sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 09:05 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Zuzana Kusá Ph.D. (CSc) ()

sociologička

Kategória: spoločenské vedy, tretí sektor

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

 • 1980 - sociológia, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • 1982 - PhDr.
 • 1991 - CSc. (Ph.D.)
 • 1980 - 1982 - štúdijný pobyt na Katedre sociológie FF UK Bratislava
 • 1982 - 1985 - štúdijný pobyt na ÚFS SAV, Oddelenie sociológie vidieka
 • 1987 - 1990 - interná ašpirantúra na ÚFS SAV. Kandidátska dizertačná práca: Biografický prístup v sociológii
 • od 1992 - Sociologický ústav SAV, Bratislava, samostatná vedecká pracovníčka

  Životopis

  1998 - 2000: vedúca projektu VEGA č.2/5132/98: Kolektívne predstavy, zdravý rozum a sociologická analýza: pokus o reflexívnu sociológiu

  1995 - 1997: vedúca slovenskej časti medzinárodného projektu J.Szalai Social History of Poverty in Central Europe. (Slovenská časť projektu podporená grantovou agentúrou VEGA ako projekt č.95/5305/241, SOCO programom Ústavu humanitných vied vo Viedni (financovanom Ford Foundation and the Austrian Federal Chancellor's Program) a slov. výborom MOST UNESCO

  1995 - 1997: vedúca grantového projektu VEGA č.2/2017/95: Funkcie sociálnych sietí vo vývoji možností sociálnej mobility a v periódach sociálneho úpadku.

  1991 - 1994: vedúca projektu VEGA: Súčasné trendy v analýze kvalitatívnych údajov a jeho life-history sub-projektu: Dvadsiate storočie v rodinách slovenskej inteligencie

  1987 - 1990: Životné histórie mladých nezávislých intelektuálov (súčasť kand. dizertačnej práce)

  Tvorba

  Spoluautorka monografie Politická zmena v spoločenskej rozprave, Veda Bratislava (1997), editorka viacerých zborníkov a autorka štúdií publikovaných najmä v časopise Sociológia a v domácich a zahraničných zborníkoch, vrátane:

 • Kusá, Z., 1992: Autobiografické rozprávanie v projekte "20. storočie v rodinách slovenskej predprevratovej inteligencie. Sociológia, ročník 24, č. 6, s.571-578
 • Kusá, Z., 1993: Prvá Československá republika v životopisných rozprávaniach členov slovenskej predprevratovej inteligencie. Sociologický časopis, ročník 29, č.1, s.43-57
 • Kusá, Z., 1993: Garfinkelov rušivý experiment vo vyučovaní sociológie. Sociológia, ročník 25, č.1-2
 • Kusá, Z., Tirpáková, Z., 1993: Rozhodovanie sa pre dráhu súkromného podnikania. Sociológia, ročník 25, č.6, s.547-564
 • Kusá, Z., 1994: Buržoázny povod - neprekonateľná stigma? O erozívnej sile sociálnych sietí v komunistickom režime. Biograf Bulletin, č.4
 • Kusá, Z., 1995: Krátka poznámka o zabúdaní dobrých (sociologických) mravov. Sociológia, ročník 27, č.3, s.229 -232
 • Kusá, Z., Lukácsová, M., 1995: Interpretácia súčasného slovensko-maďarského súžitia a rodinná pamäť. Sociológia, ročník 27, č.5-6, s.373 - 384
 • Kusá, Z., 1995: Public Discourse and Civil Powerlessness. Slovak Sociological Review-Sociológia, 27, No.7-8, p.47 - 58 (English)
 • Kusá, Z., Valentšíková, B., 1996: Sociálna identita dlhodobo nezamestnaných. Sociológia, ročník 28, č. 6, s.539 - 556
 • Kusá, Z., 1996: The Immune Deficiency - Acquired or Inherited? (Comments to Gyorgy Csepeli, Antal Orkény, Kim Lane Scheppele: Acquired Immune Deficiency Syndrome in Social Science in Eastern Europe. The Co-lonization of East European Social Sciences) Replika, Hungarian Social Science Quarterly. Special Issue, p.129 - 136 (English)
 • Kusá, Z., 1997: Viditeľnosť štátu v životopisných rozprávaniach chudobných ľudí. in: Právny obzor 80, ročník 3, s.285-290
 • Kusá, Z., 1997 Sociálne puto a konštrukcia sociálnej identity. Spor kritického myslenia a sociálneho poriadku. in: Identity v meniacej sa spoločnosti (Bačová V., Kusá Z. Eds), SvÚ SAV Košice, s.228 - 236
 • Kusá, Z., 1997: Patria marginalizovaní k väčšine? In: I. Radičová (Ed) Vieme, čo odmietame - vieme, čo chceme? Zborník záverečných štúdií SOCO projektov. SPACE Bratislava
 • Kusá, Z., 1997 Analýza sociálnych sietí a jej miesto v sociologickom skúmaní. Sociológia, ročník 29, č. 5, s.479 - 504
 • Kusá, Z., 1997 I followed her (Free) Voice but Europe didn´t like me. The Case of Expelled refugee´s Autobiography. Sociológia, ročník 29, č.6, s.685 - 706
  Kusá, Z., 1999 Poor People - Poor Life Stories? Ordinary and Extraordinary in Life History Narratives. Sociológia - Slovak Sociological Review, 31, No.3, p.263 - 290
  Kusá, Z., Konopásek, Z., 1999 Budovanie komunistickej moci a bezmocnosti. Sociológia, ročníl 31, č.5, s.459 - 480
 • Kusá, Z., Findor, A., 1999 Frames of National Identity Discussions. Sociológia - Slovak Sociological Review, 31
 • zdroj: Slovenská akadémia vied

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost