sk  |  en
Streda | 27.05.2020, 12:47 | meniny: Iveta; zajtra: Viliam
  • | Deň bez mobilov

    iniciovaný v Českej republike v roku 2004

  • | Medzinárodný deň sklerózy multiplex

    Tento deň bol vyhlásila Medzinárodná federácia sklerózy multiplex (MFSM) a jej členovania v roku 2009 za účelom zvýšenia povedomia o chorobe skleróza multiplex. Medzinárodný deň sklerózy multiplex je jedinou celosvetovou informačnou kampaňou o tejto chorobe. Každoročne pri tejto príležitosti poskytujú hnutia sklerózy multiplex verejnosti informácie a zvyšujú povedomie o tom, ako táto choroba ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí na celkom svete. Medzinárodný deň si pripomíname každoročne poslednú májovú stredu.

  • | Medzinárodný športový vyzývací deň

    Medzinárodný športový vyzývací deň sa uskutočňuje na medzinárodnej úrovni od roku 1991, na Slovensku od roku 1993. V tento deň sa organizujú športové podujatia celoštátneho a medzinárodného rozsahu. Cieľom je vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite trvajúcej minimálne 15 minút a zároveň ich tým inšpirovať, aby každý deň boli fyzicky aktívni.

súhlas so spracovaním osobných údajov

Zmluvné podmienky používania a registrácie na portáloch Osobnosti.sk o.z.

Všeobecné zmluvné pravidlá a používateľské podmienky platné pre portáli Osobnosti.sk o.z. a nimi poskytovaných služieb ako aj pre všetky ich jazykové mutácie.

Osobnosti.sk o.z. poskytujú za nižšie uvedených podmienok registrovaným užívateľom služby, produkty, software, internetové stránky, aplikácie a možnosť súťažiť o vecné ceny umiestené najmä na internetových portáloch Osobnosti.sk, Ocenenia.sk, Ktojekto.sk, Ktobolkto.sk, Whoiswho.sk, Talenty.sk a ďalších (ďalej len ako „Služby“).
Nasledujúci text je "zmluvným dojednaním ", ktorého odsúhlasením sa registrovaný užívateľ služieb zaväzuje dodržiavať pravidlá v ňom stanovené (ďalej len ako zmluvné dojednania).
V prípade porušenia zmluvných dojednaní ktorýmkoľvek užívateľom služieb môže prevádzkovateľ nižšie uvedených služieb – Osobnosti.sk o.z. (ďalej len ako prevádzkovateľ) uplatniť opatrenia obsiahnuté v týchto zmluvných dojednaniach. 

Osobné údaje

Užívateľ zadaním údajov do služieb poskytovaných Osobnosti.sk o.z. na základe zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení potvrdzuje, že súhlasí s použitím uvedených údajov týkajúcich sa jeho osoby v súlade s účelom Osobnosti.sk o.z. Tento súhlas užívateľ udeľuje na celú dobu registrácie svojho užívateľského účtu.

Poskytovateľ zhromažďuje a uchováva užívateľom zadané osobné údaje prostredníctvom elektronických nosičov informácií v zabezpečenej databáze. Poskytovateľ chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Poskytovateľ prehlasuje, že podnikol všetky možné, t.j. toho času známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečil pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb alebo ich zneužití.

Poskytovateľ však nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k osobným údajom jednotlivých užívateľov a/alebo k ich užívateľským účtom a/alebo k príslušnej databáze poskytovateľa a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám.

Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ je oprávnený spracovávať, zhromažďovať a sledovať osobné údaje jednotlivých užívateľov pre vlastné potreby a pre štatistické účely. 

Poskytnuté údaje budú prevádzkovateľom použité výhradne v súlade s účelom prevádzkovaných služieb.

Údaje, ktoré sú nepravdivé, pohoršujúce, poškodzujú inú osobu či služby Osobnosti.sk o.z., môžu viesť k zablokovaniu účtu, k jeho zrušeniu alebo k právnym krokom voči pôvodcovi týchto dát.


Pravidla používania blogu

Zodpovednosť za všetky texty, obrázky a ďalší obsah blogu nesie užívateľ.

Zakázaný je akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä autorský zákon (alebo len odkazuje na obsah porušujúci autorský zákon, napr. nelegálny software či hudbu), šíri neznášanlivosť či podnecuje k zločinnosti. Ďalej je zakázaný erotický obsah, hrubo urážlivý či nemorálny obsah, či také užívanie služby, ktoré ju úmyselne narušuje, preťažuje či poškodzuje jej meno. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo takéto blogy zmazať, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež je oprávnený zmazať blog, ktorý je dlhšie ako tri mesiace nepoužívaný (autor sa do neho neprihlásil alebo na ňom nepublikoval).

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude využívať svoje prostriedky, znalosti a zručnosti, aby zaistil spoľahlivosť a bezpečnosť služby. Ale vzhľadom k tomu, že je služba bezplatná, nezaručuje stopercentnú funkčnosť ani bezchybnosť. Užívateľ súhlasí, že nemá nárok na úhradu akejkoľvek škody spojenej s používaním služby.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do systému, vrátane  zmeny týchto pravidiel, bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia užívateľom.

Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach služby reklamu, a to i cielenú kontextovú.

Pre založenie blogu je nutná registrácia užívateľa a súhlas s podmienkami používania.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto zmluvného dojednania, zmenu užívania ktorejkoľvek z vyššie spomenutých alebo poskytovaných služieb, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Toto znenie zmluvného dojednania nadobúda účinnosť dňa 1.septembra 2015.

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost