sk  |  en
Štvrtok | 20.02.2020, 00:33 | meniny: Lívia; zajtra: Eleonóra
  • | Svetový deň sociálnej spravodlivosti

    Vyhlásený novembri roku 2007 na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN a pripomíname si ho od roku 2009. Členské štáty sa venujú podpore sociálneho rozvoja ostatných členských krajín.

politici minulosti

Karol Kuzmány

básnik, prozaik, odborný spisovateľ, prekladateľ, teológ, cirkevný hodnostár, člen Tatrína, prvý podpredseda Matice slovenskej, člen matičného vyslanstva k cisárovi

Ján Burjan

architekt, politik

Ján Francisci-Rimavský

národný buditeľ, politik, básnik, publicista, redaktor, pedagóg, zberateľ ľudovej slovesnosti, zakladateľ a funkcionár Matice slovenskej

Juraj Palkovič

novinár, básnik, jazykovedec, prekladateľ, organizátor literárneho života, profesor, spoluzakladateľ Katedry reči a literatúry česko-slovenskej, poslanec uhorského snemu za mesto Krupina (1832-36)

Samuel Jurkovič

priekopník slovenského a európskeho družstevníctva, národovec, spolutvorca Nitrianskych žiadostí slovenského národa, spoluzakladateľ Matice slovenskej

Imrich Kružliak

popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, politik, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života, redaktor, publicista, básnik, spisovateľ, esejista, prekladateľ

Ferdinand Písecký

pobočník generála M. R. Štefánika, kapitán československých légií, pedagóg, politik, organizátor pedagogického a kultúrneho života medzi učiteľmi, spoluautor slovenských čítaniek pre učiteľské ústavy, autor divadelných hier pre mládež, básnických

František Víťazoslav Sasinek

kňaz, tajomník Matice slovenskej, profesor, archivár, člen Slovenského učeného tovarišstva, jeden z najvýznamnejších slovenských historikov druhej polovice 19. storočia

Ferdinand Čatloš

generál, minister národnej obrany SR (1939-45)

Albert Pavol Mamatej

technik, spoluzakladateľ Slovenskej ligy v Amerike, konzul ČSR v Pittsburgu

Peter Pázmáň

ostrihomský arcibiskup, trnavský kardinál, turčiansky prepošt, pedagóg, náboženský spisovateľ, politik

Augustín Malár

Generál slovenskej armády

František Abafi

politik, cestovateľ, revolucionár

Imrich Karvaš

významný predstaviteľ národohospodárskej vedy na Slovensku, 1. guvernér Slovenskej národnej banky

Juraj Turzo

zemepán, stoličný a krajinský hodnostár

Matúš Čák Trenčiansky

magnát, krajinský hodnostár

Štefan Marko Daxner

politik, národovec, publicista

Štefan Moyses

významný činiteľ slovenského a chorvátskeho národného hnutia, cirkevný hodnostár, diecézny biskup, pedagóg, kultúrny pracovník, verejný činiteľ, národovec, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej od roku 1850 až do svojej smrti banskobystrický biskup

Štefan Náhalka

organizátor slovenského katolíckeho exilu, náboženský spisovateľ

Pavol Mudroň

politik, právnik, vodca národného hnutia, zakladajúci člen a tajomník Matice slovenskej, herec, spoluzakladateľ Slovenského spevokolu

Výherca vedomostnej súťaže!

Výherca VII. kola vedomostnej súťaže!

bol vyžrebovaný šťastný výherca spomedzi zaregistrovaných súťažiacich na portáli Osobnosti.sk, ktorí sa zapojili do vedomostnej súťaže a správne zodpovedali vedomostné otázky.

nezvyčajný filter osobností

kontaktujte nás

tip na osobnost