sk  |  en
Streda | 19.01.2022, 17:13 | meniny: Drahomíra, Mário; zajtra: Dalibor

doplňte alebo opravte informácie

prof. MUDr. Viktor Bauer DrSc. ( 79 r.)

farmakológ, Ústav experimentálnej farmakológie SAV

Kategória: veľvyslanci

* 31.05.1942 Slovensko, Nové Zámky

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie kôň

jubileum od narodenia 79 r.

Vzdelanie

1959 JSŠ, Galanta
1965 Lekárska fakulta UK, Bratislava
1969 titul CSc., ČSAV, Praha
1985 titul DrSc., Lekárska fakulta UPJŠ, Košice
1994 habilitácia za docenta, Filozofická fakulta UK, Bratislava
1995 menovaný za profesora, UK, Bratislava
1998 zahraničný člen - akademi Maďarskej akadémie vied, Budapešť

Študijné pobyty:

1974 ZSSR
1981 - 1982, 1989, 1995 - 1996, 1998 - 1999 Japonsko
1987, 1993 Anglicko

Životopis

Viktor Bauer získal vedeckú hodnosť doktora vied na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1985 v oblasti farmakológie. Habilitoval na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave na docenta v roku 1994. Inauguračnú prednášku mal na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1995, kedy bol aj vymenovaný za profesora v odbore „farmakológia“.
Ako lekár krátko pôsobil na OÚNZ v Nových Zámkoch. V rokoch 1966 – 1972 bol interným ašpirantom a neskôr vedeckým pracovníkom na Farmakologickom ústave ČSAV v Prahe, kde získal vedeckú hodnosť CSc. Od roku 1972 pôsobí na Ústave experimentálnej farmakológie SAV, kde zastával pozíciu od vedeckého pracovníka, vedúceho oddelenia aj riaditeľa ústavu (1990 - 1999). V rokoch 2000 - 2003 bol zástupcom riaditeľa a od roku 2000 zodpovedným riešiteľom viacerých úloh ŠPZV.
Profesor Bauer je členom viacerých vedeckých spoločností. Od roku 1987 resp. 1988 je členom korešpondentom SAV, resp. ČSAV. Od roku 1998 je akademikom Maďarskej akadémie vied a tiež vedeckým tajomníkom Slovenskej farmakologickej spoločnosti. Je členom redakčnej rady najvýznamnejších vedeckých časopisov.
V rokoch 1991 - 1995 predsedal Maďarskej vedeckej spoločnosti na Slovensku. Absolvoval niekoľko dlhodobejších pobytov na farmakologických ústavoch lekárskych fakúlt v zahraničí (Veľká Británia, Japonsko). Má bohatú funkcionársku činnosť v rôznych vedeckých radách a komisiách v rámci SR. Je nositeľom cien za vedecké aktivity, viackrát získal cenu SAV, či Jesseniovu striebornú plaketu SAV. Od roku 1999 je členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.
V rokoch 2003 - 2007 bol veľvyslancom SR v Tureckej republike.

Najdôležitejšie výsledky:

Odhalenie existencie podtypov adrenergických receptorov na črevnom hladkom svale a ich inervácii, membránovej podstaty pôsobenia farmák na ingibičný alfa-adrenergický receptor.

Odhalenie existencie podstaty excitačnej časti neadrenergicko-necholínergickej inervácie čreva

Charakterizácia pôsobenia pôvodných slovenských karbanilátových lokálnych anestetík na hladké svaly zažívacieho systému a ich inerváciu.

Charakterizácia pôsobenia rôznych reaktívnych foriem kyslíka a na dýchacích, črevných a cievnych hladkých svaloch, ich epitele a endotele, a pôsobenia klasických ako aj na ÚEF SAV syntetizovaných pôvodných pyridoindolových antioxidancií.


Ocenenia:

1968 - 1982 ocenenia za najlepšie práce
1987 štátna cena K. Gottwalda
1992 Jeséniova strieborná plaketa SAV
1995 Minority Award Budapešť
1999 Čestné občianstvo mesta Nové Zámky
2000 Zlatá plaketa prezidenta Maďarskej republiky
2001 Pribinov kríž II. triedy
2001 Stredný kríž Maďarskej republiky
2002 Osobitné vyznamenanie za výskum (ocenenie v súťaži Vedec roka)
2002 Pro Renovanda Cultura Hungariae - Cena Kemény Zsigmond

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Slovenská farmakologická spoločnosť SLS (od roku 1991 ako vedecký tajomník)
Slovenská akademická spoločnosť (predseda)
Európska peptiderická spoločnosť

Profesor Bauer je tiež členom Gastroenterologickej sekcie IUPHAR, členom New York Academy of Sciences, členom Worldwide Hungarian Medical Academy a od roku 1992 je členom Rady vlády SR pre národnosti.

Tvorba

Viktor Bauer má bohatú vedeckú a publikačnú činnosť. Publikoval 1 monografiu, vyše 260 vedeckých publikácií, z toho vyše 120 v zahraničí a ďalšie desiatky vedecko – popularizačných článkov, záverečných správ atď. Má vyše 600 citácií, z toho vyše 500 v karentovaných časopisoch. Do roku 1999 mal 6 patentov, z toho 4 v zahraničí.

Monografia:

1988 Farmakológia gastrintestinálnej motility (spoluautor P. Višňovský)
divadlo, literatúra, futbal
zdroj: www.uef.sav.sk, mesto.sk/galanta/vzdelanie, www.akredkom.sk/clenovia/bauer.html

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost