sk  |  en
Utorok | 23.04.2019, 11:51 | meniny: Vojtech; zajtra: Juraj
 • | Svetový deň kníh a autorský práv

  UNESCO, vyhlásený v 1995, oslavuje sa od 1996; výročia velikánov svetovej literatúry M. de Cervantesa, W. Shakespeara, G. de la Vega, M. Druona, V. Nabokova, K. Laxnessa, M. Valleja

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Zuzana Kusá Ph.D. (CSc) ()

sociologička

Kategória: spoločenské vedy, tretí sektor

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

 • 1980 - sociológia, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • 1982 - PhDr.
 • 1991 - CSc. (Ph.D.)
 • 1980 - 1982 - štúdijný pobyt na Katedre sociológie FF UK Bratislava
 • 1982 - 1985 - štúdijný pobyt na ÚFS SAV, Oddelenie sociológie vidieka
 • 1987 - 1990 - interná ašpirantúra na ÚFS SAV. Kandidátska dizertačná práca: Biografický prístup v sociológii
 • od 1992 - Sociologický ústav SAV, Bratislava, samostatná vedecká pracovníčka

  Životopis

  1998 - 2000: vedúca projektu VEGA č.2/5132/98: Kolektívne predstavy, zdravý rozum a sociologická analýza: pokus o reflexívnu sociológiu

  1995 - 1997: vedúca slovenskej časti medzinárodného projektu J.Szalai Social History of Poverty in Central Europe. (Slovenská časť projektu podporená grantovou agentúrou VEGA ako projekt č.95/5305/241, SOCO programom Ústavu humanitných vied vo Viedni (financovanom Ford Foundation and the Austrian Federal Chancellor's Program) a slov. výborom MOST UNESCO

  1995 - 1997: vedúca grantového projektu VEGA č.2/2017/95: Funkcie sociálnych sietí vo vývoji možností sociálnej mobility a v periódach sociálneho úpadku.

  1991 - 1994: vedúca projektu VEGA: Súčasné trendy v analýze kvalitatívnych údajov a jeho life-history sub-projektu: Dvadsiate storočie v rodinách slovenskej inteligencie

  1987 - 1990: Životné histórie mladých nezávislých intelektuálov (súčasť kand. dizertačnej práce)

  Tvorba

  Spoluautorka monografie Politická zmena v spoločenskej rozprave, Veda Bratislava (1997), editorka viacerých zborníkov a autorka štúdií publikovaných najmä v časopise Sociológia a v domácich a zahraničných zborníkoch, vrátane:

 • Kusá, Z., 1992: Autobiografické rozprávanie v projekte "20. storočie v rodinách slovenskej predprevratovej inteligencie. Sociológia, ročník 24, č. 6, s.571-578
 • Kusá, Z., 1993: Prvá Československá republika v životopisných rozprávaniach členov slovenskej predprevratovej inteligencie. Sociologický časopis, ročník 29, č.1, s.43-57
 • Kusá, Z., 1993: Garfinkelov rušivý experiment vo vyučovaní sociológie. Sociológia, ročník 25, č.1-2
 • Kusá, Z., Tirpáková, Z., 1993: Rozhodovanie sa pre dráhu súkromného podnikania. Sociológia, ročník 25, č.6, s.547-564
 • Kusá, Z., 1994: Buržoázny povod - neprekonateľná stigma? O erozívnej sile sociálnych sietí v komunistickom režime. Biograf Bulletin, č.4
 • Kusá, Z., 1995: Krátka poznámka o zabúdaní dobrých (sociologických) mravov. Sociológia, ročník 27, č.3, s.229 -232
 • Kusá, Z., Lukácsová, M., 1995: Interpretácia súčasného slovensko-maďarského súžitia a rodinná pamäť. Sociológia, ročník 27, č.5-6, s.373 - 384
 • Kusá, Z., 1995: Public Discourse and Civil Powerlessness. Slovak Sociological Review-Sociológia, 27, No.7-8, p.47 - 58 (English)
 • Kusá, Z., Valentšíková, B., 1996: Sociálna identita dlhodobo nezamestnaných. Sociológia, ročník 28, č. 6, s.539 - 556
 • Kusá, Z., 1996: The Immune Deficiency - Acquired or Inherited? (Comments to Gyorgy Csepeli, Antal Orkény, Kim Lane Scheppele: Acquired Immune Deficiency Syndrome in Social Science in Eastern Europe. The Co-lonization of East European Social Sciences) Replika, Hungarian Social Science Quarterly. Special Issue, p.129 - 136 (English)
 • Kusá, Z., 1997: Viditeľnosť štátu v životopisných rozprávaniach chudobných ľudí. in: Právny obzor 80, ročník 3, s.285-290
 • Kusá, Z., 1997 Sociálne puto a konštrukcia sociálnej identity. Spor kritického myslenia a sociálneho poriadku. in: Identity v meniacej sa spoločnosti (Bačová V., Kusá Z. Eds), SvÚ SAV Košice, s.228 - 236
 • Kusá, Z., 1997: Patria marginalizovaní k väčšine? In: I. Radičová (Ed) Vieme, čo odmietame - vieme, čo chceme? Zborník záverečných štúdií SOCO projektov. SPACE Bratislava
 • Kusá, Z., 1997 Analýza sociálnych sietí a jej miesto v sociologickom skúmaní. Sociológia, ročník 29, č. 5, s.479 - 504
 • Kusá, Z., 1997 I followed her (Free) Voice but Europe didn´t like me. The Case of Expelled refugee´s Autobiography. Sociológia, ročník 29, č.6, s.685 - 706
  Kusá, Z., 1999 Poor People - Poor Life Stories? Ordinary and Extraordinary in Life History Narratives. Sociológia - Slovak Sociological Review, 31, No.3, p.263 - 290
  Kusá, Z., Konopásek, Z., 1999 Budovanie komunistickej moci a bezmocnosti. Sociológia, ročníl 31, č.5, s.459 - 480
 • Kusá, Z., Findor, A., 1999 Frames of National Identity Discussions. Sociológia - Slovak Sociological Review, 31
 • zdroj: Slovenská akadémia vied

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost