 – 16.
1995 PATRÁŠ, Vladimír: Sociálne vektory a dynamika variet v komunikácii obyvateľov miest.. In: Wielkie miasto. Czynniki integrujące i dezintegrujące. Łódź, 17. – 19. maja 1994 r. Red. D. Bieńkowska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995, s. 179 – 185.
1996 PATRÁŠ, Vladimír: „Switching of code” v komunikácii obyvateľov súčasných miest.. In: Wokół społecznego zróżnicowania języka. Red. S. Kania. Szczcecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1996, s. 151 – 159.
1997 PATRÁŠ, Vladimír: Sociolingvistické kontexty školských prezývok.. In: Społeczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny. Red. S. Kania. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1997, s. 97 – 108.
1997 PATRÁŠ, Vladimír: Obscénnosť a jej sociolingvistické parametre. (Na fragmentoch slovenskej prózy 90. rokov.) .In: Studia Academica Slovaca. 26. Prednášky XXXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Ved. red. J. Mlacek. Bratislava : Stimul, 1997, s. 127 – 136.
1998 PATRÁŠ, Vladimír: Biblicky profilovaný text v štátnom rozhlasovom vysielaní.. In: Literatura a liturgia. Red. J. Okoń – M. Kwiek – M. Wichowa. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998, s. 132 – 144.
1998 PATRÁŠ, Vladimír: Vulgarizmy v postmodernom čase (slovensko-poľské lexikografické paralely).. In: Słowo i czas. Red. S. Gajda – A. Pietryga. Opole : Uniwersytet Opolski, 1998, s. 116 – 123.
1998 MIKOVÁ, Katarína – PATRÁŠ, Vladimír: Die Kommunikation deutschsprachiger und slowakischer Partner im Unternehmen.. In: Sprache und Sprechen. 34. Interkulturelle Kommunikation. Jonach, I. [Hrsg.]. München – Basel : Reinhardt, 1998, s. 229 – 235.
1998 PATRÁŠ, Vladimír: Jazyky tzv. malých národov v súčasnom európskom kontexte (na príklade slovenčiny).. In: Acta linguistica No 2. Ekonomika a cudzie jazyky. Cudzie jazyky a odborná jazyková výučba v krajinách strednej a východnej Európy. Ed. R. Muhr – K. Miková. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1998, s. 327 – 333.
1999 PATRÁŠ, Vladimír: Metodologické špecifiká pri výskumoch živej komunikácie v (slovenských) mestách.. In: Miasto – teren koegzystencji pokoleń. Red. Z. Staszewska. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1999, s. 163 – 169.
1999 PATRÁŠ, Vladimír: Estetizačné tendencie ako zdroj nedorozumenia v jazykovej komunikácii. .In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Materiály z 3. konferencie o komunikácii, Banská Bystrica – Donovaly 11. – 13. septembra 1997. I. diel. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB + Fakulta humanitných vied UMB, 1999, s. 72 – 80.
2000 PATRÁŠ, Vladimír: Synergia štýlov v rozhlasových ranných zamysleniach. In: Modlitba a jej jazykové, literárne a komunikačné hodnoty.. Súbor štúdií I. Ed. S. Očenášová – Štrbová. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Fakulta humanitných vied-Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, 2000, s. 148 – 158.
2000 PATRÁŠ, Vladimír: „Niky v chate.” (Pohľad na internetovské prezývky cez okienko sociolingvistiky.) .In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. 14. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 6. – 8. júla 2000. Zborník referátov. Zost. J. Krško – M. Majtán. Bratislava – Banská Bystrica : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Fakulta humanitných vied + Pedagogická fakulta UMB, 2000, s. 209 – 221.
2001 PATRÁŠ, Vladimír: The Problem of Commercialism and Communication in Non-state Radio Broadcasting. .In: Filološki pregled (Filological Review), 28, 2001, č. 1 – 2, s. 169 – 176.
2002 PATRÁŠ, Vladimír: „Chatmánia“ v internetovej tlači versus mediálna komunikačná kultúra? (Nad elektronickými stránkami slovenských a poľských periodík.). In: Tekst w mediach. Red. K. Michalewski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002, s. 163 – 184.
2002 PATRÁŠ, Vladimír: Ambície odborného štýlu v súčasnej interkultúrnej komunikácii. .In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe. Zborník referátov z medzinárodného seminára, Banská Bystrica 2. – 3. októbra 2002. Ed. A. Ďuricová – V. Křečková. Praha – Banská Bystrica : Jednota tlumočníků a překladatelů – Fakulta humanitných vied UMB, 2002, s. 76 – 83. [Publikované aj na rovnomennom CD – EAN 9788080556938]
2003 PATRÁŠ, Vladimír: Elektronicky sprostredkovaná komunikácia a novinový text.. In: Komunikácia a text. Ved. red. Z. Stanislavová. Prešov : Náuka, 2003, s. 244 – 257.
2003 PATRÁŠ, Vladimír: Inojazykové osobné mená v žurnalistickej komunikácii.. In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6. – 7. septembra 2002. Zost. P. Žigo – M. Majtán. Bratislava : Veda, 2003, s. 65 – 73.
2004 PATRÁŠ, Vladimír: Komunikačný kanál verzus slovenčina?. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Ed. M. Imrichová. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 143 – 149.
2004 PATRÁŠ, Vladimír: Kulturologické aspekty jazykovej komunikácie v elektronickom prostredí.. In: Súčasná jazyková komunikácia v interdiscipinárnych súvislostiach. Contemporary Language Communication with Interdisciplinary Connections. 5. medzinárodná konferencia o komunikácii Banská Bystrica 3. – 4. 9. 2003. Ed. V. Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 56 – 65.
2004 PATRÁŠ, Vladimír: Textový model v multimediálnom prostredí.. In: Analytické sondy do textu 1. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 20. 11. 2003 v Banskej Bystrici. Ved. red. I. Sedlák. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – Filologická fakulta, 2004, s. 5 – 16.

Umelecké práce

Poézia:

1993 PATRÁŠ, Vladimír: Leto. Midas. Údel.. In: Správna chvíľa. Zost. V. Kondrót. Bratislava : PEREX, 1993, s. 66 – 67.
1996 PATRÁŠ, Vladimír: Nevidiacemu I. Nevidiacemu II. Túžba.. In: Čítanie z tváre. Zborník literárneho klubu LITERA 2. Red. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum, 1996, s. 68 – 69.
2003 PATRÁŠ, Vladimír: Metamorforézie. Postúpte ďalej. Trp(ezlivosť). .In: Hlavná úloha. Zborník literárneho klubu LITERA 2 v Banskej Bystrici. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica-Literárne a hudobné múzeum, 2003, s. 52 – 54.
2004 PATRÁŠ, Vladimír: Mikrodej(iny). Teplý chlad. Chatový kompliment. .In: Tichý rozhovor. Zborník literárneho klubu LITERA 2. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, 2004, s. 56 – 57.
Próza:
1992 PATRÁŠ, Vladimír: Kaki-fragment záklaďácky.. In: V ťažisku trojuholníka. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum, 1992, s. 25.
1992 PATRÁŠ, Vladimír: Sťabyúvod. Kaki-fragment katedristický. .Slovenský rozhlas, Slovensko 1, 25. 6. 1992.
1994 PATRÁŠ, Vladimír: Cifróza. In: Nepokojné duše. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum a Spolok slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, 1994, s. 44 – 50.
1995 PATRÁŠ, Vladimír: Gorgóny. Straty a nálezy. .In: Útek do raja. Zost. J. Borguľová – V. Patráš. Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum a Spolok slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, 1995, s. 74 – 93.
"Každý, s kým sa v živote stretnem, ma v niečom predstihuje. Tak sa od neho učím." Ralph W. EMERSON
zdroj: Vladimír Patráš

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost