sk  |  en
Pondelok | 01.06.2020, 20:57 | meniny: Žaneta; zajtra: Xénia, Oxana
  • | Deň za správne rozhodnutie

    Deň na správne rozhodnutie: Hoď si mincu. Tento deň siaha až do obdobia, kedy žil Julius Caesar. Podľa tradícií si Julius Caesar hodil micu vždy, keď potreboval zistiť správne rozhodnutie. Odpoveďou mu bola „hlava“ na minci, kde bol jeho portrét.

  • | Medzinárodný deň detí

    Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. Ing. Zuzana Sternová PhD., autoriz. inžinier ( 72 r.)

výkonná riaditeľka, vedecko-výskumná pracovníčka Výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb VVÚPS-NOVA, s. r. o.

Kategória: technika

* 05.07.1947 Slovensko, Nitra

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie rak

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 72 r.

Vzdelanie

1966 Stredná priemyselná škola stavebná, Nitra
1971 Stavebná fakulta SVŠT, Bratislava, odbor: pozemné stavby
1975 Stavebná fakulta ČVUT, Praha (postgraduálne štúdium): Navrhovanie objektov pozemných stavieb z hľadiska technicko-fyzikálneho
1981 štúdium v externej vedeckej ašpirantúre vo vednom odbore teória a konštrukcie pozemných stavieb obhajobou kandidátskej dizertačnej práce na tému: Vplyv slnečného žiarenia na vzostup teploty vzduchu v miestnostiach objektov ľahkej prefabrikácie
1987 SAV priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa – samostatný vedecký pracovník
1995 docentka v odbore teória a konštrukcia pozemných stavieb na Stavebnej fakulte STU v Bratislave; habilitačná práca: Možnosti znižovania spotreby energie stavebno-konštrukčným riešením v jestvujúcom bytovom fonde (dátum menovania: 1. 10. 1995)
1997 vedecká hodnosť PhD. transformáciou CSc.
1998 menovanie za hosťujúcu profesorku Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
od novembra 2001 Autorizovaný inžinier
2004 menovanie prezidentom republiky za vysokoškolskú profesorku (dátum menovania 1. 4. 2004)

Životopis

Zuzana Sternová sa narodila v Nitre, kde vychodila strednú priemyselnú školu stavebnú. Vysokoškolské štúdium na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave ukončila v roku 1971 a odvtedy pracuje vo výskume.
V rokoch 1971 - 1991 pracovala ako výskumno-vývojový pracovník a neskôr ako vedúci oddelenia stavebnej fyziky vo Výskumno-vývojový ústav pozemného staviteľstva v Bratislave.
V súčastnosti je už 11 rokov výkonnou riaditeľkou a konateľkou Výskumno-vývojového ústavu pozemných stavieb VVÚPS-NOVA.
Ako vysokoškolská pedagogička pôsobila externe na Stavebnej fakulte STU v Bratislave a Stavebnej fakulte TU v Košiciach. Na obidvoch univerzitách bola tiež školiteľkou doktorandov.
Zuzana Sternová je prvou profesorkou v odbore teórie a konštrukcií pozemných stavieb a jednou z najvýraznejších osobností slovenského stavebníctva. Od novembra 2001 je Autorizovanou inžinierkou.
Vo svojej profesii sa dlhé roky orientuje na problematiku tepelnej ochrany budov a znižovania spotreby energie pri ich využívaní. Za posledných dvadsať rokov sa významne podieľala na teoretickom riešení problematiky a praktickej aplikácii zatepľovania a komplexnej obnovy budov, odstraňovania systémových porúch najmä panelových bytových domov a na energetickej hospodárnosti a energetickej certifikácii budov.
Predsedá normotvornej komisii Tepelná ochrana budov, je členkou Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia a viacerých redakčných rád.
Je autorkou mnohých odborných článkov doma a v zahraničí. V roku 2006 vydala Atlas tepelných mostov, k ďalším publikáciám patria napríklad Obnova bytových domov. Hromadná bytová výstavba alebo Zatepľovacie systémy obvodových plášťov budov.
V roku 2007 bola profesorka Sternová vyhlásená za Ženu roka v kategórii Veda a výskum. Získala tiež Cenu Vladimíra Lista za významný prínos v oblasti technickej normalizácie a Čestné uznanie Slovenskej stavebnej vedeckotechnickej spoločnosti za prácu v prospech rozvoja vedy a techniky.

Zuzana Sternová je vydatá. S manželom Dr.h.c. prof. Ing. Jurajom Sternom, PhD. má syna - MUDr. Tomáša Sterna (1972) a dcéru IIng. Alexandru Antoš-Sternovú (1976).

Priebeh kariéry:

1971 - 1991 Výskumno-vývojový ústav pozemného staviteľstva, Bratislava v zaradení ako výskumno-vývojový pracovník, resp. samostatný a vedúci výskumno-vývojový pracovník, vedúci oddelenia stavebnej fyziky
1991 - 1996 Výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb-NOVA, š.p. Bratislava v zaradení ako vedecký pracovník, vedúci oddelenia stavebnej fyziky a zástupca riaditeľa (výskumný ústav bol pretransformovaný z pôvodného ústavu a bol k 31. 12. 1996 predaný firme Gurman-serviz; premenované S.A.F.),
január 1997 - február 1997 S.A.F., s.r.o., Bratislava
marec 1997 - doteraz VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, spol. s r. o., Bratislava (založená ako nová organizácia) v zaradení ako vedecká pracovníčka, výkonná riaditeľka a konateľ

Externá činnosť - Pedagogická činnosť:

1977 - 1990 Stavebná fakulta SVŠT (v súčasnosti Slovenská technická univerzita v Bratislave)
1997 - 1999 Dištančné štúdium (Stavebná fakulta STU Bratislava);
1998 - 2005 Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach (prednášky z predmetu Obnova panelových budov a Vybrané kapitoly zo stavebných konštrukcií)
od júna 1999 školiteľka doktorandov na Stavebnej fakulte TU v Košiciach
od októbra 2000 školiteľka doktorandov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave

Iná činnosť:

- člen Vedeckej rady Stavebnej fakulty TU Košice (2000 - 2007)
- predseda Technickej komisie TK č. 58: Tepelná ochrana budov (od 1994 - )
- predseda predstavenstva Občianskeho združenia Združenie pre zatepľovanie budov (od 2001 - )
- člen redakčnej rady odborného časopisu pro úspory energie a kvalitu vnitřního prostředí zateplováním budov Tepelná ochrana budov – ČR (od 1999 – )
- člen redakčnej rady časopisu ASB – Architektúra – stavebníctvo – bývanie (1999 - 2001 a obnoveného časopisu od júna 2002 - )
- člen redakčnej rady časopisu Stavebníctvo a bývanie (od 2000 - )
- odborný garant časopisu Sprava budov (od septembra 2007 - )
- člen redakčnej rady Stavba a projekt – časopis SKSI (od 2004 - )
- člen rady podprogramu MPO ČR „TANDEM“
- čestný člen Združení zpracovatelů spěnovatelného polystyrenu ČR (od januára 2003)
- čestný člen Združenia Slovokno (od júna 2004)
- zastúpenie v Concerted Action k zavedeniu Smernice č. 2002/91/ES
- člen výboru RV Bratislava (Slovesnká komora stavebných inžinierov)
- poslankyňa MZ Bratislava III (2002 - 2006)

Ocenenia:

2007 Žena roka 2007 v kategórii Veda a výskum
2007 Cena Vladimíra Lista za významný prínos v oblasti technickej normalizácie (udelená predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR)
2007 Čestné uznanie Slovenskej stavebnej vedeckotechnickej spoločnosti za prácu v prospech rozvoja vedy a techniky
2007 Pamätná medaila Slovenskej komory stavebných inžinierov za dlhoročnú profesionálnu činnosť v oblasti stavebníctva
1996 I. miesto projektov Urban and Regional Energy Efficiency Programm, Utrecht (vedúca kolektívu)
1996 Stavba roka Obnova bytového domu (vedúca kolektívu)

Členstvo v odborných organizáciách a združeniach:

* Slovenská komora stavebných inžinierov
* Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
* Združenie pre zatepľovanie budov
* Čestný člen združenia SLOVOKNO
* Čestný člen Združenia výrobcov spěnovateľného polystyrénu ČR

Tvorba

Výber z publikácií a vedeckých prác:

1981 Vplyv slnečného žiarenia na vzostup teploty vzduchu v miestnostiach objektov ľahkej prefabrikácie (dizertačná práca)

1995 Možnosti znižovania spotreby energie v jestvujúcom bytovom fonde stavebno-konštrukčným riešením (habilitačná prednáška)

Publikácie:

1998 Halahyja, M. - Sternová, Z. - Chmúrny, I.: Stavebná tepelná technika – Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga group vydavateľstvo
1999 Sternová, Z.: Zatepľovanie budov. Tepelná ochrana. Bratislava: Jaga group vydavateľstvo
2001 Sternová, Z. a kol.: Obnova bytových domov. Hromadná bytová výstavba. Bratislava: Jaga group vydavateľstvo
2002 Sternová, Z. a kol.: Zatepľovacie systémy obvodových plášťov budov. Bratislava: Eurostav, 178 s.
2002 Sternová, Z. a kol.: Obnova bytových domov. Hromadná bytová výstavba po roku 1970. Bratislava: Jaga group
2003 Sternová, Z. – Bendžalová, J. – Rakovský, Š.: Komentár k tepelnotechnickým normám. Bratislava: SÚTN, 115 strán
2005 Sternová, Z a kol.: Chystáte sa zatepliť fasádu? Bratislava: Eurostav 2005
2006 Sternová, Z. – Bendžalová, J: Komentár k STN EN ISO 13790 a k národnej prílohe. Bratislava: SÚTN 2006
2006 Sternová, Z. a kol.: Atlas tepelných mostov. Bratislava: Jaga group vydavateľstvo

Využitie riešiteľskej kapacity v posledných rokoch:

Hlavný riešiteľ úloh:

1991 - 1995 VTP 01Znižovanie spotreby energie pri prevádzke budov vrátane pilotného projektu 332 b. j. Bratislava - Kramáre; Aplikácia výsledkov v praxi: Zásady a princípy zavedenia zatepľovania budov v SR

1995 - 1997 PŠO 18 Objektivizácia fyzického stavu bytového fondu ako podpora Programu obnovy v SR

1995 - 1999 VTP 6-400 Obnova budov pozemných stavieb s dôrazom na bytový fond; Aplikácia výsledkov v praxi: Návrh dlhodobého programu obnovy budov (prijaté uznesením vlády č. 1088/1999)

1993 - 1994 Phare Project B1/1991 - Panel Houses Demonštračný projekt Rajec

1995 - 1996 Phare projekt č. 277610/0601 INSULATE Starý Smokovec Improving the Energy Performance of Residential Dwellings v rámci Urban and Regional Energy Effieciency; Demonštračný projekt Dolný Smokovec ocenený aj ako Bytový dom ´96 v rámci súťaže Stavba roka ´96

1997 - 1998 Phare projekt č. 577 610/1101 RESIDENT Sabinov v rámci Urban and Regional Energy Efficiency.

1998 - 2000 VTP č. 0402840505: Technické a ekonomické aspekty znižovania spotreby energie v budovách vo vlastníctve štátu; Aplikácia výsledkov v praxi: STN 73 0540: 2002 Tepelná ochrana budov (zodpovedný autor normy, časť 1-3)

1998 - 2001 VTP č. 0402840503: Komplexné podmienky pre realizáciu novej bytovej výstavby so zohľadnením architektonických, konštrukčných, technologických a ekonomických požiadaviek

1999 - 2003 VTP č. 0402840512: Pilotný projekt obnovy unifikovanej budovy základnej školy

2000 - 2001 VTP č. 2811001900: Pilotný projekt obnovy celopanelových budov P .14, P1.15, PS 82 a ZT

2000 - 2003 VTP č. 2811001800: Pilotný projekt obnovy bytovej stavby (PV 2, LB, balkóny, lodžie, bytové jadrá); Aplikácia výsledkov v praxi: Návrh odstraňovania systémových porúch bytových domov prijatý ako smernica na poskytovanie štátnej dotácie a v nasledujúcich rokoch ako súčasť výnosu MVRR SR (posledné V - 1/2007)

2003 - 2005 PPŠP-2/2003: Podprogram štátneho programu výskumu a vývoja – Vplyv stavebných materiálov a konštrukcií na kvalitu života

2006 Určenie typu, konštrukčného systému, stavebnej sústavy bytového domu ako podklad pre obnovu. Úloha výskumu podporovaného PSS, a.s.

2006 - 2007 Technické podklady pre spracovanie vyhlášky ustanovujúcej podrobnosti k zákonu č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. Zák. č. 097/2007-Z-18/2007

2006 - 2007 Analýza potreby energie referenčných budov (bytové domy a rodinné domy) ako podklad k spresneniu podmienok energetickej certifikácie budov. Zák. 197/2007-Z-26/2007

2006 Technické podklady pre spracovanie vyhlášky ustanovujúcej podrobnosti k zákonu č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov Zák. č. 97/2006 – Z-18/2006; Aplikácia výsledkov v praxi: Vyhláška č. 625/2006 Z.z. vykonávajúca zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (energetická certifikácia budov)

2007 Technický stav a perspektívy obnovy a revitalizácie bytového fondu – rozpracovanie úlohy VaV (objednávka MVRR SR)

2007 Potenciál energetických úspor v budovách na bývanie a v nebytových nevýrobných budovách – rozpracovanie úlohy VaV (objednávka MVRR SR)
literatúra, divadlo, umenie, šport (lyžovanie, plávanie)
zdroj: Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. Spracovala Zlatica Mokrá

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost